Něco z blažeností Ráje

28.09.2018 07:34

Páteční kázání 28. 9. 2018, mešita v Praze, šejch Ahmad Rajab

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi, než začneme hovořit o tématu, jako je Ráj, musíme vědět, že se jedná o věci skryté, neznámé, o kterých se dovídáme z ustanovení víry a musíme v ně věřit a věřit jim, jak je to zmiňováno v Koránu a jak nás o tom zpravil Prorok (sAs) ve správných hadísech. Služebníci Alláhovi, blaženost Ráje je ohromná, větší, než si umíme představit, větší, než nás může napadnout, veškeré charakteristiky, které o ní byly zmiňovány, jsou jen málem. Blaženost těch, kdo přijdou do Ráje je nepopsatelná, může ji popsat jen její Tvůrce, nebo ten, koho o některých jeho charakteristikách zpravil Alláh. Prorok (sAs) nám předal slova Alláha, Vznešeného a Mocného, v posvátném hadísu„Připravil jsem pro Své zbožné služebníky, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co žádného člověka ani nenapadlo.“ V Koránu je toto potvrzeno: „Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich.“

Druhové Proroka (sAs) ho požádali, aby jim pověděl o Ráji. Řekl jim: „Zlaté a stříbrné cihly, maltou je pižmo, kamínky jsou perly a rubíny, prachem je šafrán, kdo do něj vejde, bude žít a nebude trpět, bude žít věčně a nezemře, jeho šatstvo se neobnosí, nezestárne.“

Kdo vejde do Ráje, bude jíst, co si bude přát, jak pravil Všemohoucí: „… a s ovocem, které si volně vyberou, a s masem ptačím podle přání svých. Tam budou i dívky velkých očí černých, jež srovnat lze s perlami střeženými, odměnou za to, co vykonali na zemi.“ (Nezvratná událost, 56:20-24)

V Ráji je množství řek, jak o nich praví Alláh: „Obraz zahrady rajské, jež přislíbena byla bohabojným: v ní řeky jsou s vodou, jež nezahnívá, a řeky mléka, jehož chuť je neměnná, a řeky vína, jež rozkoší je pijícím, a řeky medu očištěného. A bude tam pro ně ovoce všeho druhu a odpuštění Pána jejich. (Je snad ten, kdo bude zde,) roven těm, kdo věčně budou v ohni dlít, a těm, kdož napájeni budou vodou vroucí, jež roztrhá vnitřnosti jejich?“ (Muhammad, 47:15)

Prorok říká: „Obyvatelé Ráje jedí a pijí, ale nevyměšují, neplivají, nesmrkají, provolávají chválu Alláhovi a velebí Ho tak lehce, jako dýchají, jejich jídlo bude (stráveno) pouhým říhnutím a jejich potem bude pižmo.“ O jejich oděvu Vznešený Alláh praví: „Naproti tomu Alláh věru uvede ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, do zahrad, pod nimiž řeky tekou; a tam budou ozdobeni náramky zlatými a perlami a oděni budou do šatu z hedvábí.“ (Pouť, 22:23)

O dívkách s velkýma černýma očima Všemohoucí Alláh praví: „Tam dívky budou rozkošné a překrásné – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? – jichž předtím se nedotkla ruka člověka ni džina žádného. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? Tam blažení na poduškách zelených a kobercích překrásných budou spočívat.“ (Milosrdný, 55:70-76)

Také pozemské ženy, které přijdou do Ráje, budou mladé a budou v té nejlepší kondici, jak pravil Všemohoucí Alláh: „Dívky ty jsme zvláštním stvořením stvořili a pannami jsme je učinili láskyplnými, věku stejného s lidmi po pravici.“ (Nezvratná událost, 56:36-38)

Praví se, že pozemská žena, která vejde do Ráje bude lepší než dívka s velkýma černými očima, protože to byla ona, která se modlila, postila, uposlechla Alláhových příkazů, vyhýbala se tomu, co zakázal, a byla trpělivá, proto bude hezčí a lepší, s dovolením Všemohoucího Alláha.

Prorok (sAs) říká: „Až ti, kterým byl určen Ráj, vejdou do Ráje, zvolá oznamovatel, že budete žít a nezemřete, že se budete těšit zdraví a nikdy neonemocníte, že zůstanete mladí a nezestárnete, že se budete mít dobře a nebudete si nikdy zoufat.“ (podle Muslima)

Tím nejlepším z blažeností Ráje je to, co bylo řečeno v hadísu„Až ti, kterým byl určen Ráj, vejdou do Ráje, zeptá se jich Všemohoucí Alláh: ‚Přejete si, abych vám dal něco navíc?‘ Odpovědí mu: ‚Nerozzářil jsi naše tváře? Neuvedl jsi nás Ráje? Nezachránil jsi nás od Ohně pekelného?‘ (Vypravěč) řekl: ‚(Alláh) odkryje závoj a ze všech věcí, kterými byli obdarováni, jim nebude nic milejšího, než popatřit na Svého Pána, Vznešeného a Mocného.‘“ (podle Muslima)

Moji milí bratři a sestry, o blaženosti Ráje bychom mohli hovořit donekonečna, dá se o něm hovořit dlouho, neboť Alláh pravil: „… a budete mít v něm to, po čem duše vaše touží, a dostane se vám tam, oč požádáte, všeho, jako pohoštění od Odpouštějícího, Slitovného…“

Moji milí bratři a sestry, vězte, že v Ráji je několik stupňů, řada úrovní, po kterých stoupá věřící podle své víry a toho, co vykonal. Podle vykonaného, je pak stupeň a odměna.

Otázkou teď je, co musíme udělat, abychom se se svolením Alláha dostali do Ráje. Musíme poslouchat přikázání Alláha a vyhýbat se tomu, co zakázal, pracovat k Jeho uspokojení, abychom se k Němu přiblížili tím, co Ho, Velebeného a Všemohoucího, činí spokojeným, neboť Alláh pravil: „Takový bude Ráj, jenž v dědictví dáme těm ze služebníků Svých, kteří bohabojní byli.“ (Marie, 19:63)

Vznešený a Mocný také pravil: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (Rod cImránův, 3:133) Příště budeme hovořit, se svolením Alláha, o vlastnostech těchto bohabojných.

Ó Alláhu, prosíme Tě o Ráj a o to, co nás k němu přiblíží, slovem a činem.

 

 

—————

Zpět