Napravte křivdy a navraťte práva těm, komu náleží

26.12.2014 06:28

Páteční kázání 26. 12. 2014 (4. rabíc l-awwal 1436), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a o odpuštění prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Abú Hurajra (rAa) vyprávěl podle Proroka (sAs), který řekl: „Kdo něco upřel svému bratru, ať se jedná o jeho pověst či majetek, nechť se od toho osvobodí, aby to nebyl ani jeden dínár, ani dirham. Jestliže vykonal nějaký dobrý skutek, bude mu odebrán v míře způsobené křivdy, pokud nemá žádné dobré skutky, budou odebrány špatné skutky od toho, komu byla způsobena křivda, a budou přidány tomu, kdo křivdu způsobil.“

 

Bratři muslimové, ať si nikdo nemyslí, že křivda způsobená druhému, ať je to bitím, klením, nadávkami nebo upíráním majetku neprávem, prolitím zakázané krve, hanobením, pomlouváním či jiným způsobem, ať si nikdo nemyslí, že některá z těchto křivd se u Alláha jen tak ztratí – nikoliv! Přísahám při Alláhovi. Křivda je tmou Soudného dne. Džábir (rAa) vyprávěl, že Posel Alláha (sAs) řekl: „Bojte se křivdy, neboť křivda je temnotou Soudného dne. Bojte se chamtivosti, neboť chamtivost zničila lidi, kteří byli před vámi. Z chamtivosti prolévali svou krev a stalo se povoleným to, co bylo zakázané.“ (podle Muslima)

 

Nespravedlivý člověk se teď může tím či oním způsobem vykroutit z povinností, které má vůči jiným, ale neunikne Soudnému dni. Je vyloučené, aby kdokoli, kdo druhému člověku něco upřel, s tím vstoupil do Ráje. Je to nemožné. Je třeba mít vyrovnané účty, i kdyby se jednalo o zvířata, jak řekl Prorok (sAs): „Všechna práva budou obnovena v Soudný den, dokud i ovce bez rohů si nevyrovná účty s ovcí s rohy.“ Dokonce i hospodářská zvířata si mezi sebou vyrovnají účty, pak jim bude řečeno: „Obraťte se v prach“, neboť u Vznešeného Alláha není nespravedlnosti. Tehdy řekne nevěřící: „Ach, kéž bych jen prachem byl!“ (Zvěst, 78:40)

 

Je tedy nezbytné, abyste splnili povinnosti, které máte vůči jiným, abyste dali každému, co mu právem patří, nebo když vás někdo prosí o prominutí a odpuštění, jinak vás vyzve v Soudný den, abyste mu dali, co mu právem náleží: V den, kdy nikomu ani majetek, ani synové neprospějí – kromě těch, kdož se srdcem upřímným k Alláhovi přijdou.“ (Básníci, 26:88-89)

Vy, kdo jste nespravedliví, vězte, že vaše křivda, upírání práv lidem a pomlouvání vás v Soudný den zruinuje. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že se Posel Alláhův (sAs) zeptal: „Víte, kdo je bankrotář?“ Odpověděli: „Bankrotář je ten, kdo nemá ani dirham, ani žádné věci.“ Řekl jim: „Bankrotář je ten, kdo v Soudný den na jedné straně předstoupí s modlitbou, půstem a almužnou a na druhé straně urážel toho, křivě obvinil toho, dluží tomu, prolil krev toho a bil toho. To i to mu ubírá dobré skutky. Jestliže vyčerpá dobré skutky, než splní, co má, budou jim odebrány jejich hříchy a přidány jemu. Pak bude uvržen do Ohně pekelného.“

 

Služebníci Alláhovi, působení škody lidem a upírání jejich práv neprávem, i kdyby to byli nemuslimové, je u Alláha, Mocného a Vznešeného, vážnou věcí. Neměli bychom to zlehčovat, i kdyby to byly zdánlivě malé věci. Křivda působí duši hořkost a utrpení, které pociťuje ukřivděný člověk, proto si to náš Vznešený a Mocný Pán zakázal a zakázal to také lidem. Prorok (sAs) řekl:„Alláh Všemohoucí pravil: ‚Moji služebníci, zakázal jsem si nespravedlnost a zakázal jsem vám být k sobě nespravedliví. Nebuďte tedy nespravedliví…‘“ Oslovuje tím všechny lidi, aby nikdo nikomu nekřivdil. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův řekl: Prosba toho, komu byla způsobena křivda, bude vyslyšena, i kdyby to byl prostopášník. Za nemorálnosti si zodpovídá sám.“

 

Služebníku Alláhův, pospěš s pokáním, vrať se k Alláhovi, dej každému, co mu právem náleží, naprav křivdy každému, komu jsi je způsobil, dříve, než bude pozdě. Nyní je třeba konat a ne účtovat, zítra se bude účtovat a ne konat.

—————

Zpět