Odrážej zlé tím, co je lepší

02.09.2022 21:15

Páteční kázání 2. 9. 2022 (6. safar 1443 H), dr. Usama al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dobrý a špatný skutek: to jsou dvě slova, která se v Koránu stále potkávají. Dobrý skutek v sobě skrývá význam víry a poslušnosti ve slovech i činech, špatný skutek v sobě skrývá význam neposlušnosti ve slovech i činech. Proto je nutné, aby vládlo odpuštění, když se setká špatný skutek s dobrým a pro jeho zvládnutí, neboť je to známkou dosažení vrcholu bohabojnosti a jednou ze vznešených mravních zásad Proroka, které by měly být ukotveny ve společnosti, aby v ní mezi lidmi vládl vzájemný soucit, náklonnost a milosrdenství.

Islám dbá na to, aby vytvořil soudržnou společnost stojící na spolupráci jejích jednotlivých členů, aby byla jako jeden muž, silná, mocná, aby v ní vládla atmosféra lásky a bratrství. Proto nás Všemohoucí Alláh – chvála Mu – a Jeho vznešený Prorok vedou k tomu, co je dobré pro společnost, a zakazují vše, co vede k jejímu rozdělení a ke sporům. Všemohoucí Alláh nám přikazuje, abychom dobře jednali s lidmi, abychom volili pěkná slova, která mohou něco vybudovat a ne bořit, která dávají věci do pořádku a nekazí je, spojují a nerozdělují, vedou nás po správné cestě a odvádí nás pryč z cesty, která vede do záhuby. Všemohoucí Alláh praví: „Mluvte laskavě s lidmi.“ (2:83) Toto vyžaduje sebeovládání, trpělivost a přání dosáhnout velké odměny a být odměněn za dobré skutky u Všemohoucího Alláha. Tím, že takto bude člověk činit, možná přemůže ďábla, který chce lidi pokoušet, rozsévat mezi nimi nepřátelství a zášť. Laskavé slovo je znakem věřících, cestou, po které kráčí zbožní. Přinesli ho všichni proroci se správným vedením od Pána všech světů, když Všemohoucí pravil: „Řekni služebníkům Mým, aby hovořili jen to, co nejlepší je. A satan věru rozsévá mezi vámi rozkol, vždyť satan člověku je zjevným nepřítelem.“ (17:53)

Dobré skutky mažou ty špatné, protože dobré skutky jsou světlem a špatné tmou, proto nám Všemohoucí Alláh přikázal, abychom odráželi zlé tím, co je lepší. Není pochyby o tom, že vyhýbání se pochybením a špatným skutkům je branou ke štěstí a usmíření se sám se sebou a se společností a zavírá to dveře před zlem, rozkoly a nevraživostí.

Všemohoucí Alláh nám dokonce přikázal, abychom se povznesli nad to, abychom opláceli zlé stejnou mincí, aby v takové situaci převládlo dobré zacházení. Pokud se tedy někdo z muslimů setká s tím, že by s ním špatně zacházel nějaký bratr ve víře, má tomu čelit tím, že mu odpustí, promine a potlačí svou zlobu, neboť díky tomu se odstraní příčiny nepřátelství a zášti mezi lidmi a místo sporů nastoupí shoda, místo hádek náklonnost. Všemohoucí Alláh praví: „… odrážej zlé tím, co je lepší! My dobře známe to, co si vymýšlejí.“ (23:96) A také pravil: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím.“ (41:34)

Ibn Abbás – radija lláhu anhu – řekl: „Alláh přikázal věřícím, aby byli trpěliví, když se setkají se zlobou, shovívaví, když se setkají s nevědomostí, odpouštějící, když je jim ublíženo. Když tak učiní, ochrání je Alláh před ďáblem a z jejich nepřítele učiní blízkého přítele.“ Neznamená to, že dobré zacházení s lidmi a odpuštění je znakem slabosti daného člověka, ba naopak je to znakem toho, že člověk dokázal ovládnout svou zlost, a také toho, jakou má pevnou vůli, kterou dokáží mít jen bohabojní.

Odrážení zlého tím, co je lepší, a potlačení zlosti jsou způsoby těch nejlepších z bohabojných a díky tomu člověk dosáhne nejvyšších stupňů u Mocného a Vznešeného Alláha. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo potlačí svou zlost a přitom by jí mohl dát průchod, toho Alláh vyzve v Soudný den do čela všech tvorů a dá mu vybrat, jaké rajské panny chce.“

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nám byl tím nejlepším příkladem dobrého zacházení s někým, kdo se k nám nezachová dobře, a v dalších situacích, kdy přešel jejich opomenutí a chyby. Toto je důkazem jeho nesmírného milosrdenství a laskavosti vůči lidem a byl to jeden z nejvýznamnějších důvodů, díky kterým k němu lidé pocítili náklonnost a zamilovali si svého Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam. Všemohoucí Alláh praví: „Díky milosti Alláha jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli. Odpusť jim tedy a pros za ně za odpuštění a poraď se s nimi v každé záležitosti.“ (3:159)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nerad viděl oplácení špatného slova stejnou měnou. Tak to bylo s největším pokrytcem Abdulláhem bin Salúl, když chtěl Umar bin al-Chattáb svolení od Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – aby ho mohl zabít, ale Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – mu řekl: „Nechej ho být, ať nevypráví lidem, že Muhammad zabíjí své druhy.“

Toto jsou vznešené mravy Proroka, které by měly být ukotveny ve společnosti, aby v ní vládlo vzájemné milosrdenství a láska a soucit mezi lidmi.

V dnešní době z těchto mravů nejvíce potřebujeme promíjení chyb a překonávání špatných skutků. Všemohoucí Alláh praví: „Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým!“ (7:199) Vyhýbání se špatnému zacházení a oplácení špatného zacházení dobrým je branou ke štěstí a smíru sám se sebou i se společností. Je to chování, které zavírá dveře před zlem, rozkolem a hádkami. Přílišné podrobné zkoumání každé chyby a pochybení přináší člověku jen těžkosti, vede k nepřátelství a zlosti mezi lidmi, přílišné kárání není pěkné, lidi odhání a vzdaluje. Imám Ahmad ibn Hanbal říká: „Devět desetin dobrých mravů je ve shovívavosti.“

Není pochyby o tom, že národy žijí podle svých mravů a Vznešený Korán a Prorokova tradice jsou zdrojem veškerého dobra v životě. Špatné je odpláceno dobrým. K tomu, kdo se k tobě chová nepřátelsky, oplácej tím, co je lepší, a díky tomu se ti stane přítelem. Mezilidské vztahy nejsou prosty lásky a zloby, ale nejlepším lékem na všechny neduhy jazyka a chování v našem životě je to, abychom se řídili veršem „odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím“. Díky tomu se bude mezi lidmi šířit tolerance, odstraní se nevraživost, rodiny budou soudržnější a společnost dosáhne ideálu, jakým byla společnost Prorokových druhů – radija lláhu anhum. Od nich bychom se měli učit porozumění Koránu a aplikování Prorokovy tradice v našem životě.

—————

Zpět