Péče o děti v západní společnosti

30.11.2018 16:22

Páteční kázání 30. 11. 2018, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Děti nám přinášejí užitek na tomto i na Onom světě. Islám věnuje zvláštní pozornost jednotlivci i celé rodině, kterou učinil hlavním středem zájmu, na kterém stojí národy. „Když člověk zemře, přeruší se i jeho činy, kromě tří: pokračující dobročinnosti, vědění, ze kterého mají lidé užitek, a zbožného potomka, který se za něho modlí.“ Za jejich správné vedení se rodičům dostává odměny.

Každé lidské společenství má své výchovné zvláštnosti a charakteristiky, kterými se odlišuje od jiných. Je třeba, aby se muslimové zajímali o své děti a chápali výzvy, kterým čelí, aby si uchovali svoji identitu, jazyk a víru. Vědomá výchova dětí muslimů se mísí s vlivem evropské reality a rozvíjením osobnosti dítěte ve všech ohledech. Mnohé muslimské rodiny zde vychovávají své děti podle svých tradic a zvyků a zapomínají na realitu, ve které žijeme. Rodina je prvním jádrem ve společnostech. V každé společnosti má výchova nějaké své problémy. Je to delikátní věc, které je třeba věnovat pozornost.

Všemohoucí Alláh, jemuž patří chvála, nám svěřil výchovu dětí, a je tedy třeba, abychom to splnili tak, jak si přeje Vznešený Alláh: „Alláh vám přikazuje, abyste vraceli svěřené, jak se patří.“ A toto je ta nejdůležitější svěřená věc, kterou je člověk povinován, a nesplní-li to, je to ta největší zrada: „Vy, kteří věříte! Nezrazujte Alláha ani Posla, vždyť byste zradili vědomě důvěru, která je vám dána.“ Je to skutečně důvěra. Příkaz od mocného vládce chránit děti před Ohněm pekelným.

My na Západě máme před sebou příležitost a zároveň velkou výzvu. Je nezbytné něco obětovat, žádáme obtížnou věc, chceme chránit své syny a dcery, když chceme vychovávat své děti k islámským hodnotám, když chceme vychovávat své děti podle skutečné islámské výchovy a přitom žijeme v těchto společnostech.

Musíme cítit, že tyto děti byly rodičům s důvěrou svěřené a v Soudný den bude člověk dotázán na ty, které měl na starosti. Co odpoví člověk, který promarnil příležitost se svými dětmi? Co řekne člověk, který zklamal důvěru? Prorok (sAs) řekl: „Každý má někoho na starosti. A každý je odpovědný za toho, koho má na starosti. Muž má na starosti svou rodinu a je odpovědný za ty, kdo mu byli svěřeni. Žena je odpovědná za domácnost svého manžela a za ty, kdo jí byli svěřeni.“ Zanedbávání výchovy dětí a péče o ně vede k bolestnému konci, který čeká rodiče. Prorok (sAs) řekl: „Kdokoli, komu byla Alláhem dána péče o někoho a zemře, když jedná s těmi, kdo mu byli svěřeni, nečestně, bude mít Alláhem zakázán vstup do Ráje.“ (všichni se na něm shodují)

K pocitu odpovědnosti vůči dětem patří to, že jim dáme to, co jim právem náleží, aniž bychom jakkoli v čemkoli přeháněli. Není spravedlivé, moudré ani mužné, aby se člověk zabýval budováním domů druhých, zatímco jeho vlastní dům je ve špatném stavu, poškozený. Proto Prorok (sAs) řekl: „Je dostatečným hříchem pro člověka, když zanedbává ty, o které se stará.“ Také (sAs) řekl: „Nejlepší z vás je ten, kdo se nejlépe chová ke své rodině. A já jsem z vás nejlepší v chování ke své rodině.“ Kdo se nesnaží a nevede svou rodinu k islámu, není upřímný ve svém snažení o zlepšení ve společnosti a ve své komunitě. Prorok (sAs) řekl: „Kdo zatají vědění, tomu bude v Soudný den nasazena uzda z ohně.“

Není nic jednoduššího, když muslim v těchto zemích opustí svou víru formálně i skutečně nebo skutečně, ale nikoli formálně, a zůstává muslimem jen podle jména. Opustí formu i obsah islámu a nevidí na tom nic špatného. Znáte příběh Stevea Jobse, zakladatele firmy Apple. Tento slavný muž, považovaný dnes za vzor mladých lidí na celém světě, muslimů i nemuslimů, byl synem arabského otce, který přišel do Ameriky, aby zde vystudoval doktorát, seznámil se s Američankou a žil s ní, aniž by spolu uzavřeli manželství. Narodil se jim syn Steve a dcera Mona, která je druhou nejslavnější spisovatelkou v Americe. A tento Arab, muslim dal své děti do dětského domova. Jeho syn vyrůstal v nenávisti vůči náboženství svého otce, stal se budhistou a ani jednou se se svým otcem nesetkal. Jediným přáním tohoto otce pak bylo, aby si vypil šálek kávy se svým synem. Kolik dalších podobných příkladů muslimských otců je na území Evropy. Neslyšeli jsme snad slova Alláhova: „Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před Ohněm…“ Imám Alí (rAa) řekl: „Učte své rodiny dobrému.“ Toto však přichází pouze s pocitem odpovědnosti vůči rodině a dětem.

Je třeba nastínit priority ve výchově dětí. Chceme, aby rodiče vštípili svým dětem náboženské přesvědčení od malička. Zamyslete se nad radou, kterou dal moudrý Luqmán svému synovi, když ho napomínal. Postupoval v napomínání a instruování svého syna krok za krokem, od jedné důležité věci ke druhé: „Pravil Luqmán synu svému napomínaje jej: ‚Synáčku, nepřidružuj nic k Alláhovi, vždyť přidružování je věru křivda nesmírná….‘“ Pak mu přikázal, aby se modlil, aby přikazoval vhodné a zakazoval zavrženíhodné, aby byl trpělivý, aby se nepovyšoval, aby nemluvil příliš nahlas, aby odvracel zrak. Popřemýšlejte o seřazení těchto pokynů.

Je třeba, abychom v dětech posilovali vědomí toho, že je Všemohoucí a Vznešený Alláh sleduje. Strategie a výchova zakazováním není vhodná pro dobu, ve které žijeme. Chce to vychovávat děti k tomu, že Všemohoucí Alláh, jemuž patří chvála, je s nimi, vidí je a slyší. Toto nejvíce posílí půst, dobročinný dar a noční modlitba.

Je třeba, aby se rodiče soustředili na cílenou výchovu, tj. filozofii ustanovení islámského práva. Učte své děti, co je cílem modlitby, proč je zakázáno pít alkohol, protože výchova podle tradic a jejich napodobování není pro tuto naši dobu vhodná. Žijeme v evropském prostředí, Korán je plný zdůvodnění a vysvětlení. Vystříhejte se toho, abyste izolovali své děti od zapojování se do společnosti, nechte je naopak, aby se staly světlem, které bude zářit díky své morálce a svému správnému konání.

Je třeba, aby rodiče očekávali otázky svých dětí jako např. „Proč nás Alláh stvořil?“... „Proč je toto povolené a toto zakázané?“… „Proč nejíme vepřové?“… a jiné otázky, které slýchají a které vyvstávají v kulturním prostředí, které je obklopuje! Je třeba, aby se rodiče nerozčilovali, aby si trpělivě vyslechli otázky svých dětí a odpověděli jim pravdivě, jednoduše, zjednodušeně a aby se ptali těch, kdo jsou učení.

Ó Alláhu, ochraňuj naše děti a učiň nás z těch, kdo jsou zbožní, dej, ať je náš pobyt v této zemi zcela oddán Tobě.

—————

Zpět