Noc úradku a její přínos a pravidla týkající se almužny (zakátu) u příležitosti malého svátku

14.04.2023 11:47

Datum: 14. 4. 2023 (23. ramadán 1444), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Noc úradku má obrovský význam proMocného a Vznešeného Alláha, který seslal celou súru, ve které hovoří o významu této noci, která je nejdůležitější nocí v roce. Všemohoucí Alláh praví: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ (97:1-5) Mudžáhid – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Vše, co během ní vykonáte, půst i noční modlitby, to vše je lepší, než co vykonáte za tisíc měsíců.“ Všemohoucí Alláh praví: „Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané.“ (44:3)

Seslání vznešeného Koránu během noci úradku skrývá mnohá velká tajemství. Například pokaždé, když čte muslim vznešený Korán, připomíná si tuto noc, během které byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Připomínáme si také sestoupení Gabriela – alajhi as-salám – k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – se zjevením. V poctě k této noci sestupuje zástupce nebes Gabriel – alajhi as-salám – s anděly až do rozbřesku, aby přivedl služebníky k poslušnosti vůči jejich Všemohoucímu Pánu, chvála Mu. Touto nocí se vyznačuje lid Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam, neboť žádný jiný ji nemá. Tato noc zůstává až do Soudného dne. Každý skutek během této noci je lepší než skutky vykonané po tisíc měsíců. Kdo se během této noci modlí, dostane se mu veškerého dobra. Kdo se o její dobro připraví, je skutečně škodný. Anas ibn Málik – radija lláhu anhu – vyprávěl: „Když nastal ramadán, Prorok řekl: ‚Nastal tento měsíc. V něm je jedna noc, která je lepší než tisíc měsíců. Kdo se o ni připraví, připraví se o veškeré dobro. O její dobro je připraven jedině ten, kdo je o něj skutečně připraven.‘

Všemohoucí Alláh ukázal její význam proto, aby se lidé snažili ji využít. Muslim, který uctívá Alláha, sklání se a pokleká při modlitbě, modlí se v noci a čte vznešený Korán, se nerovná jinému, kdo není poslušen Všemohoucímu Alláhovi, chvála Mu. Všemohoucí Alláh praví: „Zdaž ten, jenž pobožnost koná během hodin nočních, padaje na tvář svou a stoje při modlitbě, a před životem budoucím na pozoru se má a v milost Pána svého doufá…? Zeptej se: ‚Jsou si rovni ti, kdož vědí, s těmi, kdož nevědí?‘ Však připomenou si to jen ti, kdož rozmyslem jsou nadáni.“ (39:9)

Muslim, kterému bude dán úspěch, by se měl vynasnažit bdít po všech deset posledních nocí ramadánu a zejména těch lichých, a doufat, že se mu podaří zastihnout noc úradku. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Hledejte noc úradku v lichých dnech během posledních deseti dní ramadánu.“ (všichni se na něm shodují) Také řekl – salla lláhu alajhi wa sallam: „Kdo se modlí za noci úradku s vírou a doufaje v odměnu, budou mu odpuštěny předchozí hříchy.“

Je zvykem probdít tuto noc s Koránem. Jak by ne, když je to noc, během které byl seslán. Všemohoucí Alláh praví: „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení.“ (2:185) Dále je zvykem se během této noci obracet na Všemohoucího Alláha s prosebnými modlitbami, jak to dělala Á’iša – radija lláhu anhá – dle rady Proroka. Když se zeptala, jak má prosit, během této noci, kdyby poznala, která to je, poradil jí, aby řekla: „Ó Alláhu, Ty jsi Odpouštějící, máš rád odpuštění, odpusť mi tedy.“

V této prosebné modlitbě se skrývá velké tajemství. Jako Odpouštějící může přejít hříchy svých služebníků, má rád odpuštění a tedy rád odpouští Svým služebníkům, také má rád, aby si Jeho služebníci odpouštěli mezi sebou. Kdo odpustí svému bratru ve víře, dostane se mu od Všemohoucího většího odpuštění.

Služebníci Alláhovi, není pochyby o tom, že bděním za noci úradku se očišťuje duše a jsou odpouštěny hříchy. Duši je také třeba očistit almužnou ke dni malého svátku, kterou nám přikázal dávat Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam. Aby každý nahradil nedostatky, kterých se dopustil během půstu a nočních modliteb, aby chudí nemuseli v den svátku prosit, aby si byli muslimové v tento požehnaný den rovni, mohli sdílet svou radost, že skončil měsíc ramadán a začal šawwál, první z měsíců velké pouti. Ibn Abbás – radija lláhu anhu – řekl: „Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – nám uložil za povinnost almužnu ke dni malého svátku jako očištění postícího se člověka za jeho nedostatky při půstu a jako pomoc pro potřebné.“

Je to očištění pro malé i velké, muže i ženy, lidi na cestách i pobývající na jednom místě, zdravé i nemocné. Všemohoucí Alláh pravdu dí, když praví: „Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete…“ (3:92)

Dbejte na to, aby se tato almužna dostala do rukou potřebných, ale pokud se vám nepodaří dát ji někomu potřebnému, nepřijdete o ni, počítá se vám. Lidé by si tuto almužnu neměli brát, pokud ji nepotřebují, není jim dovoleno si ji vzít, neoprávněně o ni připravují jiné.

Její výše byla zmíněna v hadísu Alláhova Posla podle vyprávění Ibn Umara – radija lláhu anhu, který řekl: „Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – nám přikázal dávat almužnu ke dni malého svátku měrnou jednotku sušených datlí, nebo měrnou jednotku obilí, jako povinnost svobodnému člověku i otrokovi, muži i ženě, dítěti i dospělému muslimovi. Přikázal, aby ji lidé zaplatili před sváteční modlitbou.“ Tato měrná jednotka byla odhadnuta jako ekvivalent 150 korun za každého muslima, dítě či dospělého, které zaplatí sám za sebe nebo za ty, které živí. Almužna ke dni malého svátku se může platit od prvního dne ramadánu až do západu slunce v den svátku.

—————

Zpět