Nepodceňujte žádný dobrý čin

25.06.2017 00:20

Kázání svátku Id al-Fitr, 25.6.2017/1.10.1438, Praha   

Bratři a sestry, Prorok (sAs) dal jedno velmi důležité doporučení, které by žádný muslim neměl opomíjet a zanedbávat. Řekl (sAs): „Nepodceňujte žádný dobrý čin, i když nalijete vodu žíznícímu, i když hovoříte se svým bratrem a usmíváte se na něho…“ Také řekl (sAs): „Každý dobrý čin je sadaqa (dobročinný dar).“ (podle al-Buchárího) Činy jsou hodnoceny podle Alláha, ne podle toho, jak to vidí lidé. Když se dobrý čin, byť by byl sebemenší, sejde s potřebou někoho dalšího, a je míněn upřímně a opravdově pro Alláha, získá u Alláha na velké hodnotě. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Jeden člověk našel na cestě ležící trnitou větev, tak ji odstranil. Alláh mu za to poděkoval a odpustil mu.“ (všichni se na něm shodují) Abú Hurajra také vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kolem studny chodil pes, který byl skoro mrtvý žízní. Viděla ho prostitutka z kmene Izraelitů, nabrala vodu do své boty a dala mu napít. Za to jí bylo odpuštěno.“ (všichni se na něm shodují) Prorok (sAs) nám vyprávěl o jednom člověku z dřívějších dob: „K andělům se dostala duše člověka, který žil před vámi, a zeptali se: ‚Udělal jsi něco dobrého?‘ Odpověděl: ‚Ne.‘ Řekli mu: ‚Vzpomeň si.‘ Odpověděl: ‚Půjčoval jsem lidem a říkal jsem svým sloužícím, aby odpustili těm, kdo nemají, a posečkali těm, kdo mají.‘ Všemohoucí a Vznešený Alláh pravil: ‚Odpusťte mu.‘“ (všichni se na něm shodují) Podle imáma Muslima Všemohoucí Alláh pravil: „Já jsem k tomu více oprávněn než ty. Odpusťte mému služebníkovi.“

Služebníci Alláhovi, když se zamyslíme nad životem Proroka (sAs), zjistíme, že se neustále snažil konat dobro a ty nejvznešenější činy patřící k dobrým mravům. Ještě před tím, než mu byl seslán Korán, ho lidé znali jako toho, kdo se o všechny stará, laskavě přijímá hosty, dává chudým, pomáhá těm, koho postihlo nějaké neštěstí. Takto byl šlechetný a prospěšný druhým až do konce svého života (sAs).

Služebníci Alláhovi, neznevažujte a nepodceňujte žádný dobrý čin. Vše je předurčeno. Vše se počítá. Všemohoucí Alláh pravil: „A kdo učinil dobra jen za váhu prášku, uzří je, a kdo učinil zla jen za váhu prášku, uzří je.“ (Zemětřesení, 99:7-8) Zamyslete se také nad Alláhovými slovy: „Vy, kteří věříte! Když je vám řečeno ‚Uvolněte místo ve shromáždění!‘, tedy je uvolněte! A Alláh pro vás také uvolní místo (v Ráji).‘“ (Hádka, 58:11) Díky takové prosté věci pro vás Alláh přichystá místo, což platí pro tento i pro Onen svět.

Mezi dobré činy, o kterých je třeba se zmínit a doporučit je, patří: dobré slovo a dobrá rada. Dobré slovo chrání věřícího před Ohněm pekelným. Prorok (sAs) řekl: „Chraňte se před Ohněm pekelným třeba i jen darováním datle. A kdo ji nemá, tak jen dobrým slovem.“ Nejvýznamnějším dobrým slovem je vyzývání k cestě Alláhově, k jeho náboženství vašimi slovy, mravy a činy, abyste byli dobrým příkladem islámu. Prorok (sAs) řekl: „Pokud díky vám přestoupí k islámu jeden jediný člověk, je to pro vás lepší než stádo červených velbloudů.“

· Nešetřete úsměvem, dary nebo napravením škody.

· Nepodceňujte odměnu za dobrou přímluvu, vyhovění něčí potřebě či žádosti, vyřešení problému. Nešetřete tím, co vás může přiblížit k Alláhovi, zbožnými skutky, např. pomocí potřebnému, podporou toho, kdo byl zraněn nebo něčím zasažen a soucitem s ním, vypravením pohřbu, péčí o nemocného, nakrmením hladového, odložením splacením dluhu tomu, kdo nemá na splacení, či působením radosti druhým.

Nevíte, třeba i taková věc, i když je malá, bude příčinou vašeho štěstí a vaší záchranou z vašeho údělu. Připomeňte si Prorokova (sAs) slova: „Nejmilejší jsou Alláhovi ti, kdo jsou nejprospěšnější. Alláhovi nejmilejšími činy jsou radost, kterou způsobíte jinému muslimovi, nebo když mu pomůžete od nějakého trápení, splatíte za něj dluh, zaženete jeho hlad. Je mi milejší, když pomůžu svému bratru muslimovi, když něco potřebuje, než abych setrvával v mešitě celý měsíc.“ Služebníci Alláhovi, konání dobra obecně je cestou k blaženosti a úspěchu. Všemohoucí Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Klaňte se a padejte na zem a uctívejte Pána svého! Konejte dobré, snad budete blažení!“ (Pouť, 22:77)

Shromáždění muslimů: Kolik dobrých věcí za celý náš život, za den, za noc, tak prostých, blízkých kolem nás projde nepovšimnutých a my kolem nich!

Každý, kdo marnotratně míjíte dobré skutky – zde máte před sebou mnoho způsobů, jak konat dobré činy. Chopte se jich! Usilujte o Onen svět, jak se patří. Mějte za své heslo: „Nepodceňovat žádný dobrý čin“. Nevíte, díky kterému svému činu se dostanete do Ráje, nebo který bude příčinou vaší záchrany před Ohněm pekelným. Nezapomínejte být při všech svých činech oddáni jedině Alláhovi, aby je od vás přijal.

Závěrem radím všem bratrům a sestrám v tento požehnaný den, aby byli bohabojní, abychom při našich svátcích a shromážděních dodržovali Alláhova ustanovení, abychom se zdrželi všeho, co nám zakázal, tedy zakázaného společenského styku nebo zakázaného pohledu. Radím ženám, aby dodržovaly Alláhova ustanovení, zahalování a pravidla, která se ho týkají, aby nechodily ven nazdobené a navoněné. Nechť Alláh od nás všech přijme naše dobré činy.

 

—————

Zpět