Náprava srdcí

26.05.2023 21:07

Datum: 26. 5. 2023 (6. dhul qi´da 1444), z archívu, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Velkým darem, kterého se dostalo člověku do Alláha, je srdce. Mezi lidmi jsou tací, kterým Alláh daroval zdravé, pokorné a klidné srdce. Když jej zasáhnou různé situace v životě, takový člověk se pak snaží napravit sebe a své nedostatky. A jednou z důležitých věcí ve víře je, že každý muslim by se měl snažit o očistu svého srdce od všech špatností, aby byl zachráněn od utrpení v Den zmrtvýchvstání. Alláh říká skrze proroka Ibráhíma (mír s ním): „Nenech mě v hanbě v Den, kdy budou vysláni, v Den, kdy nebude platný majetek ani potomstvo, pouze ten, kdo přijde k Alláhovi se zdravým srdcem.“A to je pravda, milí bratři a sestry, křehkost srdcí a jejich pokora k Alláhovi je velkým darem od Milostivého a představuje velkou ochranu pro svého majitele před proviněním a hříchem.

Mezi lidmi jsou ale také tací, kterým Alláh dal kruté srdce, aby je vyzkoušel. V životě jsou před ně stavěny různé příklady a situace, které je však v nejmenším nezasáhnou, ani nepřivedou na cestu nápravy. A jejich hříchy očerňují jejich srdce tak, jak Alláh řekl v súře „al-Mutaffifín“ –  „Však pozor! Naopak srdce jejich zrezivěla od toho, co si vysloužila.“  „Zrezivělé srdce“ v arabštině představuje slovo „rán“ a označuje srdce potištěné černotou z hříchů. A v sunnách Abú Dáwúda a at-Tirmidhího podle vyprávění Abú Hurajry  (radhi lláhu anhu), se praví, že Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Když služebník spáchá hřích, byla mu do srdce vhozena černá tečka, a když se kál a přestal hřešit a prosil o odpuštění, jeho srdce bylo očištěno, a když se opět dopustí hříchu, tečky přibudou, až mu zcela obalí jeho srdce, a to je „rán“, jež Alláh vzpomněl v Koránu.“ A proto i Posel Alláha (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se ve své prosbě („duá´“) obracel k Alláhovi s žádostí o ochranu před srdcem, které nemá pokoru.

Štěstí člověka mnoho závisí na srdci, na tomto malém orgánu, který se nachází v našem těle, o kterém vyprávěl „al-Mustafá“ (salla lláhu ʻalajhi wa sallam)), když řekl: „V těle se nachází jedna jeho část, a ta když se napraví, napraví se pak celé tělo, a když se zkazí, zkazí se celé tělo, a tím je právě srdce.“

Proto je srdce vskutku přesnou váhou k přijetí našich činů Alláhem, je místem víry a přesvědčení o jedinečnosti Alláha. Zároveň je místem, do kterého nahlíží Alláh, jak je uvedeno ve výroku: „Alláh se nedívá na váš obraz či vaše těla, ale dívá se do vašich srdcí a na vaše činy.“ Proto je třeba se soustředit na nápravu našich srdcí, a to pokorou k Alláhovi. Jestliže se srdce napraví, objeví se stopy nápravy na chování člověka.

Existují příčiny, proč jsou některá srdce tvrdá a také cesty, jak je napravit.

Příčiny zkaženosti a krutosti srdce:

  1. Páchání hříchů je jednou z největších příčin vedoucí ke krutosti a zkáze srdcí.
  2. Rozpory a nedorozumění mezi lidmi v tomto životě negativně ovlivňují srdce, které se pak stávají tvrdými. Kolik už bylo lidí, kteří se modlili, postili se, dávali almužny a dělali dobré skutky, ale jejich činy zůstaly nepřijaty právě pro jejich nesnášenlivá srdce. Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) vyprávěl, že činy těch, kteří mají nesnášenlivá a pohádaná srdce, nebudou přijaty Alláhem, dokud neočistí svá srdce od nesnášenlivosti a zloby a dokud je úplně neočistí od špatností. A Alláh říká v súře „al-Hašr“: „A ti, kdož přišli po nich, hovoří: „Pane náš, odpusť nám i bratřím našim, kteří nás předešli ve víře, a nevkládej do srdcí našich zlobu proti těm, kdož před námi uvěřili, Pane náš, vždyť Tys věru Shovívavý, Slitovný.“
  3. Další věcí, která kazí lidská srdce, je silné lpění na pozemském životě a podléhání jeho nástrahám a lákadlům. Je velice smutné, že někteří lidé lpí tak velice na pozemském životě, že proto dokážou obětovat vše a kvůli ziskuchtivosti jsou připraveni krást, podvádět a pracovat s lichvou, proti které bojuje Alláh a jeho Posel (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Alláh říká v súře „al-Baqara“:„Vy, kteří věříte, bojte se Alláha a zanechte poslední zbytky lichvy, jste-li věřícími! Jestliže tak neučiníte, připravte se na válku od Alláha a posla Jeho. Jestliže však se kajícně obrátíte, pak vám zůstane váš kapitál a nebudete tím škodit a nebudete tím poškozeni.“

Známky křehkého a zdravého srdce, z nichž si můžeme vzít příklad pro vyléčení těch nemocných.

K projevům zdravého srdce patří:

  1. Plnění veškerých druhů uctívání a účasti na nich s pokorou a v plném vědomí, a s přítomným srdcem. Alláh říká v súře „al-Bajjina“: „A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Alláha, zasvěcujíce mu upřímně svou víru jako hanífové,…“ Muslim, který koná nepovinné druhy uctívání, i když jen v malé míře, ale s pokorou, upřímností a přítomným srdcem, je lepší než ten, který činí mnoho nepovinného uctívání, ale bez pokory a upřímnosti. Proto prorok Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam)) objasňuje toto svým druhům, když jim vypravuje o Abú Bakrovi (nechť je Alláh s ním spokojen), o kterém řekl: „Avšak nepředbíhá vás o mnoho svou modlitbou ani svým půstem, ale něčím, co se uhnízdilo v jeho srdci.“ A Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) tím mínil, že Abú Bakr uctívá Alláha s pokorou, upřímným srdcem a velkým citem. A proto bylo jeho místo u Alláha vyšší než v případě ostatních společníků.
  2. Správná recitace veršů Koránu či jejich pozorný poslech. A jednou ze známek zdravého a křehkého srdce je, když při čtení Koránu či jeho poslechu věřícímu začnou slzet oči či naskakovat husí kůže a třást se tělo, tak jak řekl Alláh  Nejvyšší v súře „az-Zummar“: „Alláh seslal příběh nejkrásnější, knihu alegorickou i opakovaná vyprávění, z nichž husí kůže naskakuje těm, kdož Pána svého se bojí, potom však kůže i srdce jejich se obměkčí vůči připomenutí Alláhovu.“

 A ten, kdo hledá zdravé, čisté a křehké srdce, nechť se pevně drží Koránu. Proto jednou z proseb Alláhova Posla (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) bylo: „Alláhu, učiň Korán jarem našich srdcí a světlem našich hrudí.“

  • Jedním ze znamení zdravého srdce je neustálé připomínání si smrti a příbytků posmrtného života. Každý začátek má také svůj konec, a po tomto životě je příbytek, kde se člověk usadí, a buď je to Ráj, nebo Peklo. Alláh říká v súře –„Áli ‘Imrán“: „Každá duše okusí smrti, a teprve v Den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny.“ A dále říká v súře an-Nisá´: „Ať kdekoliv budete, smrt vás zastihne, i kdybyste byli ve věžích opevněných.“

Proto člověk, který vzpomněl ty, kteří opustili tento svět a jejich stav v hrobech, jeho srdce se obměkčí a povede ho na cestu pokory. Alláhův Posel (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) proto nabádal lidi, aby navštěvovali hroby, jelikož si tak připomenou posmrtný život. Jeden z následovníků, když pocítil tvrdost ve svém srdci, vykopal ve svém domě hrob, poté se do něj položil na hodinu, a vyřkl tato Alláhova slova (ze súry „al-Mu’minún“: „A když k některému z nich přichází smrt, tu volá: „Pane můj, dej mi vrátit se na zemi. Možná že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!“ Poté tento muž říká sám sobě: „Nyní ses vrátil k životu, tak vykonej dobro před tím, než přijde smrt.“

Ó Alláhu, očisti naše srdce od přetvářky, naše činy od špatností, naše jazyky od lží a naše oči před zradou.

—————

Zpět