Nadešel měsíc dobra

01.04.2022 21:48

Datum: 1. duben 2022, imám: Dr. Usama al-Deiri, Praha

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Jakmile nadejde měsíc ramadán, otevřou se brány nebes, uzavřou se brány Pekla a ďábel je spoután řetězy.“

Je to měsíc, ve kterém se zvětšují dobré činy, dobré skutky se násobí a je sesílána milost. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se postí v měsíci ramadánu s vírou a s očekáváním odměny, tomu budou odpuštěny předešlé hříchy.“ „Kdo se v měsíci ramadánu modlí v noci s vírou a s očekáváním odměny, tomu budou odpuštěny předešlé hříchy.“

V měsíci ramadánu je „noc Úradku, která je lepší než tisíc měsíců“, během tohoto měsíce byl seslán Korán – „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí!“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – byl nejlepším z lidí a byl vůbec nejlepším v ramadánu, kdy se s ním setkával Gabriel. Setkával se s ním každou noc ramadánu, učil ho Korán. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – je lepší v konání dobra než seslaný vánek.

Služebníci Alláhovi, měsíc ramadán je měsícem uctívání ve skrytu, proto Všemohoucí Alláh vztahuje půst k Sobě. Řekl: „Každý čin člověka je pro něho samého kromě půstu. Půst je pro Mne a Já za něj odměňuji. Odér z úst postícího se člověka je Alláhovi milejší než vůně mošusu.“ „Každý čin člověka se násobí, dobrý skutek je jako deset až sedm set takových.“ Vznešený a Mocný Alláh praví: „Kromě půstu, který je pro Mne a Já za něj odměňuji. Zanechává svého chtíče a jídla kvůli Mně.“

Velebte Alláha za to, že byl tak dobrotivý a nechal vás dožít se ramadánu. Znásobte své prosby k Němu – chvála Mu – aby svou laskavost dokonal tím, že vás nechá ho dokončit, a aby vám dopřál úspěchu v tom, že dobře vykonáte půst i noční modlitby.

Ještě více proste vy, kdo se postíte, o pomoc v plnění zbožných činů, s naprostou upřímností a oddaností, neboť člověk je bez Alláhovy pomoci slabý a žádání Alláha – Mocného a Vznešeného – o pomoc ve všem, co děláme, je uctíváním vyžadujícím upřímnou oddanost a odevzdanost.

Postící se člověk, který dbá v měsíci ramadánu na to, co je pro Alláha nejlepší, využije čas ramadánu k tomu, aby svého Pána uspokojil. Nepromarní ani vteřinu, ani zlomek vteřiny, aniž by ji investoval do poslušnosti vůči svému Pánovi. Modlí se a připomíná si Alláha, čte Korán a přemítá o něm, dává dobročinné dary, chová se dobře a laskavě, modlí se v noci. Traduje se, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když se člověk modlí s imámem, dokud neodejde, počítá se mu to, jako by se modlil noční modlitbu.“

Postící se člověk, který v ramadánu dbá na odpuštění od svého Pána, se vyhýbá nepřístojnému chování a zbytečnému tlachání, sporům a hádkám, jak radí Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Je-li čas půstu, zdržte se nepřístojného chování a nebuďte hluční. Pokud vám někdo nadává nebo chce s vámi bojovat, řekněte mu, že se postíte.“

Služebníci Alláhovi, kdo se chce uchránit před Ohněm pekelným v ramadánu, neoddává se zbytečné zábavě, písničkám o ničem, seriálu nízké úrovně, neztrácí čas sledováním zkažených televizních kanálů, nedívá se na internetové stránky nebo programy, které vedou ke zkáze.

Půst, moji milí, neznamená jen zdržení se jídla, pití a intimního styku, znamená to také zdržet se nepřístojného pohledu, dávat pozor na to, čemu nasloucháme, co říkáme, znamená to neříkat neslušná slova, nemluvit sprostě, lacině, znamená to také zdržet se všeho, co Alláh zakázal, nechodit nikam a nedělat nic, co by Alláha rozzlobilo.

Buďte bohabojní, služebníci Alláhovi, dbejte na to, abyste využili těchto požehnaných dní, budete-li do nich investovat, vrátí se vám to v podobě vyššího postavení u Alláha.

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Tři prosby nejsou odmítnuty: prosba rodiče, prosba postícího se člověka, prosba člověka na cestě.“ Všemohoucí Alláh praví: „Když se tě zeptají služebníci moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří – snad půjdou cestou správnou!“ (2:186) Tento verš je mezi verši o půstu v súře Kráva.

Dbejte na to, vy, kdo se postíte, abyste pronášeli prosby v den svého půstu, naléhejte na svého Pána s prosbami, žádejte Ho více a pronášejte k Němu prosby člověka v nouzi, nebuďte sami k sobě lakomí, váš Pán je blízko, je milostivý a prosby vyslyší.

—————

Zpět