Obnovení víry

07.09.2018 07:27

Páteční kázání 7. 9. 2018 (27. Dhu l hidždža 1439 h), mešita v Praze, šejch Ahmad Rajab

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Obnovení víry v srdci a duši a upevnění vztahu se Vznešeným Alláhem je velmi důležité. Je to věc, o které se zmiňuje Korán i tradice. Vznešený Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Věřte v Alláha i Jeho posla, v Písmo, které seslal poslu Svému, i v Písmo, které seslal již předtím. A kdo nevěří v Alláha a Jeho anděly a Jeho Písma a Jeho posly a v den soudný, ten zbloudil zblouděním dalekým.“ (Ženy, 4:136)

Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) řekl: „Víra ve vašem nitru se obnosí stejně, jako se obnosí oděv. Proste Alláha, aby obnovil víru ve vašich srdcích.“ (upraveno al-Albáním) K Prorokovým prosebným modlitbám patřily tyto: „Ó Alláhu, ty jenž obracíš srdce, obrať naše srdce k poslušnosti vůči Tobě“„Ty, jenž obracíš srdce, upevni mé srdce v Tvém náboženství“„Ó Alláhu, učiň, abychom si oblíbili víru a přikrášli ji v našich srdcích“ a mnohé další prosebné modlitby.

Sunnité věří, že víra sílí a slábne a že sílí poslušností a slábne neposlušností.

Každý věřící by se měl mít na pozoru před slábnutím víry a měl by usilovat o to, aby posiloval svou víru poslušností vůči Vznešenému Alláhovi. Uvedeme zde příklady toho, jak Prorokovi druhové usilovali o posílení své víry poslušností a lpěli na něm:

1) Umar bin al-Chattáb (radya Alláhu anhu) říkal svým druhům: „Pojďme posilovat svou víru.“

2) Abdulláh bin Mascúd (radya Alláhu anhu) řekl: „Poseďte s námi, posílíme naši víru.“ Ve své prosebné modlitbě říkával: „Ó Alláhu, posil moji víru. Podle ní budeme chráněni.“

3) Mucáz bin Džabal (radya Alláhu anhu) říkával: „Poseďte s námi, budeme se chvíli věnovat víře“, tzn. „budeme si ji připomínat, až naplní naše srdce“.

Ibn Hadžar dokládá zesilování a slábnutí víry: „Důkaz je zřejmý. Nestojí na víře jako takové, ale na ochotě posilovat svoji víru připomínáním si Alláha.“ Různé faktory, svody a zkoušky, které se na nás valí ze všech stran, mají nepochybně vliv na srdce a duši. Člověk, který na ně narazí, se může dostat do úzkých, do nepříjemné situace, může zhřešit či se dopustit neposlušnosti kvůli slabosti víry a nedostatečné obraně srdce.

Činy neposlušnosti jsou nejčastějším důvodem toho, že se člověku nedostává mnohého dobra. Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) řekl: „Když člověk zhřeší, v jeho srdci je černá skvrna. Když se kaje, přestane s tím a prosí o odpuštění, je jeho srdce očištěno. Ale když pokračuje (v hřešení), zvětšuje se (černá skvrna). Alláh se o tom zmiňuje ve Své Knize: „Však pozor! Naopak srdce jejich zrezivěla od toho, co si vysloužila.“ (Zkracující míru, 83:14)“ (podle at-Tirmídhího, Ibn Mádži a Ahmada, upraveno al-Albáním)

Každý muslim potřebuje stále posilovat svou víru, zlepšovat se a očišťovat, aby na něho nepůsobily vlivy svodů a zkoušek, které ho obklopují.

Existuje mnoho způsobů, které povyšují úroveň víry v srdci. Patří mezi ně: řádné provádění modlitby s pokorou, recitování Koránu, přemítání o něm, vědomé připomínání si Vznešeného Alláha, čtení Krásných jmen Alláhových, modlitba v noci.

Dosažení bohabojnosti: dodržováním příkazů Alláhových, vyhýbání se zakázaným věcem, vyhýbání se hříchu a neposlušnosti, prosebná modlitba za obnovení víry a její posílení, trávení času a přátelení se se zbožnými a dobrými lidmi, čtení příběhů o prorocích, zbožných lidech a lidech usilujících o nápravu, připomínání si smrti a Onoho světa a příbytku naděje. Žádný muslim by neměl opomíjet připomínání si svého příbytku na Onom světě, že z tohoto světa odejde; a nebude na to zapomínat, když nebude opojen tímto světem, majetkem, obchodem, nedbajíc ničeho, zapomínajíc na všechno.

 

 

—————

Zpět