Nemravnost cizoložství

22.08.2014 12:05

Páteční kázání 22. 8. 2014 (26. šawwál 1435), šejch Ahmed Ragab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Cizoložství je jeden největších hříchů a zároveň jedna z nejhorších nemravností. Alláh Nejvyšší říká: „a ti, kdož nevzývají spolu s Alláhem žádná božstva jiná a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití Alláh zakázal - leda podle práva, a nesmilní. A kdo toto činí, ten hříchu se dopouští, za nějž mu trest zdvojnásoben bude v den zmrtvýchvstání a zůstane v něm věčně ponížený kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Alláh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Alláh odpouštějící je a slitovný.”

Cizoložství je zakázané jasnými důkazy jak v Koránu, tak i v sunně (soubor výroků a činů proroka Muhammada s.a.s.) a shodou učenců. Zákaz se týká i všeho, co k němu vede. V súře Noční cesta Alláh říká: „A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.“

Prorok (s.a.s.) říkal ve výroku: „Nesmilní smilník - když toto praktikuje - je-li ve stavu věřícím a nekrade zloděj - když krade - je-li ve stavu věřícím a nekonzumuje někdo alkohol - když pije - je-li ve stavu věřícím.“ Jiný výrok toto vysvětluje slovy, že pokud muslim cizoloží, jeho víra z něj na tu dobu odchází.

Trest za cizoložství postihuje pachatele na tomto světě a v hrobě a na onom světě. Podle islámského práva se cizoložství – jsou-li splněny podmínky a je-li soudem prokázáno - trestá ukamenováním pro ženatého či vdanou a bičováním a vyhoštěním pro svobodného či svobodnou. Jak jsme již zmínili...pro vykonání trestu musí být splněny určité podmínky, které musejí být potvrzené vyšší autoritou. Bohužel čas nám nedovolí tyto podmínky dnes rozebrat.

Následkem zinaa neboli cizoložství na tomto světě je neštěstí a výskyt bolesti a nemocí, které nám byly předtím neznámé. Prorok (s.a.s.) říkal: Objeví-li se smilstvo a lichva v nějakém národu, přivolají si tím Alláhův trest.“

Mezi tresty je také trest v hrobě...ve sbírce správných hadíthů od al-Buchárího je dlouhý hadíth, ze kterého si připomeneme slova Prorokova (s.a.s.), když k němu přišli andělé: „...tak jsme vyrazili na cestu, až jsme dospěli k něčemu podobnému peci, jejíž hořejšek byl úzký a spodek široký a z ní jsme slyšeli nesrozumitelné hlasy. Tak jsme se do ní podívali, a viděli jsme nahé muže a ženy, k nimž zespodu šlehaly plameny. A když na ně šlehl tento plamen, zakřičeli z toho strašného žáru. A tak jsme se zeptal: „Kdo jsou ti lidé, Džibríle?“ Odpověděl: „To jsou cizoložníci a cizoložnice.“

Alláh Nejvyšší říká o trestu těchto hříšníků ve významu: „...a kdo toto činí, ten hříchu se dopouští, za nějž mu trest zdvojnásoben bude v den zmrtvýchvstání a zůstane v něm věčně ponížený.“

Sami tedy suďte, stojí-li tyto chvilky vášně za tento trest.. Alláh říká také ve významu: „Cožpak ten, jenž vržen bude do ohně, je na tom lépe než ten, kdo ke dni zmrtvýchvstání přijde bezpečně?“

Ve svatém výroku stojí (ve významu): „Je sedm typů lidí, jež Alláh ochrání Svým stínem, kdy nebude jiného stínu. A jedním z nich je muž, jehož pozvala vznešená a krásná žena, a on ji odmítl slovy: bojím se Alláha.“ A příběh proroka Júsufa je nám dostačujícím.

Nesmíme však nikdy ztratit víru v to, že Alláh je odpouštějící a stále se k Němu obracíme s pokáním, neboť On sám říkal ve významu: „Kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Alláh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Alláh dopouštějící je a slitovný.“

—————

Zpět