Několik zastavení s Prorokovou hidžrou

21.07.2023 06:39

Datum: 21. 7. 2023 (3. muharram 1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Muslimové si každý rok na počátku nového roku hidžry připomínají hidžru proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – tedy jeho odchod z Posvátné Mekky do Medíny, od kterého se počítá islámský letopočet. Byla to obrovská změna, ze které si můžeme vzít ponaučení ve všech oblastech našeho života, neboť je považována za samý počátek událostí v dějinách islámu a muslimů. Je to prvopočátek dobra a milosrdenství pro člověka a celé lidstvo.

Světlo islámu se po hidžře rozzářilo a muslimové se z postavení slabého a podřízeného dostali do pozice silného a mocného. Toto skvělé náboženství odvedlo od uctívání služebníků k uctívání Pána služebníků, vyvedlo je ze života v tísni na tomto světě do života na tomto i na onom světě. Muslimové se stali jedním národem tím, že se drželi Knihy Všemohoucího Alláha a dodržovali tradici svého Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam. Všemohoucí Alláh praví: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky milosti Jeho – bratry; a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil. A takto vám Alláh objasňuje Svá znamení – snad budete správně vedeni.“ (3:103)

Prorokova hidžra byla příkladem bratrské soudržnosti, lásky a přátelství mezi muslimy. Zmizela nenávist a spory, které byly v době předislámské. Všemohoucí Alláh praví: „… a sjednotil srdce jejich. A i kdybys vydal vše, co je na zemi, nesjednotil bys srdce jejich, avšak Alláh je sjednotil, vždyť On mocný je i moudrý.“ (8:63) Pak Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – začal se stavbou mešity, která by byla majákem vědy a vědění, místem uctívání, kde se scházejí muslimové k modlitbě, a tak se smazaly veškeré rozdíly mezi nimi, nebyl upřednostňován Arab či cizinec, běloch nebo černoch, odlišovali se pouze mírou bohabojnosti. Všemohoucí Alláh praví: „… Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je ten, kdo je nejbohabojnější…“ (49:13) Pak Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – objasnil vzájemná práva a povinnosti muslimů a také práva a povinnosti mezi muslimy a dalšími, kdo v té době obývali Medínu, aby byly správně nastaveny vzájemné vztahy a rovnost mezi obyvateli, aby se stala občanská společnost za doby Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – vzorem po celé dějiny až do Soudného dne.

Z hidžry Proroka čerpáme výchovná ponaučení a významné zkušenosti. Z těch nejdůležitějších je to spoléhání se na Všemohoucího Alláha, dobré smýšlení o Něm. Všemohoucí Alláh praví: „Jestliže vy mu nebudete pomáhat, Alláh pomohl mu již dříve, když vyhnali jej nevěřící a když byl jedním ze dvou; a když byli oba skryti v jeskyni, pravil svému příteli: ‚Nermuť se, vždyť Alláh je s námi!‘“ (9:40) Toto je cesta k oddanosti. Tyto verše ukazují, že mocný a vznešený Alláh nenechá Své služebníky na pospas, nikdy je nezklame, pokud upřímně věří ve svého Pána.

Dalším ponaučením, které nám plyne z Prorokovy hidžry, je to, že uděláme vše, co je v našich silách, a podnikneme ta nejlepší opatření. Dobré řízení je jedním z tajemství úspěchu hned po úspěchu daném od mocného a vznešeného Alláha. Tak činil i Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – během svého odchodu z Mekky. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – udělal vše, co mohl, aby nás naučil důležité zásadě, kterou nesmíme v našem životě nikdy opomíjet, a to je plánování. Během své hidžry dal Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – peníze Abú Bakrovi – radija lláhu anhu – aby zakoupil jízdní zvířata, která ho odvezou z Mekky do Medíny. Vybral si Abú Bakra Spravedlivého – radija lláhu anhu – aby ho doprovázel na té nejvýznamnější cestě v dějinách. A je to právě Abú Bakr, kdo je zmíněn jako přítel v tomto verši: „… pravil svému příteli: ‚Nermuť se, vždyť Alláh je s námi!‘“ Alího – radija lláhu anhu – požádal, aby vrátil všechno, co mu bylo svěřeno do opatrování, těm, komu to patří. Škody, které mu působili nevěřící, mu nezabránily v tom, aby dodržel slovo. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nás naučil, co to znamená, když je nám něco svěřeno do opatrování, zakázal nám zradu, protože Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – je ten, komu se dá věřit a vše je u něho v bezpečí. V této těžké době potřebujeme znát přesně tyto zářné příklady z jeho života – salla lláhu alajhi wa sallam.

Hidžra má také další význam, a to opuštění hříchů a neposlušnosti, opuštění všeho, co člověka vzdaluje od cesty vedoucí k Alláhovi – sláva Mu. Prorok řekl: „Hidžra nekončí, dokud neskončí pokání, a pokání neskončí, dokud slunce nevyjde na západě.“ Také řekl: „Muslim je takový člověk, jehož slov a činů se nemusí nikdo obávat. Muhádžir (ten kdo odněkud odejde – „emigrant“) je ten, kdo opustí to, co zakázal Alláh.“ Člověk, který se kaje opravdově, je tím, kdo se vydal za Alláhem a Jeho Poslem – salla lláhu alajhi wa sallam.

Hidžra v tomto významu nikdy nekončí, a i odměna za ni je nekonečná, zůstává až do Soudného dne. Každý z nás může být „muhádžirem“ na cestě k Alláhovi a Jeho Poslu – salla lláhu alajhi wa sallam – a získat odměnu za takovou hidžru, která je velká, pokud člověk z celé své duše zanechá špatností, jako je nenávist, závist, sobeckost a nervozita, a uchýlí se k lásce, dobru, přátelství a náklonnosti. Muslim je muhádžirem, když je přátelský, milosrdný a soucitný, má rád lidi a ti ho také milují, spojuje je a nerozděluje, přeje jim jen to dobré, stejně jako to přeje své rodině a dětem.

K ponaučením plynoucím z hidžry patří také láska k vlasti. Prorok Muhammad – salla lláhu alajhi wa sallam – se zastavil na kopcích nad posvátnou Mekkou, kde se narodil a vyrostl, kde mu bylo sesláno vnuknutí na nejvyšším vrcholku okolních kopců, a řekl: „Není místa, které by bylo krásnější a mně milejší. Nebýt toho, že mě můj lid vyhnal, nežil bych jinde.“

Tato požehnaná slova Proroka nás učí milovat svou vlast, chránit ji tělem i duší, neboť žijeme a uctíváme Všemohoucího Alláha na Jeho čisté zemi v klidu a bezpečí.

A na závěru Připomínáme našim bratrům a sestrám, aby se postili v den Ášúrá (desátý den měsíce muharram), který bude příští pátek, protože je to významný den, jak vyprávil Abú Qatáda al-Ansárí (radhia lláhu anhu). Podle něho se Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) zeptali na půst v den ašúrá a on jim řekl: „Odčiníte tím hříchy za celý předcházející rok.“

Ó Alláhu, dopřej nám dobra na tomto i na Onom světě a chraň nás před muky pekelnými.

A ochraňuj muslimy, ať jsou kdekoli.

—————

Zpět