Narozeniny Proroka (sAs): lekce z minulosti a vidina budoucnosti

29.09.2023 05:52

Datum: 29. 9. 2023 (14. rabí´al-awwal 1445 H), Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Na počátku měsíce rabí‘ al-awwal každého roku hidžry si připomínáme narození Proroka milosrdenství a správného vedení, kterého si Pán všech světů zvolil, aby byl milosrdenstvím pro lidstvo veškeré: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107) – jako zvěstovatele a varovatele: „A vyslali jsme tě k lidem všem jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele, avšak většina lidí to neví.“ (34:28)

Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – se narodil v roce slona, v roce, kdy přišel Abraha al-Ašram a další nevěřící, aby zbořili Ka’bu. Požehnáním jeho narození – salla lláhu alajhi wa sallam – v roce jeho narození bylo to, že Všemohoucí Alláh ochránil Ka’bu tím, že seslal na útočníky trest. Seslal na ně hejna ptáků: „Neviděls, jak naložil Pán tvůj s lidmi slona? Což neobrátil úklad jejich ve zmatky a neposlal na ně v hejnech ptáky, kteří po nich vrhali oblázky z hlíny pálené, a učinil, že podobnými byli slámě ohryzané?“ (105:1-5) Ochrana starodávného domu před tyrany byla první z neobyčejných věcí, které provázely jeho narození – salla lláhu alajhi wa sallam. Po té následovaly další až do okamžiku, kdy mu bylo sesláno vnuknutí v jeskyni Hirá. Všemohoucí Alláh obdařil Svého Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – úžasnými vlastnostmi, kterými se nevyznačoval nikdo před ním ani po něm.

Lidstvo prošlo různými situacemi a vývojem od smrti otce lidstva, proroka Adama, po kterém následovali další proroci a poslové v různých obdobích, dokud nepřišel poslední z poslů – salla lláhu alajhi wa sallam – a zjistil, že lidé se odklonili od božské cesty a pravé přirozenosti, uctívali modly a idoly měly za posvátné, klaněli se hluchým kamenům, které nemohou uškodit ani pomoci, nedávají život ani smrt, ani nezpůsobí zmrtvýchvstání. Zpřetrhání příbuzenských vztahů, špatné jednání se sousedy, pohřbívání dívek za živa, upírání práv, neposlušnost, útoky silnějšího na slabšího se staly zcela běžnými. Lidstvo pak žilo v temnotách, které se vršily jedna na druhou, a hledalo záblesk příslibu naděje, který by jim dal bezpečí a stabilitu, vzhlíželo s očekáváním k cestě správného vedení, k přímé stezce a Všemohoucí Alláh jim dal ctěného Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – aby byl darovaným milosrdenstvím a světlem pro celé lidstvo. Hovořil o tom sám Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam, když řekl: „Lidé, já jsem milosrdenství, které vám bylo dáno.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – je darem přímo od Všemohoucího Alláha – chvála Mu – pro Jeho služebníky. Mocný a Vznešený Alláh praví: „Věru Alláh již prokázal přízeň věřícím, když k nim vyslal posla z řad jejich, jenž sděluje jim znamení Jeho, očišťuje je a učí je Písmu a moudrosti, zatímco předtím byli v bludu zjevném.“ (3:164) Prostřednictvím Svého Posla je Alláh učinil šťastnými a vyvedl je z temnot na světlo, z nevědomosti k vědění, od tyranie, nespravedlnosti, nepřátelství a strachu ke spravedlnosti, míru, pokoji a bezpečí.

Je jisté, že jeho narození – salla lláhu alajhi wa sallam – a prorocké poslání přišlo díky prosebné modlitbě otce všech proroků Abrahama – alajhi as-salám – jehož příběh vypráví Všemohoucí Alláh, když stavěl posvátný dům v Mekce: „Pane náš, vyšli mezi obyvatele města tohoto posla ze středu jejich, aby jim sděloval znamení Tvá, naučil je Písmu a vědění a očistil je, vždyť Tys věru mocný i moudrý!“ (2:129) Také byl – salla lláhu alajhi wa sallam – ve zvěstování proroka Ježíše – alajhi as-salám – kdy Všemohoucí Alláh – chvála Mu – praví: „… a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude…“ (61:6) Výročí narození proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – je příležitostí k připomenutí si toho, co vybudovala první islámská společnost, bratrství mezi muslimy, bratrské soužití mezi muslimy a nemuslimy na základě dohod a úmluv, které vytvořily náboženskou ústavu, zákon spravedlnosti a rovnosti v poslušnosti k Všemohoucímu Alláhovi a vedení Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam.

Dokladem toho, že milujeme Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – je naše poslušnost vůči němu ve všem, co přikázal, a vyvarování se všemu, před čím nás varoval a co zakázal, abychom žili podle jeho hadísů a byli šťastní na tomto i na onom světě. Jsme svědky toho, že v různých zemích dochází k rozkolům, lidé jsou zkoušeni otřesy a zemětřeseními a jinými událostmi, které byly zmíněny v hadísech, a díky kterým se utvrzujeme v tom, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – říká pravdu: „… ani nehovoří z popudu svého. Je to vnuknutí pouze, jež mu bylo vnuknuto…“ (53:3-4) Důkazem naší lásky k Alláhovu Poslu – salla lláhu alajhi wa sallam – je to, že je nám milejší než my sami, aby byla naše víra úplná. Víra je úplná teprve tehdy, když je láska k němu – salla lláhu alajhi wa sallam – větší než láska k čemukoli jinému, neboť řekl – salla lláhu alajhi wa sallam: „Nejste pravými věřícími, dokud mě nemilujete více než své děti, své rodiče a lidi vůbec.“ Důkazem naší lásky k němu – salla lláhu alajhi wa sallam – je to, že si to budeme připomínat a budeme to připomínat i jiným čtením o jeho životě, při jehož poslechu ožívají srdce.

—————

Zpět