Nespravedlnost

25.03.2016 14:57

Páteční kázání 25. 3. 2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhu alaihi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Ve sbírce imáma Muslima je hadís, který vyprávěl Abú Dharr, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Alláh pravil: ‚Moji služebníci, Sám jsem si zakázal nespravedlnost a zakázal jsem ji i vám. Nebuďte k sobě nespravedliví.‘“

Nespravedlnost je velký zločin. Každý národ, který se jí dopustil, jí byl zničen a způsobila mezi lidmi veškeré myslitelné zlo.

Každému nespravedlivému, majícímu na tomto světě vysoké postavení, poskytne Alláh lhůtu, ale neopomene ho. Ve sbírce al-Buchárího i Muslima se traduje hadís Proroka (sAs), v němž řekl: „Alláh skutečně dává nespravedlivému dočasný odklad, ale když se ho zmocní, už mu neunikne.“ Po té zarecitoval tento verš: „Takový je zásah Pána tvého, když města zasahuje, jež nespravedlivá jsou. A zásah Jeho věru bolestný je a prudký!“ (Húd, 11:102)

Alláh pravil: „Nedomnívej se, že Alláhovi je lhostejné, co nespravedliví konají; On pouze odklad jim dává do dne, kdy oči budou vytřeštěny…“ (Abraham, 14:42)

A dále: „Kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a jména Alláhova hojně vzpomínali.“ (Básníci, 26:227) „…však důvod k zakročení je pouze proti těm, kdož na lidech křivdu a na zemi svévoli neprávem páchali. Pro takové pak určen je trest bolestný.“ (Porada, 42:42) „Neopírejte se o ty, kdož nespravedliví jsou, aby vás nepohladil oheň pekelný. A nemáte kromě Alláha ochránců žádných a jinou pomoc nedostanete.“(Húd, 11:113)

Veršů s tímto významem je mnoho.

Vy, kdo jste věřící, služebníci Alláhovi: nespravedlnost je temnotou Soudného dne, dne, kdy se budou věřící orientovat podle svého světla a nespravedliví budou tápat v temnotách své nespravedlnosti. Al-Buchárí i Muslim zmiňují ve své sbírce vyprávění podle Ibn cUmara (rAa) o tom, že Prorok (sAs) řekl: „Nespravedlnost je temnotou Soudného dne.“ Každý nespravedlivý, i kdyby svou nespravedlností ubral z práv druhého člověka jen maličko, ponese v Soudný den tuto svou nespravedlnost na svých bedrech a bude mu stahovat hrdlo jako smyčka, jako výraz hanby v Soudný den mezi všemi lidmi. V obou sbírkách zmíněných imámů se traduje hadís podle matky věřícíchcÁ’iši (rAa), která vyprávěla, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo si uzurpuje byť jen píď země, ten bude muset na svém krku nést sedm zeměkoulí.“ To znamená, že ponese tento kus země, který si nespravedlivě uzurpoval, jako znamení hanby před všemi lidmi.

Podle Alláha jsou mezi živými tvory dva typy - nespravedlivě utiskovaní a nespravedliví. Ve sbírce Muslima se traduje hadís podle Abú Hurajry, který vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „(V Soudný den) bude dáno zadostiučinění všem, kdo byli zkráceni na svých právech, podobně, jako bezrohá ovce dostane odplatu potrestáním ovce rohaté, která ulomila její roh.“ Což teprve práva služebníků Alláhových!

Proto nás Prorok (sAs) nabádá, abychom dali každému, co mu právem náleží. Al-Buchárí uvádí hadís Abú Hurajry, který vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo ukřivdil svému bratrovi (ve víře) a poškodil jeho čest nebo něco jiného, nechť ho požádá o odpuštění nyní, dříve než přijde den (Soudný den), kdy nebude mít vůbec nic. Pokud vykonal něco dobrého, započítá se mu to oproti způsobené nespravedlnosti. Nevykonal-li nic dobrého, bude zatížen hříchy toho, komu ukřivdil, stejnou měrou.“ Jednou se Prorok (sAs) zeptal svých druhů: „Víte, kdo je to bankrotář?“ Odpověděli: „Bankrotář je ten, kdo nemá ani peníze, ani majetek.“ Řekl jim: „Skutečný bankrotář je ten, kdo (v Soudný den) předstoupí se všemi svými modlitbami, půstem, almužnou, ale zjistí, že mu nezbylo nic, protože všechny jeho dobré skutky byly započítány oproti jeho špatným činům, když osočil tamtoho, pomlouval toho, neoprávněně se obohatil majetkem jiného. Jeho dobré skutky budou započítány těm, k nimž se zachoval nespravedlivě, a jejich špatné skutky budou připočteny k jeho tíži. Pak bude vhozen do Ohně pekelného.“

Prorok (sAs) varoval před kletbou ukřivděného: „Obávejte se kletby ukřivděného, neboť mezi jeho modlitbou a Alláhem není žádná překážka.“

cAbdulláh bin Mascúd nás varuje dokonce před napomáháním nespravedlivému, když říká: „Kdo napomáhá nespravedlivému v jeho nespravedlnosti nebo ho k tomu inspiruje, ten utrpí zlobou Alláhovou a ponese její břímě.“

Obávejte se Alláha, služebníci Alláhovi, konejte, co máte, a neberte si nespravedlivě z majetku jiných. Vy, kteří vedete nějaký podnik, dávejte svým zaměstnancům, co jim právem náleží. Vy, kdo pracujete, dělejte svou práci poctivě. Vy, kdo jste bohatí, neprodlužujte bezdůvodně lhůtu pro splnění vašich závazků a splacení vašich dluhů, neboť Prorok (sAs) pravil: „Když bohatý prodlužuje lhůtu, je to nespravedlnost.“ Služebníci Alláhovi, buďte spravedliví ve veškerém svém konání, buďte spravedliví ve svém rozhodování a jednání. Buďte spravedliví k těm, které máte rádi, i k těm, které nemáte v oblibě. Buďte spravedliví ke svým dětem a manželkám/manželům. Mějte se na pozoru před nespravedlností, neboť nespravedlnost je temnotou Soudného dne.

Jestliže zmíněný hadís o nespravedlnosti, jejích špatných následcích a vážných důsledcích hovoří o jednotlivcích a jejich chování jednoho k druhému, co potom ten, jehož nespravedlnost dopadá na mnohé skupiny a řady národů a lid, jejichž počet dokáže spočítat jen Alláh! Což teprve ten, kdo nespravedlivě uráží čest, znesvěcuje, zabíjí nevinné lidi a ničí poctivě získaný majetek!

Prosíme Alláha o odpuštění a aby nám dal zdraví.

—————

Zpět