Nespravedlnost a křivda

28.06.2019 10:11

Páteční kázání 28. 6. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Chvála Alláhovi, který sám sobě zakázal křivdu a nespravedlnost a zakázal ji i Svým služebníkům. Vyhýbejte se křivdě v jakékoli podobě. Největší křivdou je přidružování k Alláhovi, zneplatňování Jeho veršů a ustanovení, porušování příkazů ohledně toho, co je zakázané, a protivení se Jeho Knize. Ke křivdě se počítá nepřátelské chování vůči stvořením, narušování toho, co je považováno za nedotknutelné, poškozování dobrého jména, zmocnění se majetku, nejstrašnější podobou křivdy je křivdit sám sobě, pak se přenáší na páchání nemravností, neposlušnosti, dopouštění se zakázaných věcí a páchání toho, co bylo zakázáno.

Věřící, někdy ke křivdě dochází ze strany těch, jejichž duše je zlá, byla zformována zkažeností, je v ní nenávist a závist. Ten, kdo se dopouští křivdy, kazí život. Stává se temnějším kvůli jeho činům, před kterými lidé prchají a nesnesou je, zejména pokud se týkají zabíjení, ničení majetku a vzbuzování strachu v nevinných lidech v bezpečí. Nedbá na to, že ho čeká Alláhův trest za to, čeho se dopustily jeho ruce. Mocný a Vznešený Alláh praví: „Nedomnívejte se, že Alláhovi je lhostejné, co nespravedliví konají; On pouze odklad jim dává do dne, kdy oči budou vytřeštěny.“ (14:42) Prorok (sAs) mluvil o trestu, který čeká nespravedlivého člověka: „Alláh skutečně dává nespravedlivému odklad, ale když se ho zmocní, nenechá ho uniknout.“ V řadě textů se uvádí, že věřící člověk nevejde do Ráje, dokud nenapraví své křivdy, ten, s kým bylo zacházeno nespravedlivě, získá odčinění od toho, kdo křivdu způsobil. Abdulláh bin Masúd (rAa) řekl: „Věřící bude přiveden a všichni budou povoláni a svolavač zvolá: ‚Toto je ten a ten. Nechť předstoupí ten, komu něco dluží.‘ Přichází jeden za druhým, a pak Alláh řekne: ‚Vrať jim, co jim po právu náleží.‘ Odpoví: ‚Pozemský svět už není. Z čeho jim mám vrátit?‘ Andělé řeknou: ‚Vezměte z jeho zbožných činů a dejte každému člověku podle toho, kolik žádá.‘ Pokud je z těch, kdo uniknou Ohni pekelnému a zbydou mu nějaké dobré skutky alespoň v míře hořčičného semínka, Alláh mu je znásobí tak, že vejde do Ráje.“

Zbožní předkové (rAa) si na toto dávali velký pozor. Navzájem si v tomto radili a pomáhali si, aby dali každému, co mu po právu náleží. Muhammad bin Wási‘ psal jednomu ze svých bratrů: „Můžeš-li přebývat, kde se dá, nemáš-li ruce potřísněné krví, pokud jsi nepojedl z ničeho, co je zakázané, neneseš-li na svých bedrech břemeno zakázaného majetku, učiň tak. Učiníš-li tak, není důvodu k zakročení proti tobě. ‚Však důvod k zakročení je pouze proti těm, kdož na lidech křivdu a na zemi svévoli neprávem páchali.‘ (42:42)“ Prorok (sAs) řekl: „Kdo způsobil svému bratru nějakou špatnost, nechť prosí o odpuštění, protože (na Onom světě) nebude ani dínár, ani dirham. (Měl by si zajistit odpuštění na tomto světě), než mu budou odebrány některé dobré skutky a budou dány jeho bratrovi ve víře, a pokud nemá žádné dobré skutky, budou některé špatné skutky odebrány jeho bratrovi a budou na něho naloženy.“(podle Al-Buchárího)

Bratři a sestry, Alláh zakázal Svým věřícím nespravedlnost, ale nejprve ji zakázal Sobě. Všemohoucí Alláh praví: „Služebníci Moji, zakázal jsem si nespravedlnost a zakázal jsem to i vám, nebuďte vůči sobě nespravedliví.“ (podle Al-Buchárího) Mocný a Vznešený Alláh dává příklad Ádovců z dřívějších národů, kteří se dopustili nespravedlnosti a pak byli potrestáni. Všemohoucí Alláh praví: „… ‚Kdo silnější je než my mocí svou?‘ Což neviděli, že Alláh, jenž je stvořil, daleko silnější než oni je mocí? A přitom popírali ještě znamení Naše.“ (41:15) Tato jejich velká síla, nespravedlnost a tyranie, zkaženost na tomto světě byly potrestány bolestným trestem a koncem. Všemohoucí Alláh o nich říká: „A vyslali jsme proti nim vichřici svištivou ve dnech neblahých.“ (41:16) Alláh se také zmiňuje o konci Thamúdovců, kteří byli zpupní a neuvěřili: „A postihlo je zemětřesení a nazítří zrána leželi v domech svých tvářemi k zemi.“ (7:91) Stejný osud postihl faraona a jeho vojsko a také lid slona – Všemohoucí Alláh praví: „Neviděls, jak naložil Pán tvůj s lidmi slona?“ (105:1) Dávejte si tedy pozor na nespravedlnost, zamyslete se nad osudem těch, kdo se jí dopustili, vězte, že každý začátek má i svůj konec, každá nespravedlnost, i ta sebevětší, končí hanbou a ostudou. Kdo se dopustí nespravedlnosti svojí rukou či jazykem, stihne ho trest Alláha na tomto světě i na Onom světě, jak to Alláh učinil už v minulosti. Prorok (sAs) varoval před prosebnými modlitbami ukřivděného člověka, neboť ty stoupají k nebesům jako jiskry. (podle al-Hákima)

Umar ibn Abdulazíz – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Pokud by tě lákala tvá síla chovat se nespravedlivě vůči lidem, vzpomeň si na sílu, kterou ti vládne Mocný a Vznešený Alláh, a pryč s tím, co jim chceš dát, a ať zůstane to, co chtějí dát tobě.“

Služebníci Alláhovi, v Soudný den bude nespravedlnost zapsána u Mocného a Vznešeného Alláha ve třech záznamech: v záznamu, ze kterého Alláh nic neodpouští, pokud takto člověk zemře, a tím je přidružování k Alláhovi, v záznamu, ze kterého Alláh nic nevynechá, ba naopak za něj náleží odplata, a tím je nespravedlnost jednoho člověka vůči druhému, a třetí záznam, který Alláh nezatíží břemenem, a tím je nespravedlnost člověka vůči sobě samému a je možné ho smazat prosbami o odpuštění, pokáním a konáním velkého množství dobrých skutků.

Služebníci Alláhovi, zamyslete se nad současnou situací muslimů a uvidíte, že nespravedlnost zasáhla jednotlivce, skupiny i státy. K Alláhovi budiž směřována stížnost na ty, jejichž ruce jsou potřísněny krví nevinných lidí. Tyto nevinné duše přijdou v Soudný den a budou žádat to, co jim náleží. Jaká bude odpověď? Jak bude zúčtováno?

Prosím Alláha, aby nás ochraňoval před námi samými i před druhými, aby nás střežil před nespravedlností ze strany druhých a aby ochraňoval muslimy všude na světě.

—————

Zpět