Odvracení zraku od zakázaného

11.08.2017 09:51

Páteční kázání 11.8.2017 (19. 11. 1438), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený Alláh pravil: „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví – a to je pro ně čistší, vždyť Alláh dobře je zpraven o všem, co konají. A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.“ (Světlo, 24:30-31)

Ibn Kathír řekl: „Toto je příkaz Vznešeného Alláha, který vydal pro své věřící služebníky, aby cudně klopili zrak před tím, co jim bylo zakázáno, aby se dívali jen na to, na co jim bylo povoleno se dívat, aby cudně klopili zrak před zakázanými věcmi, a pokud jejich zrak neúmyslně padne na něco zakázaného, nechť ho rychle odvrátí tak, jak to tradoval Muslim ve své sbírce správných hadísů podle Džaríra bin Abdulláha al-Badžalího, který řekl: ‚Zeptal jsem se Proroka – nechť mu Alláh žehná a dá mír – na náhodný pohled. Přikázal mi, abych odvrátil zrak.‘“ Náhodný = neúmyslný.

Vznešený Alláh pravil: „… vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly.“ (Noční cesta, 17:36)

Abú Saíd al-Chudarí – rAa – vyprávěl podle Proroka – sAs – který řekl: „Nevysedávejte u cest!“ Zeptali se ho: „Posle Alláhův, nemáme, kde bychom jinde seděli a hovořili.“ Posel Alláhův – sAs - odpověděl: „Když tam musíte sedět, dodržujte pravidla tohoto místa.“ Zeptali se: „Jaká jsou to pravidla?“ Odpověděl: „Odvracení zraku, odstranění všeho, co by mohlo uškodit, odpovídání na pozdrav, přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného.“ (všichni se na něm shodují)

Abú Dáwúd vyprávěl podle Abdulláha bin Barída a ten podle svého otce: „Posel Alláhův – sAs – řekl Alímu: „Nechť jeden pohled nenásleduje další. Jestliže se podíváš jednou, nedívej se podruhé.“

Nejsilnějším provazem, za který k sobě ďábel přitahuje člověka, je to, když ho nechá dívat se na to, co Alláh zakázal. My se řídíme užitečnými slovy učeného Ibn Qajjima – nechť je k němu Alláh milostivý. Když se nad nimi pořádně zamyslíte, bude pro vás – dá-li Alláh – lehké bránit se před chtíčem získat uspokojení Pána země i nebes. Říká: „Pohled je jako otrávený šíp ďábla. Kdo ho nechá být, ten bude smutný.“ Odvracení zraku je užitečné z řady hledisek, např.:

1) je to uposlechnutí příkazu Alláha, což je vrcholem štěstí člověka na tomto i na Onom světě.

2) brání tomu, aby otrávený šíp zanechal stopu, která může znamenat zkázu jeho duše.

3) přiblíží duši Alláhovi a propojí ho s ním, neboť pohled duši vzdaluje a rozptyluje a odvrací od Alláha.

4) posiluje duši, činí jí radost, a naopak pohled duši oslabuje a činí ji nešťastnou.

5) duše tím získává světlo, proto Alláh – chvála Mu – zmínil verš Světla hned po odvracení zraku. Vznešený Alláh pravil: „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak…“ Pak pravil: „Alláh je světlem nebes i země.“

6) učí dobrému postřehu, který rozlišuje mezi tím, co je správné a co špatné. Alláh odměňuje svého služebníka za jeho činy tím, co má povahu činu. Když odvrátí svůj zrak od toho, co je zakázané, Alláh mu to vynahradí tím, že prohlédne, dá mu vědění, víru, znalosti a dobrý postřeh. Je to užitečné ještě z dalších hledisek, o kterých se zmínil Ibn al-Qajjim, ale nemáme zde čas se o nich zmínit, a proto nám postačí to, o čem jsme se již zmínili.

Pamatujte, moji bratři, že Prorok (sAs) řekl: „Uděláte-li něco pro Všemohoucího a Vznešeného Alláha, dá vám za to něco ještě lepšího.“

Uvedeme několik způsobů, které věřícímu pomohou odvracet zrak:

1) strach z Alláha, který nás neustále sleduje

2) velebení Vznešeného Alláha a Jeho uznání, jak si zasluhuje, nedívejte se, jak malý je hřích, ale jak velký je ten, kterého jste neuposlechli

3) držet se dál od těch, kteří se dopouštějí špatností, a od míst, kde dochází ke špatnostem a neposlušnosti vůči Alláhovým příkazům.

4) dělat zbožné činy, např. číst Korán, připomínat si Alláha apod., např. čtení užitečných knih, což každého muslima zaměstná a odvrátí ho od špatností a pohledu na to, co je zakázané.

5) prosebné modlitby k Alláhovi, aby Alláh chránil váš pohled před tím, co je zakázané, a aby vás odvrátil od všech špatností.

Ó Alláhu, ochraň nás tím, co je dovolené, před tím, co je zakázané, a odvrať od nás veškeré špatnosti.

—————

Zpět