Plody lásky k Prorokovi (sAs)

15.11.2019 15:11

Páteční kázání 15. 11. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Minulý týden jsme se zmínili o narozeninách zachránce lidstva (sAs) a o tom, že věřící je skutečně věřícím teprve tehdy, když miluje Proroka (sAs) více než sebe sama. Dnes budeme hovořit o plodech lásky k němu (sAs).

K plodům lásky k Prorokovi (sAs) patří to, že Mocný a Vznešený Alláh od vás odvrátí starosti a smutek, ochrání vás před zblouděním a útrapami. Existuje snad šťastnější služebník, než je ten, kterého Všemohoucí Alláh ochrání před zblouděním a útrapami a odvrátí od něho strach a smutek?

K plodům lásky k Prorokovi (sAs) patří to, že Prorok (sAs) vám oplácí vaši lásku láskou, neboť Všemohoucí Alláh praví: „Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát?“ (55:60) Prorok (sAs) ze své loajality odplácí lásku láskou, i kdyby byl objekt lásky neživou hmotou. Anas bin Málik (rAa) vyprávěl, že se s Prorokem (sAs) vracel z cest, a když se jim ukázala hora Uhud, řekl Prorok (sAs): „Tato hora nás miluje a my milujeme ji.“ (podle Muslima) Jestliže něco neživého miluje Proroka (sAs) a Prorok (sAs) tomuto oplácí svou lásku, co teprve člověk, který je u Mocného a Vznešeného Alláha ctěný, a co teprve věřící, který miluje Proroka (sAs)? Nepochybně mu Prorok (sAs) oplácí lásku láskou a tato láska se pak ukáže na věřícím.

K plodům lásky k Prorokovi (sAs) patří to, že bude u Proroka (sAs) oblíben. A kdo je oblíben u Proroka (sAs), je oblíben také u Mocného a Vznešeného Alláha, a koho Všemohoucí Alláh miluje, tomu nedá zakusit muka a provází ho. Prorok (sAs) řekl Umarovi (rAa): „Kdoví, možná se Alláh podíval na bojovníky u Badru a řekl jim: ‚Dělejte, co chcete, neboť já jsem vám odpustil.‘“ (podle an-Nisá’ího) Stane se jeho společníkem podle správného svatého hadísu: „Když si ho oblíbím, stanu se sluchem, kterým slyší, stanu se zrakem, kterým vidí, stanu se jeho rukou, kterou udeří, stanou se nohou, kterou vykročí, když mne poprosí, dám mu, když u mne hledá útočiště, ochráním ho.“ (podle al-Buchárího)

Kdo je oblíbený u Proroka (sAs), je oblíbený u Alláha, kdo je oblíbený u Alláha, je chráněný – s dovolením Všemohoucího Alláha, jeho prosby jsou vyslyšeny – to vše jsou plody lásky věřícího služebníka k našemu Prorokovi (sAs).

Za třetí, k plodům lásky k Prorokovi (sAs) patří to, že si vychutnáváte krásu víry, jak se uvádí ve správném hadísu, na kterém se všichni shodují, kde se traduje podle Anase (rAa), že Prorok (sAs) řekl: „Existují tři vlastnosti. Kdo je má, okusí krásu víry. Komu je Alláh a Jeho Prorok milejší než cokoli jiného, a když člověk miluje, miluje jedině kvůli Alláhovi. A když se nechce vrátit k nevěrectví po té, co ho z něj Alláh zachránil, stejně jako nechce být vhozen do Ohně pekelného.“ (podle Muslima)

Kdo okusí krásu víry, je pro něj snadné být poslušný a je pro něho obtížné být neposlušný a dělat něco, co je zakázané. Kdo okusí krásu víry, je vděčný, když žije v blahobytu, je trpělivý, když je v těžké situaci, trpělivě snáší svůj osud. Kdo okusil krásu víry, ví, že osud je daný Všemohoucím Alláhem a že je to ve prospěch služebníka a to je ten nejšťastnější člověk, dá-li Všemohoucí Alláh.

K plodům lásky k Prorokovi (sAs) patří to, že v Soudný den budete v jeho společnosti, jak se uvádí ve správném hadísu podle Anase bin Málika (rAa): „Když jsem s Prorokem (sAs) vycházel z mešity, potkali jsme u brány člověka, který se zeptal: ‚Proroku, kdy nastane Hodina?‘ Prorok se ho zeptal: ‚A co sis na tuto Hodinu přichystal?‘ Muž se zalekl a zastyděl a pak řekl: ‚Nepřipravil jsem si moc modliteb, ani půstů, ani dobročinných darů, ale miluji Alláha a Jeho Posla.‘ Prorok mu odpověděl: ‚Budeš s těmi, koho sis zamiloval.‘“(podle Muslima)

„Ti, kdož poslouchají Alláha a Posla, budou spolu s proroky, bezúhonnými, mučedníky a zbožnými, jimž všem Alláh prokázal milost. A jak překrásní to budou společníci!“ (4:69) – tyto verše byly seslány v reakci na Thawbana, který miloval Proroka (sAs) tak, že když ho jeden den neviděl, necítil se dobře a šel ho hledat všude možně, dokud ho nenašel. Jednoho dne přemýšlel, jak to bude na Onom světě. Pokud se dostane do Ráje, bude s obyčejnými muslimy a Prorok (sAs) bude na tom nejvyšším stupni, a kdyby náhodou – nedej Bože – skončil v Pekle, už by ho nikdy neviděl. Thawban věnoval těmto myšlenkám veškerou energii, až začal blednout, slábnout, jako by byl nemocný. Když ho uviděl Prorok (sAs), zeptal se ho: „Co je s tebou? Jsi snad nemocný?“ Thawban odpověděl: „Ne, přísahám při Alláhovi, Proroku, nejsem nemocný, jen když tě nevidím, daří se mi špatně, tak tě jdu hledat, dokud tě nenajdu, a vzpomněl jsem si na Onen svět, když se dostanu do Ráje, budeš na těch nejvyšších stupních a já budu s obyčejnými lidmi, a když půjdu do Pekla, nikdy už tě neuvidím.“ Prorok (sAs) mu neodpověděl a Všemohoucí Alláh pak seslal tato slova: „Ti, kdož poslouchají Alláha a Posla, budou spolu s proroky, bezúhonnými, mučedníky a zbožnými, jimž všem Alláh prokázal milost. A jak překrásní to budou společníci!“ (4:69) Prorok (sAs) pak řekl: „Raduj se, patříš k těm, které jsem si oblíbil.“ (podle at-Tabaráního)

Ó Alláhu, nechť patříme k těm, kdo upřímně milují Proroka (sAs).

—————

Zpět