Odpouštějte druhým

12.10.2018 09:53

Páteční kázání 12. 10. 2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh (swt.) chválí ty, kdo se vyznačují tím, že dokážou potlačit hněv a odpustit lidem. Jsou to jedny z vlastností, které jsou příčinou odpuštění Alláha, Jeho prominutí a vstoupení do Ráje. Zmiňuje se o vlastnostech bohabojných, pro které byl přichystán Ráj, např. v súře Rod cImránův: „… kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem.“ (Rod cImránův, 3:133)

Tyto vlastnosti má ten, jehož zdobí dobré mravy a odpustil služebníkům Alláhovým z milosrdenství k nim, dobře se k nim choval. Nechť mu Alláh odpustí, nechť má odměnu od svého Vznešeného Pána a ne od chudého služebníka. Všemohoucí praví: „A odměnou za špatné je jen špatnost podobná. Ten, kdo odpouští a o nápravu se snaží, toho odměna je u Alláha, jenž věru nespravedlivé nemiluje.“ (Porada, 42:40) Vznešený a Mocný také pravil: „A věru ten, kdo trpělivý je a odpouští… a vskutku to patří k podstatě věcí.“ (Porada, 42:43) Také pravil: „A vzdát se toho (prominout) je blíže k bohabojnosti. A nezapomínejte si vzájemně prokazovat velkomyslnost…“ (Kráva, 2:237)

Odpuštění a dobré mravy jsou věci, které vedou k nápravě, odstranění nepřátelství a hněvu. Všemohoucí Alláh pravil: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím.“ (Byly učiněny srozumitelnými, 41:34)

Podle Abú Hurajry (rAa) se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Bohatství se nezmenší dáváním almužny, Alláh pozvedá čest toho, kdo odpouští, a ten, kdo slouží druhému pro potěšení Alláhovo, toho Alláh pozvedne na stupních.“ (podle Muslima a dalších) Vypráví se, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo potlačí hněv a přitom je schopen dát mu průchod, toho si Vznešený a Mocný Alláh povolá do čela všech stvoření, aby si vybral z rajských panen tu, kterou chce.“ (upraveno al-Albáním)

Bratři a sestry, tato slova se vztahují také na spory a rozepře, které jsou mezi bratry. Nechovejte se k lidem tak, jak se chovají oni, ale chovejte se k nim lépe. Jak řekl Prorok (sAs): „Není přípustné, aby muslim nemluvil se svým bratrem více než tři dny. Když se potkají, jeden se otočí a druhý se otočí. Lepší z nich je ten, který první pozdraví.“ (podle al-Buchárího a Muslima) Buďte vy vždy tím lepším v očích Alláha, tím, že budete odpouštět a promíjet.

Bratři a sestry, kdo odpouští pro Alláha a nedívá se na konkrétní osobu, její chyby a činy, ale usiluje pouze o uspokojení svého Pána, touží po odměně od Něho, tak pak snadno promine cokoli, protože promíjí kvůli Alláhovi, ne kvůli ničemu jinému. Tehdy se mu dostane odměny od Pána Vznešeného. Když prominete, Alláh promine vám a dostane se vám za to odměny tak, jako to udělal Abú Bakr s Mistahem ibn Uthátha, když Abú Bakr přísahal, že už nebude Mistahovi ibn Uthátha nijak pomáhat po té, co řekl o cÁ’iše to, co řekl – a byla to pomluva a lež – pak Alláh seslal z nebes důkaz o její nevině a Abú Bakr prosil o odpuštění a milost. Alláh pak seslal tento verš, ve kterém praví (ve významu): „Nechť ti z vás, kteří těší se přízni a dostatku, nepřísahají, že přestanou dávat příbuzným, chudákům a vystěhovalcům na cestě Alláhově; nechť raději odpouštějí a promíjejí. Což byste nebyli rádi, aby vám Alláh odpustil – a Alláh je Odpouštějící, Slitovný.“ (Světlo, 24:22) Když byl tento verš zarecitován Abú Bakrovi, řekl: „Ale ano. Přísahám při Alláhovi, byli bychom rádi – Pane náš – abys nám odpustil.“ Pak začal znovu dávat Mistahovi prostředky, které mu dával předtím, a řekl: „Přísahám při Alláhovi, už mu to nikdy neodepřu.“ Takto se chovali naši zbožní předci (rAa). Přáli si spokojenost Alláha a chtěli to, co mohou získat od Alláha.

Prosím Všemocného Alláha o odpuštění pro sebe i pro vás.

—————

Zpět