Pamatujte na požehnání, kterého se vám dostává od Alláha

07.08.2015 22:16

Páteční kázání 7. 8. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Kdo se pozorně dívá na tento svět a vše, co je v něm, zůstane stát před požehnáním Mocného a Velikého Alláha a Jeho dary bez dechu, překvapený a ohromený.

Vznešený Alláh pravil: „A kdybyste chtěli spočítat projevy laskavosti Alláhovy, nikdy je nespočítáte, vždyť člověk je věru nespravedlivý a nevděčný!“ (Abraham, 14:34)

Sledování projevů laskavosti a jakýkoli pohled na království požehnání a dobrodiní, které uděluje ten Nejštědřejší z nejštědřejších všem Svým služebníkům, v každém člověku vzbuzuje lásku ke svému Pánu a Vládci – Mocnému a Velikému – a čím více člověk přemýšlí o království požehnání, tím silnější je jeho láska a tím více se upevňuje.

Pomysli na ten nejmenší z darů, jak se ti zdá: tvůj nádech a výdech, kterému sotva věnuješ pozornost. Kolikrát za den se nadechneš? Jsou to tisíce nádechů a výdechů. Dokážeš se snad bez nich byť jen na malou chvíli obejít?!

Kdo tě stvořil? Kdo skryl tvou nahotu? Kdo utišil tvůj hlad? Kdo ti poskytl útočiště? Kdo tě ochránil? Kdo řídí tvé záležitosti? Kdo ti dal obživu a učinil tě bohatým?

V každém okamžiku tvého života, při každém záchvěvu tvého dechu jsi ponořen do Alláhových darů, obklopuje tě Alláhova péče, která ti byla podřízena, a bylo ti dáno do užívání vše, co se nachází na tomto širém světě.

K milosti Alláha – Mocného a Velikého – díky které je vše k dispozici, patří i to, že Své dary Alláh neomezil jen na věřící vyznávající jedinost Alláha, ale obdaroval i nevěřící v tomto životě, obdarovává i toho, kdo vůči Němu projevuje neposlušnost, kdo nedbá toho, že by si Ho měl připomínat, i toho, kdo se postavil proti Jeho uctívání, dá mu však, co si zaslouží, a zúčtuje s ním v Soudný den.

Přemýšlejte o darech Alláha – Mocného a Velikého – na které jsme si zvykli, přemýšlejte o Slunci, které je v naprosto přesné pozici a kdyby se jen trochu přiblížilo, co by se stalo? Lidstvo by pohltil spalující žár, nesnesitelné horko. Co kdyby se jen trochu vzdálilo? Celý svět by pokryl led.

Ten, kdo určil Slunci místo, ze kterého se neodchýlí, vesmír, ze kterého nezmizí, které je právě vhodné pro tvory na zeměkouli, je… jde o dílo vyšší moci: „… dílo to Alláhovo, jenž věc každou učinil dokonalou…“ (Mravenci, 27:88; Já sín, 36:38 – 40).

Zatímco země je pustá, suchá, nebe čisté, sedneš si na zem, v jejím středu, Slunce se pohybuje, počasí se mění, stmívá se, zablýskne se a zahřmí a na zem dopadne dobro, prší, na tuto pustou zemi, trvá to jen několik dní a země se zazelená všemi možnými druhy rostlin a plodů.

„… však když na ni sešleme vodu, pohne se a vzedme a dá vyrůst různým druhům rostlin nádherných.“ (Pouť, 22:5)

Kdo způsobil, že se spustil déšť? Kdo uvedl mraky do pohybu? Kdo nechal vyrůst rostliny? Kdo o ně pečoval a nechal je vyrůst? Kdo jim dal díky Své laskavosti ze Své vody vláhu?

Přemýšlejte o tomto světě a najdete pevně stojící hory, moře plná vody, rostliny, stromy, vzduch, vodu, toto vše a nejen to ti dal Alláh k dispozici, dal to k užívání tobě, člověče: „On podmanil vám vše, co na nebesích je i na zemi, a všechno od Něho pochází. A věru jsou v tom znamení pro lid uvažující!“ (Klečící, 45:13)

Jemu patří chvála za veškerou jeho laskavost, existenci a štědrost. Díky Mu za Jeho dobrou vůli a velkorysost. K darům, které poskytl Svým služebníkům, patří také dobytek, ze kterého mají maso k obživě a další užitek, mléko na pití. Kdo jim jej poskytl a podmanil?

A věru ve stádech vašich je pro vás poučení: napájíme vás tím, co je v břichách jejich, a máte z nich i mnohý jiný užitek. A maso jejich pojídáte.“ (Věřící, 23:21)

Dalším Jeho darem je to, že Své služebníky napájí vodou, kterou jim sesílá, sladkou, jako rajský pramen.

Uvažovali jste někdy o vodě, kterou pijete? Sesíláte ji snad vy z mraků, anebo jsme My těmi, kdož ji sesílají? Kdybychom chtěli, učinili bychom ji hořkou a slanou – což tedy vděčni nebudete?“ (Nezvratná událost, 56:68-70)

Služebníci Alláhovi, darů od Alláha je nepočítaně, některé jsou zjevné, jiné skryté, dary zřetelné a dary, které nejsou vidět, Alláh vám požehnal již tím, že vás stvořil, vytvořil jednotlivé části vašeho těla, které si navzájem odpovídají, vaši skvělou a velkolepou postavu.

Stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější.“ (Fíkovník, 95:4)

Všemocný Alláh obdaroval Své služebníky i tím, že je naučil, co je povolené a co zakázané, co je dobro a co zlo, co je správné vedení a co vede na scestí, a dal jim sluch, zrak a rozum.

Alláh vás vyvedl z útrob matek vašich, aniž jste měli nějaké vědění, a pak vám sluch, zrak i srdce dal – snad budete vděční.“ (Včely, 16:78)

Alláhových darů je mnoho, nepočítaně. K Jeho darům patří i to, že tě obdařil rozumem, který užíváš, učíš se, pak s jeho pomocí vyrábíš a pracuješ. Kdo ti dal tento rozum? Kdo z ostatních tvorů? Kdo tě upřednostnil před ostatními (tvory)? Kdo tě učil? Kdo ti dal různé látky a suroviny pro výrobu? Stvořitelem a Tvůrcem všech těchto věcí je Alláh, Vznešený a Všemocný, to On nám dal všechny tyto dary.

Věru jsme milostí Svou syny Adamovy poctili a na pevnině i na moři jsme je nosili a obživu jsme jim uštědřili výtečnou a před mnohými z těch, jež jsme stvořili, přednost jsme jim dali významnou.“ (Noční cesta, 17:70)

Prorok (sAs) řekl: „Jsou dvě požehnání, kterými mnozí lidé plýtvají: zdraví a volný čas (pro konání dobra).“ (podle al-Buchárího a další hadísy) Znamená to, že nejsme dostatečně vděční za tato dvě požehnání a neděláme, co je v jejich ohledu třeba. Kdo nedělá, co je třeba v tom, co je jeho povinností, ten je zbytečně promarní.

Toto jsou dary a jsou ještě mnohé a mnohé další, takto nám to však postačí.

Služebníci Alláhovi, pamatujte na dary, které vám Alláh poskytl, děkujte Mu za ně projevem vděčnosti a poslušností, neprotivte se Mu. Žádejte Ho o odpuštění a On vám odpustí. Chvála budiž Alláhovi, Pánu všech světů.

—————

Zpět