Pár dní a rozloučíme se s ramadánem

07.05.2021 20:04

Páteční kázání 7. 5. 2021 (25. ramadán 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Toto je poslední pátek ramadánu, takto běží čas, takto to chodí na tomto světě, život člověka se skládá z jednotlivých dní, když uplyne den, uplyne také kus jeho života.

Z laskavosti Alláhovy, kterou nás zahrnuje, jsme si přivykli v tomto vznešeném měsíci vykonávat ctěné činy uctívání, velkolepé poslušnosti, dobrým skutkům, které se navzájem předhánějí, modlitbě a půstu, připomínání si Alláha a nočním modlitbám, recitování slov Milostivého, vydávání majetku a konání dobra… není boha kromě Alláha. Jak velká odměna byla položena na misku vah vašich dobrých skutků, kolik špatných skutků bylo smazáno. Toto je laskavost Alláhova a takto vám dává uspět.

Služebníku Alláhův, dej si závazek na konci tohoto vznešeného měsíce, že vytrváš v poslušnosti vůči Alláhovi, pros Alláha se vší upřímností, že vás neopustí dar poslušnosti, že vám bude dopřáno ji milovat, že vám bude milejší než cokoli podobného z požitků pomíjivého světa.

Všemohoucí Alláh praví: „Ty, kdož k vůli Nám se usilovně snaží, ty věru povedeme po cestách Svých. A Alláh zajisté je s těmi, kdož dobro konají.“ (29:69) Využij síly prosebné modlitby v čase, který zbývá, který ti uběhne ze zbývajících velkolepých dní tohoto měsíce.

Kdo skutečně okusil krásu poslušnosti, nebude mít averzi k uctívání a nikdy se jím neunaví. Poslyš slova Všemohoucího Alláha: „Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“ (16:97) Dobrý život je radost z důvěrného hovoru s Alláhem, síla spojení s Alláhem, důvěra v Alláha, spoléhání se na Alláha, držení se poslušnosti vůči Alláhovi, uspokojení z vykonávání toho, co Alláh uložil za povinnost.

Bratři a sestry, Umar bin Abdulaziz – nechť je k němu Všemohoucí Alláh milostivý - napsal do velkých měst a přikázal jim, aby zakončili ramadán prosbami o odpuštění a dobročinnými dary – almužnou u příležitosti přerušení půstu. Almužna u příležitosti přerušení půstu je očištěním postícího se věřícího od bludu a nepřístojného chování. Prosba o odpuštění napravuje blud a nepřístojné chování, kterým byl půst narušen. Proto někteří říkají: „Almužna u příležitosti přerušení půstu je pro postícího se člověka jako dvě prostrace navíc, když něco opomeneme při modlitbě.“

Tato almužna je povinností pro každého muslima, může či ženu, dospělého či dítě, ba dokonce není rozdílu mezi chudým a bohatým, postícím se či nepostícím se člověkem. Je třeba ji zaplatit za každého, za koho má vyživovací povinnosti, tedy například za manželku či za příbuzného, kteří ji nemohou zaplatit sami za sebe. Pokud ji však mohou zaplatit sami za sebe, je lepší, když tak učiní, protože se to od nich původně žádá.

Pokud plod v lůně matky dosáhne stáří čtyř měsíců, je doporučováno některými učenci zaplatit za něj almužnu u příležitosti přerušení půstu dobrovolně, aniž by to byla povinnost, neboť tak činil Uthmán bin Affán.

Tato almužna byla stanovena v minimální výši 120 Kč. Kdo může, nechť zaplatí víc. Vyplácí se chudým a potřebným.

Služebníci Alláhovi, oslavujte Alláha pronášením takbíru („Alláhu akbar“) v předvečer svátku až do sváteční modlitby jako výraz vděku za dovršení tohoto dobrodiní. Mocný a Vznešený Alláh praví: „Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (2:185)

Ó Alláhu, buď nám nápomocen v dokončení měsíce ramadánu tak, abys byl s námi spokojen, ó Alláhu, buď nám nápomocen v tom, abychom si Tě připomínali, vyjadřovali jsme Ti vděk a dobře Tě uctívali. Amín

 

—————

Zpět