Noční modlitba a její prospěšnost

01.03.2019 08:38

Páteční kázání 1. 3. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel.  

Jedním z nejvznešenějších zbožných činů poslušnosti, kterými se muslim přibližuje ke svému Všemohoucímu Stvořiteli, chvála Mu, je noční modlitba. V noci je každý sám se svým Milovaným, každý společník je s tím, kdo jemu dělá společnost, věřící zůstávají o samotě se svým Pánem, svěřují se Mu se svými starostmi, prosí ho o laskavost, těší se z toho, že mohou stanout před Ním, v důvěrném rozhovoru se svým Pánem, vyjadřují svá přání, obracejí se s pokorou na Dárce veškerého dobra, největšího Dárce, Obdarovávajícího, chvála Mu. Vznešený a Mocný Alláh říká k vlastnostem těch, kdo uctívají Milostivého: „Ti, kdož za noci bdí kvůli Pánu svému padajíce na zem i stojíce.“ (25:64) A k vlastnostem bohabojných: „A jen malou část noci spávali a za úsvitu o odpuštění prosívali.“ (51:17-18) K vlastnostem věřících také řekl: „Boky jejich se lůžkům vyhýbají, neboť oni Pána svého z bázně i z touhy vzývají, a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají.“ (32:16) Abú Umáma Al-Báhilí (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Modlete se v noci. Je to podstata všech zbožných, kteří byli před vámi, přibližuje vás to k vašemu Pánovi, odčiníte své špatné činy a zbavíte se hříchu.“

Služebníci Alláhovi, noční modlitba má velký význam, je dobrá pro duši, napravuje a usměrňuje duši a upevňuje ji v konání zbožných činů. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Náboženství (tj. islám) je jednoduché, kdo ho činí příliš tvrdým, toho přemůže. Následujte tedy střední cestu (v uctívání), nemůžete-li, pak to, co se tomu blíží, buďte posly dobrých zpráv a hledejte pomoc u Alláha ráno, při setmění a v některou část noci.“ (podle Al-Buchárího a Muslima) Některou částí noci je myšlena hlavně část noci před rozedněním. Noční modlitba nejlépe pomáhá v upevnění víry a usměrnění, s dovolením Alláha. V tomto hadísu jsou zmíněny i mnohé další výhody.

Za noční modlitbu je velká odměna od Všemohoucího Alláha. Abú Málik Al-Ašaarí (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „V Ráji jsou komnaty, jejichž vnějšek může být viděn zevnitř a jejichž vnitřek může být viděn zvnějšku. Tyto komnaty Alláh nachystal pro ty, kdo nakrmí ostatní, kdo zdraví, kdo se modlí v noci, když ostatní lidé spí.“ Sahl bin Saad (rAa) vyprávěl: „Archanděl Gabriel se zjevil Prorokovi (sAs) a řekl: ‚Muhammade, žij, jak chceš, zemřeš, konej, jak uznáš za vhodné, budeš za to odměněn, miluj, koho chceš, rozloučíš se s ním, věz, že ctí věřících je noční modlitba.‘“ Prorok (sAs) se tímto vznešeným božským pokynem řídil. Á’iša (rAa) vyprávěla, že Prorok (sAs) se modlil i v noci, až měl rozbolavělé nohy. Á’iša mu řekla: „Posle Alláhův, copak to děláš? Bylo ti vše odpuštěno.“ Odpověděl jí: „Á’išo, cožpak nemám být vděčným služebníkem?“

Hudhajfa (rAa) vyprávěl, že se jednou v noci modlil s Prorokem (sAs), který začal recitovat súru Krávy. Řekl si, že u stovky poklekne, ale on pokračoval. Pomyslel si, že odrecituje celou súru při celé modlitbě, ale on pokračoval. Pomyslel si, že skončí, až tuto súru odrecituje, ale začal recitovat súru Ženy a pokračoval súrou Rod Imránův. Nespěchal s recitací. Když recitoval verš, ve kterém byl tasbíh, řekl ‚Subhánalláh‘, když recitoval verš, ve kterém bylo, jak se má pronášet prosebná modlitba, řekl ji. Když byla ve verši prosba o Alláhovu ochranu, řekl ji. Prorok (sAs) nabádal své druhy k vykonávání noční modlitby a snažil se, aby si ji oblíbili. O Abdulláhovi bin Umar řekl: „Nejlepší muž, Abdulláhu, je ten, který se modlí v noci.“ Sálim bin Abdulláh bin Umar vyprávěl, že Abdulláh pak spal jen malou část noci. Nabádal členy své obce, aby se modlili v noci. Řekl: „Nejlepší modlitbou po těch povinných je noční modlitba.“

Vážení bratři a sestry, kdo nechce patřit mezi nedbalé, nechť dbá na noční modlitbu, i kdyby se měl modlit jen deset veršů. Kdo se pomodlí více, přičte se mu to k dobru s dovolením Alláha. Amr bin Al-Ás (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo se pomodlí deset veršů, nebude patřit mezi nedbalé. Kdo se pomodlí sto veršů, bude patřit mezi pokorné, kdo se pomodlí tisíc veršů, bude patřit mezi ty, jimž se dostane velké odměny.“

Je krásné, když manželé spolupracují na oživení tohoto vznešeného činu uctívání. Prorok (sAs) za to pro ně žádal milost, jak se uvádí v mnohých hadísech. V jiném hadísu to označil jako jeden z nejlepších činů, i když je to jen modlitba se dvěma krátkými pokleknutími. Prorok (sAs) řekl: „Když muž vzbudí svou ženu nebo rodinu v noci a pomodlí se společně dvě rak’y, budou patřit mezi ty, kdo si připomínají Alláha.“ (podle Abú Dáwúda, správný hadís) Takovým Alláh přislíbil odpuštění a velkou odměnu.

Noční modlitba znamená strávit noc nebo její část vykonáváním činu poslušnosti vůči Všemohoucímu Alláhovi, tedy modlitbou, čtením Koránu, připomínáním si Alláha apod. Modlitba je však komplexnější a lepší. Čas pro ni začíná po večerní modlitbě až do modlitby za úsvitu. Tato doba je dobou pro její vykonání, vynasnažte se ji vykonat, jak je ve vašich silách. Nejlepší je ji vykonávat v poslední třetině noci. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Náš Požehnaný a Všemohoucí Pán každou noc sestupuje z nebes v poslední třetině noci a ptá se, kdo k Němu pronáší prosebné modlitby, kdo Ho o něco žádá, kdo Ho prosí o odpuštění, aby ho mohl vyslyšet.“ Vězte moji milí bratři a sestry, je dobré vytrvat v činu, který je Všemohoucímu milý, i kdyby to bylo jen v malé míře. Dodržujte noční modlitbu, i kdyby to mělo být jen krátkou modlitbou se dvěma pokleknutími, pak krátkou dobrovolnou modlitbou jen s jedním pokleknutím. Nechť Alláh přijme naše činy. Prosím Alláha, aby nám v tom byl nápomocen.

 

 

 

—————

Zpět