Nabádání k dobrým mravům

20.01.2017 18:31

Ahmad Barakat, 22.4.1438/20.1.2017, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V Koránu i sunně se často zmiňuje bohabojnost a dobré mravy, aby se poukázalo na to, že spolu úzce souvisejí a jedno od druhého je neoddělitelné. Bohabojnost je strom a dobré mravy plod, je to základ a stavba, tajemství a otevřenost, nejsou-li dobré mravy, není ani bohabojnost, slabost dobrých mravů je důkazem chabé bohabojnosti, jsou jejím důkazem, spolehlivým svědkem, Vznešený Alláh se zmiňuje o bohabojných na řadě míst Své Knihy a charakterizuje je jako ty, kdo mají dobré mravy, jsou prosti pokrytectví a špatných mravů, Vznešený Alláh se zmiňuje o zbožných a o těch, kdo se dobře chovají, a popisuje je jako zbožné, jako ty, kdo se nejvíce obávají Nejvyššího Pána, a ukazuje, jaké dobro je pro ně připraveno na Onom světě.

Prorok (sallalláhu alajhi wa sallam) se o obou často zmiňoval ve svých doporučeních, na základě své pevně dané praxe a správného vedení. Prorok (sAs) radil Muázovi (radialláhu anhu): „Uctívej Alláha a nic k němu nepřidružuj.“ Odpověděl: „Posle Alláhův, řekni mi více.“ Řekl tedy: „Chovej se správně, zlepši své mravy.“

Ptali se Proroka (sAs): „Co nejlépe přivede člověka do Ráje?“ Odpověděl: „Bohabojnost a dobré mravy.“

Prorok (sAs) řekl Abú Dharrovi (radialláhu anhu): „Buď bohabojný, ať jsi kdekoli. Konej dobré činy, když se dopustíš něčeho špatného. Dobré činy mažou ty špatné. Chovej se dobře k lidem.“

Dá-li Alláh Svému služebníkovi bohabojnost a dobré mravy, dovolí mu vykonávat to, co je Jeho právem a právem Jeho služebníků, služebník tím získá Jeho lásku, společnost a vítězství, bezpečí před Jeho muky, úspěch s Jeho souhlasem a štědrou odměnu, neboť On, Vznešený, miluje ty, kdo dobré konají: „Vždyť Alláh je věru s těmi, kdož jsou bohabojní, i s těmi, kdož dobré konají.“ (Včely, 16:128)

K odměně bohabojných, kteří dobré konají, pravil: „A odměnou těchto bude odpuštění od Pána jejich a zahrady, pod nimiž řeky tekou a v nichž budou nesmrtelní. Jak krásná to odměna těm, kdož dobré konali!“ (Rod cImránův, 3:136)

O Prorokovi (sAs) se traduje nabádání k dobrým mravům a jejich doporučování, což každého, kdo má pevnou víru a zdravý rozum vede k tomu být jím formován, snažit se být ještě lepší z touhy po užitku, který to přinese, očekávaje štědrou odměnu na tomto i na onom světě. Prorok (sAs) řekl: „Není nic těžšího na vahách věřícího člověka v Soudný den, než jsou dobré mravy. Alláh nemá rád ty, kdo hřeší a chovají se nemravně.“ Prorok (sAs) řekl: „Věřícím, jehož víra je nejúplnější, je ten, kdo má nejlepší mravy. Ten nejlepší z vás je ten, kdo se nejlépe chová ke své rodině.“

Stačí, aby si muslim přál mít dobré mravy a sám usiloval o to, aby je měl a zdržoval se všeho, co jim odporuje. Vznešený Alláh chválil Svého Proroka (sAs): „Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ (Pero/Nún, 68:4)

Věřící, jejichž víra je nejúplnější, jsou ti, kdo věří v Proroka (sAs) a kdo ho nejvíce následují, kdo se těší, že se s ním setkají, kdo se nechávají utvářet jeho dobrými mravy, drží se pevně jeho tradice a vedení. Prorok (sAs) řekl: „Jsem vůdcem v domě na nejvyšším stupni Ráje pro ty, kdo mají dobré mravy.“ Dále Prorok (sAs) řekl: „Ten, koho mám nejraději, a kdo bude sedět nejblíže mě v Soudný den, je ten, kdo má nejlepší mravy.“

Podle imáma Ahmeda – nechť je k němu Alláh milostivý – se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Vznešený Alláh mezi vás rozdělil mravy tak, jako mezi vás rozdělil bohatství a zdroje obživy. Alláh dává tento svět tomu, kdo chce, i tomu, kdo nechce. Víru dá jen tomu, kdo chce. Komu dá Alláh víru, toho si oblíbil.“

Podle Proroka (sAs) se lidé liší v mravech stejně, jako se liší ve zdrojích obživy. Toto zahrnuje nabádání každého muslima, aby se snažil být formován dobrými mravy stejně, jako aby se snažil získávat svou obživu z takového povolání, které je dovolené. Nikomu nebylo dáno nic lepšího, než jsou dobré mravy, které ho vedou k tomu, co je správné, a k bohabojnosti a odvracejí ho od nestoudnosti, zkaženosti a zatracení. Ti, kdo se mohou pyšnit dobrými mravy, jsou těmi nejlepšími lidmi.

Matka věřících, cÁ’iša (radialláhu anhá) ukázala, jaké měl Prorok (sAs) dobré mravy a vysvětlila to, když se jí na to zeptali: „Jeho mravy byl Korán.“ Tzn. choval se podle učení Koránu, řídil se jeho přikázáními a zakazoval to, co Korán zakazuje.

K dobrým mravům patří laskavé chování k rodičům, dobré vztahy s příbuznými, projevování jim lásky úctou a respektem, až k takovému člověku jejich srdce pocítí lásku, budou ho chválit, modlit se za něho. Spokojenost Alláha plyne z uspokojení rodičů, laskavé chování k rodičům a dobré vztahy s příbuznými patří k dobrým mravům a znamenají také hojnost obživy, požehnaný věk, lásku mezi členy rodiny, díky nim člověk vstoupí do Ráje a unikne Peklu. Kdo tak činí, udržuje vztahy, dostane se mu veškerého dobra. Kdo tak nečiní, ochuzuje se o veškeré dobro. Tím, kdo tak činí a udržuje vztahy, se rozumí ten, kdo je znovu naváže, jsou-li přerušeny.

K dobrým mravům také patří projevování úcty a respektu manželce, úsměv a laskavé slovo. Prorok (sAs) řekl: „Ti nejlepší z vás jsou ti, kdo se chovají nejlépe k členům své rodiny. A já se z vás nejlépe chovám ke své rodině.“

K dobrým mravům patří projevování vřelosti lidem a věrnost, nepřetvařování se a nebýt hrubý, dále upřímnost, nezklamání důvěry, dobrá rada. To jsou nejdůležitější mravy patřící k víře.

—————

Zpět