Nacházení útočiště u Alláha před ztrátou živobytí

21.11.2014 06:43

Páteční kázání 21. 11. 2014 (28. muharram 1436), Ahmad Barakat, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Obávejte se Alláha a přibližte se k Němu způsobem, který známe od našeho Proroka s.a.s. Setrvávejte na prosbách (duá), které mají mají mezi uctíváním zvláštní místo. Žádejte o dobro tohoto i onoho světa. Od Abdulláh bin Umar (nechť je Alláh s nimi spokojen), který předal hadís: „Alláhu hledám u Tebe útočiště před ztrátou Tvé milosti v darovaném živobytí a před špatným zdravím a před náhlým neštěstím a před vším, co Tě rozhněvá.“ (Vyprávěl Muslim). Toto je velkolepý výrok, který obsahuje čtyři věci: „Alláhu hledám u Tebe útočiště před ztrátou Tvé milosti v darovaném živobytí a před špatným zdravím a před náhlým neštěstím a před vším, co Tě rozhněvá.“

Význam slov „hledám u Tebe útočiště“ znamená: hledám útočiště u Alláha Velikého a Silného před zlem všeho zlého. Je povinnosti obrátit se na Alláha ve věcech, na které má v rukou pouze Alláh Jediný. „Obracíš-li se k někomu o pomoc, obracej se vždy na Alláha.“

„Před ztrátou Tvé milosti v darovaném živobytí“ znamená před ztrátou té největší milosti, kterou je islám sám o sobě. V Koránu Alláh Nejvyšší říká: „Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad Vámi Své dobrodiní a zalíbilo se Mi dát vám islám jako náboženství.“ Proto je povoleno každému prosit Alláha o vedení správnou cestou jako to říkával Prorok s.a.s.: „Ó Ty, jenž upevňuješ srdce, upevni mé srdce v Tvé víře.“

Hovoříme o nejlepším z lidí, kterému bylo již odpuštěno, tak jak když se jedná o nás ostatní? Je dokonce povoleno děkovat Alláhovi s nadějí o přídavek v tomto dobrodiní. V súře Ibrahim se píše (ve významu): „A pomněte, když Pán váš prohlásil: budete-li vděčni, rozmnožíme pro vás dobré.“

Mezi důvody ztráty obživy patří: přiřčení zdroje obživy někomu jinému než Alláhovi: „Ačkoli znají dobrodiní Alláhovo, přece je popírají.“ (Súra Včely) a v té stejné súře: Není dobrodiní žádného, aby od Alláha nepřicházelo.“

Také zmíníme důvody, kdy se člověk ochuzuje o milosti Alláhovy, z nichž prvním důvodem je zneužití Alláhových darů k neposlušnostem. Poslechnete si, co o tom říká Korán: Buďte rodu Davidovu vděčni! Jak málo je však vděčných mezi služebníky Mými.“ Proto hlídejte si tyto dary třemi způsoby: srdcem, jazykem a údy.

Dále v úvodním výroku přišlo: „a před špatným zdravím“ což je ztráta na sluchu, zraku nebo ostatních částech těla. Je však rozdíl v termínech mezi dočasnou ztrátou (arabsky tahawl) a stálou ztrátou (zawal). Zde se hovoří o té dočasné, kde zdraví je vystřídáno nemocí a bohatství chudobou.

Posel Alláhův s.a.s. se také utíkal v ochranu Alláha před náhlým neštěstím, protože sešle-li Alláh na někoho trest, pak mu nic a nikdo není nápomocen.

Ve svatém výroku se píše: Kdyby všichni mí služebnici se sešli, aby byli prospěšní někomu, tak nebudou. A kdyby se sešli, aby uškodili někomu, tak se to také nestane.“ A náhlým neštěstím, což je náhlý trest a odplata nečekaná. Utíkáme se v ochranu Alláha před tímto neštěstím, jelikož v těchto případech není čas na pokání.

Dále hledáme útočiště u Alláha před Jeho hněvem, jelikož když se On na někoho rozhněvá, tak je ten člověk ztracen. Následkem největšího hněvu je umožnění spáchat to, co Stvořitel zakázal. Je však naší povinností vynasnažit se jednat pro uspokojení Stvořitele i na úkor hněvu ostatních. Ve výroku se praví: Kdo si žádá Alláhovu spokojenost, i když rozhněválidi, získá tuto spokojenost jak u Alláha, tak i u lidí. A kdo rozhněvá Alláha za cenu, žchce uspokojit lidi, ten získáleda tak hněv Alláhův, který mu přinese i hněv lidí.“

—————

Zpět