Nespravedlnost - temnoty Soudného dne

21.05.2021 23:04

Páteční kázání 21. 5. 2021 (9. šawwál 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes budeme hovořit o velkém hříchu, vážném přestupku, budeme hovořit o špatné morálce, špatném rysu, závažném hříchu, který ubírá dobré skutky, přináší bědování, plodí nepřátelství a nevraživost, je příčinou přerušení styků a neposlušnosti, mění život lidí na peklo a útrapy, nepříjemnosti a neštěstí. Je to – služebníci Alláhovi – nespravedlnost. Nespravedlnost je překročením hranic stanovených Alláhem, Vznešeným a Mocným. Nespravedlnost je porušením ustanovení daných Alláhem a Jeho Poslem – salla lláhu alajhi wa sallam – a práv druhých.

Nespravedlnost je vážným a velkým hříchem, obklopí člověka, který se ho dopouští, a zničí ho, vše mu pokazí a kompletně změní jeho situaci, přestane se mu dostávat požehnání, dostane se mu za něj odplaty, postihne ho neštěstí s ní spjaté a tresty na tomto i na Onom světě.

V posvátném hadísu praví Všemohoucí: „Moji služebníci, zakázal jsem si nespravedlnost a vám jsem ji také zakázal. Nebuďte nespravedliví.“ (podle Muslima) Je to kvůli špatným následkům, které to má na lidstvo, zničujícímu vlivu na společnost. Kdykoli došlo u nějakého národa k nespravedlnosti, stalo se to příčinou jeho zničení. Uspíšilo to trest, kterým byli potrestáni, jak praví Alláh – Sláva mu – ve Své Mocné Knize: „Takový je zásah Pána tvého, když města zasahuje, jež nespravedlivá jsou. A zásah Jeho věru bolestný je a prudký!“ (11:102)

Kdo se dopouští nespravedlnosti, toho nemá rád Alláh. Zamyslete se se mnou nad slovy Všemohoucího Alláha: „… a Alláh věru nemá rád nespravedlivé!“ (3:57)

Nechť si nikdo nemyslí, že nespravedlnost, kterou způsobí lidem bitím, klením nebo nadávkami, falšováním nebo nespravedlivým zadržováním toho, co člověku náleží, zahanbováním nebo proléváním něčí krve, pomlouváním a urážením, posměchem nebo ironií, zraněním jeho důstojnosti, otálením se splacením dluhů… Nechť si nikdo nemyslí, že něco z takové nespravedlnosti se ztratí nebo s tím nebude zúčtováno a nebude to potrestáno. Ne, ne, při Alláhovi. Ten, kdo se dopustil nespravedlnosti, i ten, kdo jí utrpěl, stane před Mocným a Vznešeným Alláhem, před boží spravedlností a budou spravedlivě rozsouzeni. V tento den, kdy není nespravedlnosti, není prostředníka, nehledí se na postavení, nejde uplácet ani křivě svědčit. „… a Alláh rozsoudí mezi vámi v Den zmrtvýchvstání to, o čem jste se tak hádali.“ (22:69) Imám Muslim ve své sbírce správných hadísů tradoval podle Abú Hurajry – radhia lláhu anhu – že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „V Den zmrtvýchvstání budou všechna práva urovnána do té míry, že beran bez rohů bude odškodněn potrestáním rohatého berana, který jeho rohy ulomil.“

Všemohoucí Alláh – chvála Mu – přislíbil těm, kdo se dopouští nespravedlnosti, bolestivá muka na tomto i na Onom světě. To je zadostiučinění pro ty, kdo utrpěli nespravedlnost. Znamením nespravedlnosti je to, že člověk, který se jí dopouští, se netěší ze života, neustále cítí strach a neklid, strach z odplaty těch, se kterými jednal nespravedlivě, z jejich prosebných modliteb, které nejsou odmítnuty.

Mezi tato muka patří neštěstí a rány, které ho postihují na základě prosebných modliteb lidí, se kterými jednal nespravedlivě, žádostí, se kterými se obracejí na Alláha. Jak byl lidem, kteří se dopouští nespravedlnosti, převrácen život naruby! Kolik bolesti a nemoci je zasáhlo, přišli o děti i majetek, zasáhlo je zabití, mučení aj.

Na Onom světě nespravedlivého člověka nejprve zasáhne prokletí, kterým je vyhnání od milosti Všemohoucího Alláha. Mocný a Vznešený Alláh praví: „… v den, kdy nebudou nic platny nespravedlivým výmluvy jejich, nýbrž padne na ně prokletí a údělem jich bude příbytek nejhorší.“ (40:52) Nespravedlivý nebude mít v Soudný den žádného pomocníka, přímluvce ani blízkého. Nespravedlivým se nedostane přímluvy imáma všech poslů, ani přímluvce, jemuž by bylo dopřáno sluchu u Alláha, jak praví Všemohoucí: „Nespravedliví nebudou mít přítele vřelého ani přímluvce, jemuž sluchu by bylo popřáno.“ (40:18) Také smutek a lítost. Každý nespravedlivý tam zalituje, kdy již bude na lítost pozdě.

„A kdyby každá duše nespravedlivá měla vše, co je na zemi, chtěla by se tím vykoupit. A budou tajit lítost, až spatří trest, avšak bude mezi nimi spravedlivě rozsouzeno a nebude jim ukřivděno.“ (10:54)

—————

Zpět