Pěkné chování k druhým

15.02.2019 08:28

Páteční kázání 15. 2. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnešní kázání bude o pěkném chování k druhým. Je mezi těmi nejlepšími mravy a vznešenými činy zbožnosti a dobra, mravy těch, kteří jsou na nejvyšších pozicích v Ráji, je vlastností uctívajících, jedním z rysů těch, kdo zvítězili, je v něm dobro pro služebníky, je užitečné pro celé země, je to cesta k semknutí společnosti, pokroku národů, díky němu jsou přijímány činy a dochází ke zlepšení.

Pěkné chování k druhým je opakem špatného zacházení. Je to konání toho, co je dobré a pěkné a zanechání toho, co je špatné a nepěkné. Podstatou pěkného chování je uctívání Alláha, jako byste ho viděli. I kdybyste Ho neviděli, On vidí vás. Buďte co nejvíce užiteční a konejte co nejvíce dobra pro zemi i pro lidi.

Pěkné chování patří k dobrým mravům. Je dokladem ušlechtilosti, uznáním laskavosti, vděčnosti, konáním povinnosti, respektováním toho, kdo dává požehnání, ukazuje čistotu, je důkazem věrnosti, projevuje se velkorysostí. Pěkným chováním se získává láska, získávají se jím duše, ovládají se jím srdce, pěkné chování je dáváním bez omezení, bez zaváhání, požehnání bez obdarování, uctění bez způsobení jakékoli škody.

Kdo se pěkně chová, nikomu neškodí. Když mu někdo uškodí, odpustí, je trpělivý, promine. Jedná-li s lidmi, jedná laskavě a pěkně. Dává, i kdyby mu to zakazovali. Udržuje s nimi kontakt, i kdyby s ním kontakt přerušili. Zahrnuje je dary, i kdyby mu to zakazovali. Je takový, protože je naplněn Alláhem, je s Ním spokojený, je Mu blízko, je Jím milovaný.

Kdo se chová pěkně k Alláhovi, chová se pěkně k lidem. Zjišťuje, že se může jednoduše pěkně chovat ke všem stvořením Alláha, jak praví Všemohoucí Alláh: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím. Však dostane se toho pouze těm, kdož trpěliví jsou, a dosáhnou toho jen vlastníci velikého štěstí.“ (41:34-35)

Ibn Al Qajjim – nechť je k němu Alláh milostivý – říká ve své knize: „Pěkné chování je jádrem víry, její duší a díky němu se dosahuje dokonalosti.“

Je jádrem víry, duší islámu, uvádí do dokonalosti islámské právo, stává se součástí všeho, co řekneme, děláme i toho, v jaké jsme situaci. Nejvyšším stupněm pěkného chování je pěkné chování k Alláhovi, Mocnému, Vznešenému, pak pěkné chování člověka k sobě samému, své rodině a ostatním tvorům, což zahrnuje i zvířata. Prorok (sAs) řekl: „Alláh předepsal pěkné chování ke všem a všemu.“

Muslimská komunita zde v České republice se musí chovat pěkně, ať jde o méně či více významné věci, musejí se chovat pěkně, když mluví i když něco dělají, když berou či dávají. Bylo vám přikázáno, abyste se chovali pěkně ke všem tvorům, k lidem i ke zvířatům.

Všemohoucí Alláh přikázal pěkné chování bezvýhradně, všeobecně. Všemohoucí Alláh praví: „Konejte dobré skutky, neboť Alláh miluje ty, kdož dobré skutky konají.“ (2:195) Mocný a Vznešený Alláh praví: „Alláh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětlivi budete.“ (16:90)

Milí bratři a sestry, musíte se chovat pěkně v každé situaci ve vašem životě. Vaším heslem musí být: „Chovej se pěkně, tak, jako se Alláh zachoval pěkně k tobě, neusilujte o zkaženost na Zemi, Alláh nemá rád ty, kdo jsou zkažení.“ Pěkné chování je žádoucí za každé situace, ve slovech, činech, mravech, vzájemném chování lidí. Zkaženost je zakázána ve všem, neboť Alláh nemiluje ty, kdo se dopouštějí zkaženosti.

Bratři a sestry, nejlepší věcí, kterou by měl muslim dobře ovládat je uctívání svého Pána. Aby ho prováděl tak, jak bylo stanoveno. Aby dobře prováděl modlitbu, dával almužnu, vykonal velkou pouť a postil se. Aby mluvil pěkně a dobře konal při všem, co ho přibližuje k jeho Pánovi – chvála Mu.

Způsob, jak to udělat, ukázal Prorok (sAs) v odpovědi na otázku, kterou mu položil Gabriel – mír s ním: „Co je to pěkné chování (ihsán)?“ Odpověděl: „Že budeš uctívat Alláha, jako bys ho viděl, neboť i když ho nevidíš, On vidí tebe.“

Alláh – chvála Mu – přikázal, že je třeba mluvit pěkně. Kdykoli člověk mluví, musí mluvit laskavě, pěkně, musí to být užitečné. Alláh – chvála Mu – pravil: „Řekni služebníkům Mým, aby hovořili jen to, co nejlepší je.“ (17:53) Mocný a Vznešený Alláh pravil: „Mluvte laskavě s lidmi!“ (2:83) Povinností muslima je, aby mluvil laskavě a pěkně. Aby svůj jazyk používal k tomu, co pro něho bude užitečné na tomto i na Onom světě. Aby se zdržel jakýchkoli špatných nebo ošklivých řečí. Prorok (sAs) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, nechť mluví pěkně, anebo ať mlčí.“ (všichni se na něm shodují, vyprávění podle Abú Hurajry) Alláh přikázal pěkně mluvit při vyzývání k následování islámu, při rozhovoru i ve sporu. Alláh – chvála Mu – pravil: „Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími!“ (16:125)

Dále Alláh přikázal, aby se člověk dobře choval při všem, co dělá, ať jsou to věci týkající se víry, anebo pozemské věci. Alláh – chválu Mu – pravil: „Konejte zbožné skutky, vždyť Já o všem, co činíte, dobře jsem zpraven.“ (23:51) Islám vyzývá k tomu, abychom dobře vykonávali práci, abychom byli produktivní, je to považováno za věc, která nám byla svěřena a za kterou zodpovídáme. V islámu se nevyžaduje jen vykonávání práce, ale je třeba ji dělat dobře a kvalitně, odborně a dokonale. Náš Prorok (sAs) nám říká, že Mocný a Vznešený Alláh má rád, když Jeho služebníci vykonávají práci dobře. Á’iša (rAa) vyprávěla, že Prorok (sAs) řekl: „Alláh má rád, když děláte nějakou práci, abyste ji dělali dobře.“ (Al Tabarání a Al Bajhaqí) To je význam pěkného chování. Není nic lepšího než pěkné chování a není lepšího člověka než ten, kdo se chová pěkně. Pěkné chování je jako pižmo, je velebené a žádané. Kdo se chová pěkně, je oblíbený u Alláha i u lidí.

—————

Zpět