Nevysmívejte se druhým

03.03.2017 22:53

Šejch Ahmad Rajab, 4.6.1438/3.3.2017, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství“.

Vznešený a Všemohoucí Alláh v súře Komnaty praví: „Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni! A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná že tyto jsou lepší než ony! Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se přezdívkami! A jak hnusný je název „hanebník“ poté, co byla přijata víra! A ti, kdož se nebudou kát, jsou věru nespravedliví!“ (Komnaty, 49:11) Ibn Kathír – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl na vysvětlenou k tomuto verši: „ Vznešený Alláh zakazuje vysmívat se lidem, pohrdat jimi, posmívat se jim, což bylo potvrzeno také ve správném hadísu tradovaném podle Proroka (sAs), který řekl: „Namyšlenost opovrhuje pravdou a pohrdá lidmi.“ Pohrdat někým je zakázáno, neboť člověk, kterým je pohrdáno, může být Vznešeným Alláhem ceněn více a může být Alláhovi milejší než ten, který se mu vysmíval. Proto pravil: „Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni!...“ Vyslovil zákaz pro muže a připojil zákaz pro ženy. Alláhova slova: „Neurážejte se vzájemně“, tj. neurážejte nikoho, aby vás neuráželi. Být pomlouvač a nactiutrhač je ostudné a takový člověk je proklet, jak pravil Vznešený Alláh: „Běda každému pomlouvači, jenž na cti utrhá.“ (Pomlouvač, 104:1) První je myšleno činem, druhé slovem.

Další je zákaz nazývat lidi přezdívkami, neboť pro ně může být nepříjemné to slyšet. Tento verš zakázal několik špatných věcí, které by muslimové neměli dělat a měli by si na to dávat pozor.

Soustředíme se v našem povídání na první zákaz. Bratři a sestry, vzájemné pouto mezi věřícími bratry a sestrami oslabuje to, co někteří lidé považují za malichernost, a tím je vysmívání se svým bratrům a sestrám, považování je za méněcenné a opovrhování jimi. Je to důkazem slabé víry, naslouchání Ďáblovi, proto to islám zakazuje. Podíváme-li se na motivy výsměchu a opovrhování jedněch lidí druhými, zjistíme, že toto vzniká z pocitu pýchy a samolibosti. Namyšlený člověk má pocit nadřazenosti, povýšenosti a vyjadřuje tento svůj pocit tím, že opovrhuje ostatními, a tak nachází uspokojení sám v sobě, zatížený komplexy a nenávistí. Výsměch je skutečně projevem pocitu pýchy a namyšlenosti, což jsou jedny z největších neduhů duše, které mohou člověka postihnout. Prosíme Alláha, abychom zůstali uchráněni. Islám se zabývá tímto špatným chováním prostřednictvím různých varování uvedených v Koránu a sunně. Požehnaný verš, o kterém zde hovoříme, zakázal výsměch. Prostředky Koránu, jak se zbavit tohoto špatného chování, jsou různé. Někdy ukazuje, že zvykem nevěřících je vysmívání se věřícím. Praví se v něm: „Byl zkrášlen život pozemský těm, kdož nevěří, a ti se posmívají těm, kdož uvěřili. Avšak ti, kdož jsou bohabojní, budou nad ně povýšeni v Den zmrtvýchvstání.“ (Kráva, 2:212) A také: „Věru, že se hříšníci posmívali těm, kdož uvěřili, a když je míjeli, vzájemně na sebe pomrkávali…“ (Zkracující míru, 83:29) Jindy Vznešený a Všemohoucí Alláh hovoří o tom, že první věcí, kterou udělali ti, kdo nevěřili v prorocké poslání proroka Muhammada (sAs), bylo to, že se mu vysmívali: „Ó, jak jsou služebníci Moji k politování! Vždyť nepřišel k nim posel žádný, aby se mu neposmívali.“ (Já sín, 36:30) Odsuzuje se tím také a zakazuje vysmívání se věřícím a těch, kdo jsou poslušni Alláha a Jeho Posla. Mějte se tedy na pozoru před tímto nebezpečným chováním. Výsměch se také projevuje mezi lidmi v těchto situacích: výsměch a pohrdání těmi, kdo dělají práci na nižší úrovni než oni, výsměch lidem, kteří vykonávají zbožné skutky, s tím, že jejich skutky mají malou hodnotu, i když možná více dělat nemohou. Toto také islám zakázal a je za to bolestný trest. Náš Pán pravil: „A těm, kdož pomlouvají ty z věřících, kteří dobrovolně dávají almužny, a ty z nich, kteří dávají jen tolik, kolik nalezli s největším úsilím, a vysmívají se jim – těm Alláh se bude posmívat a pro ty je připraven trest bolestný.“ (Pokání, 9:79) Také tradice se zmiňuje o zákazu vysmívání se, např. Prorok (sAs) řekl: „Je dost špatným skutkem pro muslima, když se dívá spatra (povýšeně) na svého bratra muslima.“

Milí bratři a sestry, mezi projevy zakázaného výsměchu patří také vysmívání se těm, kdo jsou neposlušní a neprojevují se tak veřejně, a vyčítání jim to. Milý bratře, milá sestro, když vidíte někoho, kdo byl stižen nějakým fyzickým neduhem nebo nedostatkem ve víře, chvalte Alláha, že vás uchránil, a proste Ho, aby takový člověk učinil pokání. Říkejte to, co vás naučil Prorok (sAs): „Když někdo uvidí člověka, který byl něčím stižen, řekne: ‚Chvála Alláhovi, který mne uchránil před tím, co stihlo tebe, a požehnal mi více než mnohým jiným, které stvořil.‘ Pak ho nepostihne to, co postihlo tohoto člověka.“ Místo abyste se vysmívali svému bratrovi a vyčítali mu něco, máte být diskrétní a co nejvíce se snažit moudře a dobře mu poradit, aby se polepšil. Prorok (sAs) řekl: „Kdo skryje chybu svého bratra ve víře, toho chybu skryje Alláh v Soudný den.“ Traduje se, že prorok Ježíš i prorok Muhammad (sAs) řekli: „Nehledejte chyby druhých, jako byste byli jejich pány. Hledejte své vlastní chyby, jako byste byli otroky. Někteří lidé jsou stiženi následky špatných činů a někteří jsou toho uchráněni. Buďte milosrdní k těm, kteří byli něčím stiženi, a chvalte Alláha za Jeho ochranu.“

Dávejte si tedy na toto špatné chování velký pozor, věnujte se svým chybám a ne chybám druhých lidí. Nechť Alláh dá, ať máme všichni prospěch ze Vznešeného Koránu.

 

—————

Zpět