Modlitba jako nejlepší čin

26.01.2018 09:05

Páteční kázání 26. 1. 2018 (9. džumádá l-úlá 1439), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Dnes pohovoříme – se svolením Vznešeného Alláha – o poslední vlastnosti věřících, jak byly uvedeny v súře Věřící, pak se stručně zmíníme o Nejvyšším Ráji.

Vznešený Alláh pravil: „…kteří o modlitby své pilně dbají.“ (Věřící, 23:9) Tzn. dodržují je ve stanovených časech. Ibn Mascúd vyprávěl: „Zeptal jsem se Proroka (sAs): ‚Posle Alláhův, jakou činnost má Alláh nejraději?‘ Odpověděl: ‚Modlitbu ve stanovený čas.‘“ Qatáda vysvětlil: „Abyste dodržovali správné časy a správný počet poklonění se a pokleknutí.“ Alláh začal Svůj výčet dobrých vlastností modlitbou a zakončil jej modlitbou, což dokazuje, že je nejlepší. Prorok (sAs) řekl: „Snažte se dělat vše správně, i když to nebude ve vašich silách. Vězte, že nejlepším vaším činem je modlitba.“ Alláh varoval před jejím zanedbáváním a odkládáním. V súře Podpora říká (ve významu): „Běda těm, kdož při modlení o modlitbu svou se nestarají, kteří chtějí být jen viděni a dávat podporu odmítají.“ (Podpora, 107:4-7) Je-li toto osud člověka, který modlitbu zanedbává a odkládá, co potom člověk, který se nemodlí vůbec?! Buďte bohabojní, služebníci Alláhovi. Pak se Vznešený Alláh zmiňuje o odměně pro ty, kdo se vyznačují vlastnostmi věřících, které jsou zmíněny na začátku súry Věřící. Praví: „Tito zajisté dědici se stanou, kteří Ráj zdědí a věčně v něm budou.“ (Věřící, 23:10-11)

Alláh stvořil Ráj a rozdělil ho na několik stupňů. Vznešený Alláh pravil: „A každému dostane se hodnosti podle toho, co vykonal, a Alláh je odmění za jejich činy a nebude jim ukřivděno.“ (Přesypy, 46:19) A pravil: „Pohleď, jak jsme dali přednost jedněm před druhými! V životě budoucím věru ještě vyšší hodnosti a větší přednosti jsou!“ (Noční cesta, 17:21) Jednotlivé stupně se velmi liší v přednostech. Abáda bin as-Sámit (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Ráj má sto stupňů. Mezi jednotlivými stupni je takový rozdíl, jako je vzdálenost mezi Nebem a Zemí, a Firdaus je nejvyšším stupněm. V něm pramení všechny čtyři řeky Ráje a nad ním je trůn. Budete-li Alláha o něco žádat, žádejte Ho o Firdaus.“ Anas bin Málik vyprávěl, že Umm ar-Rubajjic, dcera al-Bará’a, která je matkou Hárithe bin Suráqata, přišla k Prorokovi (sAs) a zeptala se ho, jestli jí nepoví něco o Hárithovi, který byl zabit v bitvě u Badru. Jestli je v Ráji, bude trpělivá, a jestli ne, bude ho oplakávat. Prorok (sAs) jí řekl: „Ráj má mnoho částí. Tvůj syn dosáhl nejvyššího stupně Ráje (Firdaus).“ Podle Abú Saída al-Chudrího se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Lidé v Ráji se budou dívat na ty, kdo obývají vznešené příbytky (tj. nejvyšší místa Ráje), stejně jako ti, kdo se dívají na zářící hvězdu na samém východu nebo západu, protože některým se dostane větší odměny.“Odpověděli: „Posle Alláhův, to jsou příbytky proroků, kterých kromě nich nikdo nedosáhne?“ Řekl: „Nikoliv. Přísahám při tom, v jehož rukách je moje duše, ty jsou pro ty, kdo uvěřili v Alláha a v ty, kdo byli posláni.“ (podle al-Buchárího)

Vznešený Alláh se v súře Věřící zmiňuje o vlastnostech těch, kdo přijdou do Nejvyššího Ráje, kdo zdědí Nejvyšší Ráj a věčně v něm budou. Ti, kdo chtějí dosáhnout této velké odměny, se musí vyznačovat a řídit se těmito vlastnostmi a držet se jich.

Kdo chce vstoupit do Ráje a spatřit proroky, ten musí poslouchat Alláha a Posla. Vznešený Alláh pravil: „Ti, kdož poslouchají Alláha a Posla, budou spolu s proroky, bezúhonnými, mučedníky a zbožnými, jimž všem Alláh prokázal milost. A jak překrásní to budou společníci!“ (Ženy, 4:69) Prorok (sAs) řekl: „Celý můj národ vejde do Ráje v Soudný den kromě toho, kdo odmítl.“ Zeptali se ho: „A kdo odmítá, Posle Alláhův?“ Odpověděl: „Kdo mě poslechne, vejde do Ráje. Kdo bude neposlušný, ten odmítá.“ (podle Ahmada)

Prosím Vznešeného Alláha, abychom byli z těch, kdo vejdou do Nejvyššího Ráje.

—————

Zpět