Pět virů, které ohrožují islámskou společnost

16.09.2022 21:30

Páteční kázání 16. 9. 2022 (20. safar 1444 H), dr. Usama al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Viry, ohrožujícími společnost, nejsou viry fyzických chorob, ani viry v elektronických zařízeních, ale jsou to viry, které rozkládají tělo Muhammadova národa. Hovoří o nich také Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam.

Abdulláh ibn Umar – radija lláhu anhumá – vyprávěl, že k nim přišel Posel Alláhův a řekl: „Je pět věcí, ve kterých budete zkoušeni. Alláh chraň, ať se jich nedožijete: Když se nemorálnost objeví mezi lidmi do té míry, že by ji páchali otevřeně, epidemie a choroby, které člověk nikdy dříve nepoznal, se budou šířit mezi lidmi. Když budou podvádět na vahách a mírách, postihne je hladomor, vážné katastrofy a útlak vládců. Když nebudou ze svého majetku platit náboženskou daň zakát, nebude žádný déšť kromě toho, který by napojil zvěř. Když poruší svou úmluvu s Alláhem a Jeho Poslem, dá Alláh sílu jejich nepřátelům, aby je ovládli a sebrali jim jejich majetek. Pokud jejich vládcové nebudou vládnout podle Alláhovy Knihy a hledat veškeré dobro v tom, co zjevil Alláh, poštve je Alláh jednoho proti druhému.“

Tento hadís popisuje situaci, ve které se momentálně nachází islámská společnost ve všech oblastech života. Ukazuje tresty, kterými Všemohoucí Alláh zkouší tuto islámskou společnost, když se odvrátí od Knihy Mocného a Vznešeného Alláha. V hadísu je zmíněno pět nebezpečných a zničujících vírů. Prvním z nich je: „Když se nemorálnost objeví mezi lidmi do té míry, že by ji páchali otevřeně, epidemie a choroby, které člověk nikdy dříve nepoznal, se budou šířit mezi lidmi.“

Po světě se rozšířila nemorálnost a objevily se vážné pohlavní nemoci jako AIDS, herpes, syfilis a další. Ani nejsilnější a nejrozvinutější země světa nedokázaly čelit této morové ráně, kterou je nemoc AIDS. Jedna západní vědkyně o něm dokonce řekla, že je to boží trest pro společnosti, které nerespektují nebeské zákony. Národy budou trpět kvůli všeobecně se šířící nemorálnosti a neschopnosti dostát svému úkolu přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné, jak pravil Alláh: „A bojte se pokušení, jež nepostihuje výlučně jen ty, kdož z vás jsou nespravedliví! A vězte, že Alláh je strašný ve svém trestání!“ (8:25)

Druhým virem je šizení na mírách a vahách: „Když budou podvádět na vahách a mírách, postihne je hladomor, vážné katastrofy a útlak vládců.“

Ve významu tohoto výroku je zahrnuto také navyšování cen při zvýšené poptávce, nebo vytvoření nedostatku pro získání většího zisku.

Když se podíváte na nějaký trh, uvidíte, jak se podvádí a manipuluje s množstvím a mírami, podvádí se, falšuje, křivě se zapřísahají, nemluvě o tom, co se děje při veřejných soutěžích. Takové jednání je zakázáno z mnoha důvodů, které vyústí v trest nebo v to, že se člověk připraví o požehnání, v hladomor, nedostatek obživy nebo útlak.

Třetím virem je neodvádění náboženské daně zakátu: „Když nebudou ze svého majetku platit náboženskou daň zakát, nebude žádný déšť kromě toho, který by napojil zvěř.“

Neodvádění náboženské daně těm, kteří na ni mají nárok, je věc, kterou můžeme vidět v některých zemích, kde se výše zakátu odhaduje na miliardy. Majetek určitě skupiny lidí dosáhl nepředstavitelné výše, ale bohužel se setkáváme s tím, že mnozí z takových lidí přestali platit ze svého majetku zakát. Kdyby tito lidé odváděli zakát, nebylo by v islámském světě chudých.

Bylo jasně stanoveno Mocným a Vznešeným Alláhem, že takové lidi čeká jistý trest, a pohrozil před takovým jednáním: „… A těm, kdož shromažďují zlato a stříbro a nevynakládají je na cestě Alláhově, těm oznam zvěst radostnou o trestu bolestném v den, kdy tyto kovy budou rozpáleny v Ohni pekelném a budou jimi vypálena znamení na čela, boky i záda jejich a bude zvoláno: ‚Toto je to, co jste hromadili, okuste nyní toho, co jste tak hromadili!‘“ (9:34-35)

Čtvrtým virem je porušení úmluvy: „Když poruší svou úmluvu s Alláhem a Jeho Poslem, dá Alláh sílu jejich nepřátelům, aby je ovládli a sebrali jim jejich majetek.“

Muslimové porušili svou úmluvu s Mocným a Vznešeným Alláhem a s Jeho Poslem – salla lláhu alajhi wa sallam. Nedbají na to, co jim Alláh přikázal, a dopouštějí se toho, co zakázal. Po tomto následuje jistý a hrozný trest: „Alláh proti nim poštve jejich nepřátele, kteří jim seberou jejich majetek“. Chcete-li důkaz svědčící o této hořké skutečnosti, podívejte se na mapu islámského světa. Kde je Palestina? Kde je Andalusie? Kde jsou další země?

Pátým virem je nerespektování pravidel stanovených Alláhem: „Pokud jejich vládcové nebudou vládnout podle Alláhovy Knihy a hledat veškeré dobro v tom, co zjevil Alláh, poštve je Alláh jednoho proti druhému.“

Politikové dali Alláhovu Knihu stranou, zrušili vládu podle pravidel stanovených Alláhem, někteří jedinci v naší společnosti dokonce hlásají, že islámské právo není v souladu s duchem dnešní doby, že bylo vhodné pro dobu, kdy lidé žili ve stanech s dobytkem, ale pro dnešní dobu kosmických lodí již není vhodné a je třeba řídit se názory, které jsou v souladu s požadavky doby.

Když se v islámském světě rozšíří vláda, která se neřídí tím, co stanovil Alláh, jsou důsledky tohoto bezpochyby nevyhnutelné. Alláh je rozdělí a jsou tací, kdo se snaží rozdrobený islámský svět sjednotit, pokouší se však o nemožné.

Islámská společnost se sjednotila jedině díky náboženství Pravdy, sjednotí se pouze díky přesvědčení o Jedinosti, neboť Všemohoucí Alláh praví: „Jestliže uvěří v něco podobného tomu, čemu vy věříte, pak půjdou po cestě správné; jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu. Však Alláh ti proti nim postačí, vždyť Alláh je věru slyšící, vševědoucí!“ (2:137) Tento rozkol bude trvat, dokud zůstanou lidé odvráceni od Alláhovy víry, dokud se tito lidé nenavrátí k Alláhovi a dokud jejich vůdci nebudou vládnout podle toho, co stanovil Alláh.

Ó Alláhu, ochraňuj společenství muslimů a společnost před pohromami a rozkoly.

—————

Zpět