Několik zastavení se súrou Komnaty

29.10.2021 08:36

Datum: 29. října 2021, imám: Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Není nic krásnějšího, než prožívat ty nejlepší okamžiky obklopeni jasnými znameními, snažit se je zachytit a inspirovat se jimi, sklízet ty nejlepší plody ze súry Komnaty, súry správného chování a morálky. Súra Komnaty je úplnou školou, která má vzdělávat jednotlivce i společnost, ba dokonce celou islámskou ummu k těm nejvznešenějším mravům, nejlepším činům a nejvyšším cílům.

Mocný a Vznešený Alláh v této súře pětkrát oslovuje věřící těmito slovy: „Vy, kteří věříte…“. S každým tímto zvoláním ukazuje k ctnostným mravům, kterými je třeba se ozdobit. Po šesté se obrací k tvorstvu obecně: „Lidé…“, aby je vedl cestou, kde budou všichni v pořádku a v bezpečí a budou spolupracovat na dobru a bohabojnosti.

Při prvním zvolání Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Nesnažte se předejít Alláha a Posla Jeho! Buďte bohabojní, vždyť Alláh věru je slyšící, vševědoucí!“ (49:1) Od věřícího se žádá, aby neupřednostňoval svůj názor před příkazy Alláha a Jeho Posla podle Koránu a sunny. Jeho názor má následovat to, co učil Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – z lásky a loajality k němu.

Druhé zvolání se týká chování vůči Alláhovu Poslovi – salla lláhu alajhi wa sallam. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Nezvedejte hlas svůj nad hlas Prorokův a neobracejte se k němu s řečí hlučnou, tak jak to děláte mezi sebou, aby se skutky vaše nestaly marnými, aniž o tom budete mít tušení.“ (49:2) Učenci se shodli na tom, že chování k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – se týká jak jeho života, tak i doby po jeho smrti.

Třetí zvolání se týká jednání s hanebníky. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte, přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.“ (49:6)

Náš Pán nám také ukázal, jak překonat toto pokušení překonat: „Vezte, že kdyby Posel Alláhův, který mezi vámi dlí, vás uposlechl ve většině záležitostí, věru byste škodu utrpěli! Avšak Alláh způsobil, že milujete víru, a učinil ji krásnou v srdcích vašich, zatímco vám zošklivil nevěrectví, hanebnosti a neposlušnost. A to jsou ti, kdož řídí se cestou správnou…“ (49:7)

Čtvrté zvolání v súře Komnaty se týká vztahu věřícího s jeho věřícími bratry, kdy jsou přítomni a přímo spolu jednají. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni! A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná tyto jsou lepší než ony! Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se přezdívkami! A jak hnusný je název ‚hanebník‘ poté, co byla přijata víra! A ti, kdož nebudou se kát, jsou věru nespravedliví!“ (49:11)

Týká se to posmívání a nadávání mezi jednotlivci i mezi národy nebo příslušníky různých skupin. Je to zakázané a je třeba se toho zbavit. Nejvíce by to měl dodržovat věřící, neboť právě on vyzývá k následování islámu a je v něm vzorem.

Páté zvolání v súře Komnaty se týká jednání věřícího vůči jeho věřícím bratrům, když nejsou přítomni. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem! Nevyzvídejte a nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého – vždyť by vám to bylo odporné! Buďte bohabojní, neboť Alláh věru je blahovolný ke kajícníku a slitovný.“ (49:12)

Al-Buchárí a Muslim zaznamenali tato slova Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam: „Vystříhejte se podezření, neboť podezření je nejfalešnější formou výpovědi. Nehledejte chyby na druhých, nesliďte a nevyzvídejte, nezáviďte si, nevyhýbejte se sobě, nechovejte k sobě nenávist, buďte služebníky Alláhovými a sobě bratry.“ (podle al-Buchárího)

Šesté provolání v této súře je určeno celému lidstvu. Všemohoucí Alláh praví: „Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Alláh je vševědoucí a dobře zpravený.“ (49:13)

Bratři muslimové, co potřebujeme nejvíce, je žít podle Koránu, žít s ním, aby se s ním sžily naše duše, otevřela se naše srdce, aby to byla cesta, kterou následujeme ve svém životě, abychom podle něj řídili své chování, očistili jsme své duše a napravovali své chování. „A ten, kdo následovat bude (Mé správné vedení), nezbloudí ani nebude nešťastný, zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný.“ 

Ó Alláhu, ochraňuj Své služebníky a všechny země a dopřej nám dobrého konce.

—————

Zpět