Ochrana klidu a bezpečí v zemích

16.06.2023 21:13

Datum: 16. 6. 2023 (27. dhul qi´da 1444), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedním z největších darů, které dal Všemohoucí Alláh člověku, je to, aby žil v bezpečné, stabilní zemi, kde je v bezpečí on i jeho rodina, kde vykonává náboženské rituály a činy uctívání, je to skutečný dar, za který musí být člověk vděčný, musí jej chránit, neboť díky němu je možné dosáhnout stability a budovat národy. Každý národ po tom touží a každý stát toho chce docílit. Nebýt toho, ztratila by se víra, docházelo by k porušování zákazů a šířil by se chaos. Proto byla ochrana bezpečí a stability zemí jedním z nejdůležitějších cílů islámského práva. Ve Vznešeném Koránu dává Ibráhím přednost klidu a bezpečí před živobytím. Všemohoucí Alláh vypráví o Ibráhímovi – alajhi as-salám: „A hle, pravil Ibráhím: ‚Pane můj, učiň zemi tuto bezpečnou a obdaruj obyvatele její plody – ty z nich, kdož v Alláha a v den soudný uvěřili!‘ I odvětil Pán: ‚Těm pak, kdož neuvěřili, těm krátké užívání poskytnu a potom je do trestu pekelného uvrhnu. Jak hnusný to bude cíl konečný!‘“ (2:126)

O jiné zemi, kde dal lidem klid a bezpečí, Všemohoucí Alláh praví: „A hle, pravil Ibráhím: ‚Pane můj, učiň město toto bezpečným a oddal od nás, ode mne i synů mých, model uctívání…‘“ (14:35)

Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – upřednostňoval klid a bezpečí před zdravím a živobytím, když řekl: „Kdo začíná svůj den s pocitem rodinného bezpečí a dobrého zdraví a má jídlo na celý den, jako by mu patřil celý svět.“

Všemohoucí Alláh – chvála Mu – a jeho Vznešený Prorok nás vedou k tomu, že vděk za tento dar je možné vyjádřit tím, že budeme udržovat smlouvu s Všemohoucím Alláhem a vytrváme v poslušnosti vůči němu a budeme ho uctívat. Všemohoucí Alláh říká, že jestliže jednotliví členové společnosti opustí svou víru a stanou se z nich nevěřící, co se týče Alláhova daru, ovládnou je obavy, rozšíří se zločinnost a zhroutí se zeď bezpečí. Takto je to Alláhem zařízeno a neopomene to vyplnit. Všemohoucí Alláh praví: „A Alláh uvádí podobenství o městě, jež bylo bezpečné a spokojené a jemuž se dostávalo obživy v hojnosti ze všech stran, však nevděčné bylo vůči dobrodiní Alláhovu. A Alláh dal jim okusit oděvu hladu a strachu za to, čeho se dopustili.“ (16:112)

Služebníci Alláhovi, odpovědnost za realizaci bezpečí leží v jednotě slova, postavení se bok po boku, dodržování pravidel a zákonů, které byly ustanoveny. Kdo se ponoří do ustanovení islámu, zjistí, jaký je rozsah péče, kterou toto velkolepé náboženství věnuje k posílení hodnoty klidu a bezpečí. Byla ustanovena pravidla, která zaručují, že se bude toto realizovat. Islámské právo dbá na šíření pozitivního ducha ve společnosti a díky tomu zůstává náboženská obec živoucí, má plnou důvěru ve svého Pána, Mocného, Vznešeného. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Šiřte dobré zprávy a neděste je, snažte se ulehčovat a ne ztěžovat.“ Měli bychom se snažit se podle toho chovat, měli bychom to učit své děti doma i v mešitách.

Islámské právo také přikazuje, abychom se drželi dobrých mravů, nabádá k boji proti zločinu, nepravostem a špatným věcem a všemu, co má zkalit čistotu společnosti. Zakazuje podvádění a podplácení, což vše vede ke zkažení a dále ke zničení společnosti. Přikazuje také chránit krev, majetek a pověst. Prorok řekl: „Vaše krev, majetek a pověst je posvátná a nedotknutelná jako svátost tohoto dne v této zemi v tomto měsíci.“

Každý muslim si musí dát pozor na to, aby se nedržel těch, kdo chtějí otřást bezpečím společnosti, zbořit její pilíře. Je také třeba vyzývat k dodržování předpisů, zákonů a obecných pravidel ve společnosti a snažit se ji chránit před negativními jevy, neboť to může narušit čistotu společnosti.

Islámská umma za pár dní přivítá nejlepší dny na tomto světě, a to je prvních deset dní měsíce dhú al-hidždža. Konejte během nich co nejvíce skutků poslušnosti, snažte se přibližovat k Alláhovi. Nepřipravujte se o dobro těchto dní.

Prosíme Alláha, aby chránil tuto zemi a udržoval ji v bezpečí.

—————

Zpět