Mládež je symbolem pokroku ummy a její obrody

21.02.2020 20:38

Páteční kázání 21. 2. 2020, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Mládí je etapou síly v životě člověka, v životě teoretickém i praktickém, na světle, v pohybu, aktivitě. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh je ten, jenž stvořil vás slabými, po slabosti pak sílu dal a posléze opět ze síly slabost a sivost učinil. On tvoří, co chce a On vševědoucí je i všemohoucí.“ (30:54) Proto je pro dnešní mládež zejména v Evropě charakteristická velká ctižádost, živá aktivita, radost z objevování a poznávání, což je největším darem, zanechává největší stopu a má největší vliv. Islám dbal na rostoucí generaci, ctižádostivou, upřímně se obětující pro víru, protože osud ummy závisí na mládeži, která je cestou k její obrodě. Největší bohatství národů se skrývá ve schopnostech jejich nadaných potomků k obrodě svého národa a vlasti. A skutečně, pokud se víra usadí v srdcích mládeže, Všemohoucí Alláh je obdaří správným vedením a bohabojností. Příběh o mladících v súře Jeskyně je symbolem mladých věřících, oddaných své víře. Četba súry Jeskyně každý pátek je připomenutím věřících mladíků: „... vždyť mladíci to byli, kteří v Pána svého uvěřili, a jejich vedení po cestě správné jsme upevnili.“ (18:13) Jsou to mladí se správným přesvědčením, pevnými principy a hodnotami, kteří se stali symbolem pro všechny mladé v jakékoli době. Proto se Prorok (sAs) staral o mladé, neboť jsou pulsujícím duchem výzvy k následování Alláha. Prorok (sAs) oslovil shromáždění mladých a nabádal je k víře a bohabojnosti, aby rostli v poslušnosti k Alláhovi, aby byli ve stínu trůnu Milostivého v Soudný den. Prorok (sAs) se staral o výchovu mladých a upevňování jejich náboženského přesvědčení a vyzýval je, aby byli bohabojní již od raného věku. Prorok (sAs) si vybíral různé příležitosti k předávání svého poselství. Abdulláh bin Abbás vyprávěl, že jednou jel za Prorokem (sAs), když ten mu řekl: „Chlapče, něco tě naučím: dodržuj, co Alláh přikázal, a ochrání tě, dávej Mu, co Mu po právu náleží, a bude stále při tobě, budeš-li prosit, pros Alláha, budeš-li žádat o pomoc, požádej Alláha, a pamatuj, i kdyby se shromáždila celá umma, aby ti byla ku prospěchu, neprospějí ti nijak, pokud ti to nebylo Alláhem předurčeno. A kdyby se shromáždili, aby ti uškodili, nijak ti neublíží, pokud to nebylo předurčeno. Co bylo psáno, to bylo dáno.“

Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Využij těchto pěti věcí, než nastane jiných pět: využij svého mládí, než zestárneš, svého zdraví než onemocníš, svého bohatství než zchudneš, svého volného času, než budeš zaneprázdněn, svého života než zemřeš.“ (podle al-Hákima)

Prorok (sAs) vložil v mladé veškerou svou důvěru, když byli vychováni ve víře, a svěřil velení u Mutah významným mladíkům, jejichž jména budou dějiny navždy zmiňovat, a byli to Zajd bin Háritha, Džaafar bin Abí Tálib a Abdulláh bin Rawwáha (rAa). Mladého Usámu bin Zajd učinil velitelem vojska, ve kterém byli ti nejvýznamnější z Prorokových druhů jako Abú Bakr a Umar (rAa). Tehdy bylo Usámovi osmnáct let. Muáze poslal do Jemenu s důležitým úkolem a obrovskou zodpovědností, když byl ještě mladíkem. Prorok (sAs) dbal na vzdělávání mladých. Zajda bin Thábit poslal, aby se naučil syrštinu, a přikazoval rodičům, aby své děti učili dovednosti, které posílí jejich tělo. Mladíci, kteří patřili k Prorokovým druhům (rAa), byli dáváni za nejlepší příklady ve vědění, práci, slovech i činech, a díky nim vzkvétala islámská umma.

Služebníci Alláhovi, mladíci, kteří patřili k Prorokovým druhům (rAa), se ve svých činech chovali velmi moudře, aby byly jejich činy váženy na správné straně pro rozvoj ummy a její síly vůči ostatním národům. Kdo se zamyslí nad naší islámskou historií, najde vynikající příklady mezi mladými, například velkého vůdce Muhammad bin al- Kásim al-Thaqafího, který byl stejně starý jako Usáma bin Zajd (rAa), když se ujal velení vojska.

My tady v České republice velmi potřebujeme pečovat o naši muslimskou mládež a dáváme požehnání iniciativě projektu o hodnotách cílených na současné evropské muslimy, který se týká náctiletých a oslovuje je jejich současným jazykem.

Ó Alláhu, veď naši mládež správnou cestou, ať je nejlepšími potomky nejlepších předků.

—————

Zpět