Nejlepší člověk

14.06.2019 09:56

Páteční kázání 14. 6. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všichni chtějí a přejí si být nejlepší, ale nezáleží to jen na přání. Jsou činy a mravy, a když jsou tyto připisovány člověku, stane se nejlepším člověkem u Všemohoucího Alláha.

Muslim má konat dobro, má být zdrojem dobra pro všechny lidi, má být zdrojem pěkného chování k živým tvorům a k životu. Muslim se dokonce musí nejvíce snažit konat dobro, mít nejlepší mravy a nejlépe se chovat k lidem, ke své rodině i společnosti. Díky tomu bude šťastný na tomto i na Onom světě. Bratři a sestry, „dobro“ je jedním z nejlepších slov, jedna z nejlepších charakteristik člověka, je to výraz, který zahrnuje slova, činy i situace, ve kterých je užitek a potěšení, štěstí a radost. Lidé, kteří se vyznačují tímto slovem, jsou pro společnost jako blahodárný déšť, jako světlo zahánějící temnotu, svítící lidem na cestu. Pojďme si říct o některých vlastnostech, které podle Proroka (sAs) patří nejlepším lidem. Dobří lidé jsou známí svými vlastnostmi a činy a ne jen slovy. Pojďme je poznat, nechat se jimi formovat a chovat se podle nich. Zmíníme se dnes o některých z nich.

Dobrých činů, kterými se vyznačuje muslim patřící mezi nejlepší služebníky Alláhovy, je mnoho. Ten, koho zdobí některé z nich, dokázal shromáždit tolik dobra, kolik dobrých činů ho zdobí.

V Prorokově (sAs) tradici jsou nashromážděny příklady nejlepších služebníků Alláhových a jejich zbožné činy, kterými dosáhli tohoto ctěného označení, dostalo se jim této velké pocty a stanuli v tomto vysokém postavení. Tyto vlastnosti, o kterých se zmínil Prorok (sAs), jsou různé a je jich mnoho. Co se týče života člověka obecně, Prorok (sAs) řekl: „Mám vám říct, jaký je rozdíl mezi nejlepším a nejhorším z vás?“ Kdosi mu odpověděl: „Ano.“ Prorok (sAs) řekl: „Nejlepší z vás je ten, jehož dobro si lidé přejí a před jehož zlem jsou lidé v bezpečí. Nejhorší z vás je ten, jehož dobro si lidé nepřejí a před jehož zlem nejsou lidé v bezpečí.“ Nejlepšími jsou ti, u nichž lidé doufají, že se jim dostane jejich dobra, a nejsou ohroženi zlem z jejich strany. Nejhoršími jsou ti, u nichž lidé neočekávají, že se jim od nich dostane dobra, a před jejichž zlem nejsou v bezpečí. Dobro si přejeme od toho, kdo je znám konáním dobra, proslul tím a skutečně ho druhým dává. U toho, u koho zvítězilo dobro, se lidé nemusí bát zla z jeho strany. Čím je silnější víra, tím více si lidé přejí jeho dobro a nemusí se obávat zla z jeho strany. Čím je slabší, tím méně dobra je z jeho strany a převládne zlo. Není lepšího člověka než toho, kdo toto vykonává. Je pro lidi požehnáním, které jim dává, pěkným chováním, kterým je zahrnuje, užitkem, který dává v jejich prospěch, na druhé straně je chrání před odplatou, škodou a újmou, které odstraňuje z jejich cesty.

V jiném hadísu Prorok (sAs) řekl: „Nejlepší jsou ti, kdo jsou lidem nejvíce užiteční.“ Nejlepšími lidmi vůbec jsou ti, kdo konají pro druhé dobro, jsou jim užiteční, pomáhají druhým, starají se o to, aby měli lidé, co potřebují. Vězte, že Mocný a Vznešený Alláh zahrnul některé lidi svým dobrodiním právě proto, aby byli užiteční jiným. Když se o toto dobrodiní s jinými dělí, ponechá jim ho, když jim ho nedopřejí, vezme jim jej a dá někomu jinému.

Dobrá zpráva je pro toho, koho Alláh učinil klíčem k dobru a zámkem před zlem, a běda tomu, koho Alláh učinil klíčem ke zlu a zámkem před dobrem. Anas bin Málik (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Jsou mezi lidmi ti, kdo jsou klíčem k dobru a zámkem před zlem, a ti, kdo jsou klíčem ke zlu a zámkem před dobrem. Požehnán buď ten, jemuž dal Alláh do rukou klíče k dobru, a běda tomu, jemuž dal Alláh do rukou klíče ke zlu.“

Co se týče chování a mravů, řekl Prorok (sAs): „Nejlepší z vás jsou ti, kdo mají nejlepší mravy a kdo se nejlépe chovají k druhým. Jsou to ti, kdo mají dobré mravy, dělají, co je třeba, dobrovolně, s úsměvem, jsou společenští, přátelští a soucitní, trpěliví, shovívaví, nikomu neškodí, nejsou neslušní, hrubí, nikomu nekřivdí a nikoho nepoškozují, nevyvyšují se a nejsou pohrdliví.“

Bratři a sestry, co se týče života ve společnosti, společenského dění a soukromého života, řekl k tomu Prorok (sAs), když se ho zeptali: „Kdo je nejlepší z muslimů?“ toto: „Nejlepším z muslimů je ten, před jehož jazykem a rukou jsou lidé v bezpečí.“ Také řekl (sAs) při pouti na rozloučenou: „Mám vám říci, kdo je věřící? Chrání majetek lidí i je samotné. Muslim je ten, před jehož jazykem a rukou jsou lidé v bezpečí.“ Musíme vědět, že kdo chce být nejlepším člověkem a chce pro lidi dělat dobro, musí být trpělivý, protože kontakt s lidmi vyžaduje trpělivost a schopnost snášet různé věci. Proto Prorok (sAs) řekl: „Člověk, který je ve styku s lidmi, je trpělivý a neškodí jim, je lepší než člověk, který není ve styku s lidmi a není trpělivý, aby jim neškodil.“ (podle at-Tirmídhího a Ibn Mádži)

Nejlepší je ten, kdo má čistou duši, nezatíženou hříchem, záští a závistí. Prorok (sAs) řekl: „Nejlepší člověk je ten, kdo má čistou duši a upřímný jazyk.“ Řekli mu: „Posle Alláhův, víme, co to je upřímný jazyk, ale co znamená čistá duše?“ Odpověděl: „Je to duše, která je zbožná a čistá, bez hříchu, bez zášti a závisti.“

Nejlepším člověkem je ten, o kom Alláh řekl: „Nejlepším druhem pro Všemohoucího Alláha je ten, kdo je nejlepší pro svého druha, nejlepším sousedem pro Alláha je ten, kdo je nejlepším sousedem pro svého souseda.“ Pomáhá, radí, je spolehlivý ve všem, co je dobré. Kdykoli se muslim dobře zachová ke svým druhům, společnosti a sousedům, patří k těm, kdo jsou nejlepší pro Všemohoucího Alláha a naopak.

Nechť nás všechny Alláh učiní původci dobra a správného vedení a ne původci zla a pokušení.

—————

Zpět