Muslim nepodvádí a neokrádá lidi

04.11.2022 17:34

Datum: 4. listopadu 2022 (10. rabí´ath-thání 1444 H)

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

K vlastnostem muslima patří pravdomluvnost a důvěryhodnost. Pravdomluvnost se týká slov a důvěryhodnost jeho činů. Za všech okolností je bohabojný a vzorem je mu v tom Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam. Nepřibližuje se k tomu, co Alláh zakázal, co zakázal Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam. Příkladem je nám Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – pravdomluvný, důvěryhodný. Islámská umma by měla být společností, ve které vládne pravdomluvnost a důvěryhodnost, která nese odpovědnost, která jí byla svěřena, a zdědila poselství proroků. Byla nejlepší společností, která kdy byla na Zemi, proto Všemohoucí Alláh přikázal věřícím, aby je zdobily tyto úžasné vlastnosti, ať je to kdekoli a kdykoli. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha a buďte s pravdomluvnými!“ (9:119) Pravdomluvný člověk nepodvádí a nezrazuje druhé, nerozděluje lidi a nevyvolává roztržky kvůli malichernostem. Dobrosrdečnost je důkazem opravdovosti úmyslů. Takový člověk se také nesnaží získat krátkodobé zisky pomocí lži, podvodu a zrady.

Podvádění je ošklivá vlastnost, se kterou nechce být muslim spojován, neboť Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „… kdo podvádí, ten k nám nepatří.“ Není pochyby o tom, že podvodné jednání je nebezpečný negativní jev a je důvodem, proč není majetek získaný tímto způsobem požehnán. Důsledkem toho je neštěstí a utrpení, není potěšení ze života a Všemohoucí Alláh sotva dopřeje takovému člověku úspěchu a nevyslyší jeho prosby. Takový člověk je vystaven silné hrozbě od Všemohoucího Alláha v Soudný den.

Kdo nepodvádí, ten samozřejmě neokrádá lidi, a díky tomu získává pravdomluvný, důvěryhodný obchodník vysoké postavení u Všemohoucího Alláha, protože se chová dle mravních zásad Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam, který proslul jako „pravdomluvný, důvěryhodný“. Pravdomluvný, důvěryhodný obchodník získává vysoké postavení u Alláha a je-li obchodník důvěryhodný, pravdomluvný, vládne v celé společnosti bezpečí a solidarita.

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nás zpravil o tom, že pravdomluvný, důvěryhodný obchodník je ve společnosti proroků, spravedlivých a mučedníků a toto vysoké postavení u Všemohoucího Alláha získá pravdomluvný, důvěryhodný obchodník kvůli tomu, že majetek je oporou života, svým významem je na roveň ducha, tím, jak na něm duše lpí, díky němu vzkvétají civilizace a rozvíjejí se národy. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Člověka lze připravit o majetek pouze s jeho svolením.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – přirovnal také zbavení majetku ke zbavení krve nebo cti. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl v kázání na rozloučenou: „Vaše životy, majetek a čest jsou pro vás posvátné jako tento váš den v tomto měsíci v tomto městě. A ti, kdo jsou zde přítomni, musí zpravit ty, kdo zde nejsou.“

Varoval muslimy, aby se nedopustili tohoto velkého hříchu. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – upozorňoval na to, že kdo podvádí lidi při svém jednání, není pravým věřícím, v jednání, chování a mravech takového člověka je chyba, kterou je nutné napravit. Abú Hurajra vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – šel na trhu kolem hromady obilí, strčil do ní svou ruku a ucítil vlhkost. Zeptal se majitele té hromady: „Co to je?“ Muž odpověděl: „Zmoklo, Posle Alláhův.“ Prorok řekl: „Měl jsi ho dát nahoru, aby to lidé viděli. Podvodníci ke mně nepatří.“

Tato islámská pravidla měla největší vliv na ochranu společnosti, a proto musí být každý muslim jako zrcadlo, ve kterém se odráží správný obraz islámu, jeho chování a mravy musí vyzývat k následování Všemohoucího Alláha, ať je dělníkem, nebo lékařem, učitelem, nebo obchodníkem. Všemohoucí Alláh popisuje věřící jako ty, kdo chrání to, co jim bylo svěřeno, pečují o to a dávají lidem to, co jim po právu náleží. Všemohoucí Alláh praví: „… kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují…“ (23:8)

Jedním z negativních důsledků podvádění je to, že je majetek zbaven požehnání. Co je získáno povoleným způsobem, tomu Alláh požehná, i kdyby toho bylo málo, bude se to dále rozvíjet a bude to pomáhat člověku v poslušnosti vůči Alláhovi. Majetek získaný zakázaným způsobem zbaví Alláh požehnání, i kdyby ho bylo mnoho, člověk, který ho vlastní, z něj nebude mít užitek, i kdyby mu zůstal v držení. Alláh pošle někoho, kdo ho zničí, a jeho majitel ho bude oplakávat.

Mezi okamžité Alláhovy tresty na tomto světě patří to, že člověk bude málo úspěšný, nebudou vyslyšeny jeho prosby. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Lidé, Alláh je dobrý, přijímá jen dobré. Alláh přikázal věřícím to, co přikázal poslům. Pravil: „Poslové, pojezte z toho, co je dobré, a konejte zbožné skutky. Já dobře vím, co činíte.“ Pak se zmínil o člověku na dlouhé cestě, který je neupravený, zaprášený, a pozvedá ruce k nebi s prosbou: ‚Pane, Pane…‘, a přitom je živ z toho, co je zakázané, pije to, co je zakázané, jeho oblečení má původ v tom, co je zakázané, živil se tím, co je zakázané. Jak může být jeho prosba vyslyšena?“ (podle Muslima)

—————

Zpět