Noční cesta a cesta do nebes – lekce a ponaučení

02.02.2024 11:09

Datum: 2. 2. 2024 (21. radžab  1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Na počátku své mise v Posvátné Mekce prožil Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – těžké roky. Desátý rok poselství bylo smutným a těžkým rokem pro Posla Alláhova – salla lláhu alajhi wa sallam. Ztratil svého strýce Abú Táliba, který byl jeho obranným štítem proti Qurajšovcům, pak ztratil svou manželku, matku věřících, Chadídžu – radija lláhu anhá. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – tak zůstal sám, smutný, bez pomocníka v předávání poselství. Odešel do Tá’ifu, kde žádal o přijetí, a nabídl kmeni Thaqíf, aby ho následovali. Jejich odpověď však byla tvrdá, jejich odmítnutí zraňující, házeli po něm kameny, až krvácel na nohou. Odešel ustaraný a smutný, ani skoro nevěděl, kam jde. Volal ke svému Pánu a stěžoval si Mu na svou slabost. Po tomto utrpení, kterým prošel Alláhem Milovaný, se stal zázrak, stalo se, co Všemohoucí Alláh chtěl, aby Svého Posla rozptýlil – salla lláhu alajhi wa sallam – aby ho upevnil v Pravdě. Alláh ho poctil cestou, která nebyla nikomu dopřána nikdy předtím ani potom a Všemohoucí Alláh ji učinil požehnanou a dobrou. Začala na jednom z nejčistších míst na Zemi a pokračovala až na nejvyšší úroveň nebes. Touto cestou je noční cesta a cesta do nebes, která se stala v noci dvacátého sedmého měsíce rádžabu. Všemohoucí Alláh praví: „Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý.“ (17:1)

Prorokova cesta – salla lláhu alajhi wa sallam – začala během spánku v Kaabě, kdy k němu v noci přišel návštěvník poslaný Alláhem, otevřel mu hruď a vyňal z ní jeho srdce, které naplnil moudrostí a vírou, pak přivedl bílého rychlého koně al-Buráqa. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – na něho nasedl a doprovázel ho Gabriel – alajhi salám – až spolu dorazili do mešity al-Aqsá. Když do ní vešel, ocitl se ve společnosti všech proroků, kteří se postavili do řady, aby se pomodlili za Poslem Alláhovým.

Pak Prorok vyšel z mešity al-Aqsá a přišel za ním Gabriel se dvěma nádobami, v jedné bylo víno a v druhé mléko. Prorok si vybral mléko a Gabriel mu řekl: „Vybral sis lidskou přirozenost.“ Pak s ním Gabriel vystoupal na nebesa, kde se setkal s proroky. Setkal se s otcem všech proroků Abrahamem – alajhi as-salám – v Sedmém nebi, kde se opíral zády o dům, do kterého každý den vejde sedmdesát tisíc andělů a nevrací se. Pak ho vzal ke stromu cicimku. Všemohoucí Alláh mu dal vnuknutí a přikázal mu modlitbu.

Cesta na nebesa v sobě skrývá řadu ponaučení. Víra v noční cestu a cestu na nebesa a uvěření v ni je nedílnou součástí náboženského přesvědčení každého muslima. Je to zázrak, kterým Alláh podpořil Svého posla. Všemohoucí Alláh je laskavý ke Svým věřícím služebníkům, nechal zvítězit Své proroky a ty, kteří vyzývali k následování Jeho cesty. Cesta do mešity al-Aqsá v sobě zahrnuje poselství o tom, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – zdědí vedení tohoto národa. Při cestě na nebesa ho pozvedl na důkaz toho, že ukáže víru, se kterou přišel, a že Alláh povýší jeho slova. Zamyslíme-li se nad tím, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – vedl modlitbu všech proroků, bylo to na důkaz toho, že pokud by byli mezi živými, následovali by ho. Je to také potvrzením důležitosti a významu modlitby. Všemohoucí Alláh jí vyhradil zvláštní místo mezi všemi způsoby uctívání a ustanovil ji na nebesích.

Služebníci Alláhovi, kdo se zamyslí, tomu neunikne v detailech této cesty odhodlání Posla Alláhova – salla lláhu alajhi wa sallam – pokračovat ve své misi, hledat nové možnosti šíření víry po všech překážkách, kterým čelil na svém prvním poli působnosti, tedy v Posvátné Mekce. Každý z nás, kdo chce šířit víru, musí být bdělý, odhodlaný a rozhodný, nesmí si zoufat a propadat beznaději. Musí prosit o pomoc Všemohoucího Alláha, který je nejlepším pomocníkem.

Jedním z velkolepých tajemství této cesty je vztah k mešitě al-Aqsá. Vůlí Všemohoucího Alláha bylo, aby se nanebevstoupení Proroka (salla lláhu alajhi wa sallam) do nejvyšších nebes uskutečnilo skrz požehnanou mešitu al-Aqsá, která se stává součástí našeho náboženství a víry. Musí být chráněná , stejně jako posvátná mešita v Mekce.

Dalším ponaučením, které stojí za zmínku, je myšlenka, kvůli které byla ustanovena modlitba během noční cesty na nebesa. Jako by to bylo poselství Všemohoucího Alláha ke Svým služebníkům. Jestliže byla noční cesta, která se přihodila Alláhovu Poslu fyzicky i duchovně, zázrakem, tak služebníci pozvedají své duše a svá srdce k Všemohoucímu Alláhovi pětkrát denně, kají se a prosí Ho o milost a odpuštění.

Modlitba je nejlepší z aktů uctívání, pilíř náboženství, a nanebevstoupení muslimů a první záležitost, ze které se bude služebník zodpovídat v Den zmrtvýchvstání.

—————

Zpět