Mír s tebou, Proroku

07.10.2022 13:01

Datum: 7. října 2022 (11. rabíʻu l-awwal 1444 H), imám: dr. Usáma al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V měsíci rabíc al-awwal muslimové každý rok vítají významné výročí, kdy si ve zvýšené míře připomínají pána lidstva, který přinesl na Zemi světlo, který se stal ozdobou nebes po svém příchodu, je světlem, které odstranilo temnotu věku nevědomosti – džáhilíje, pomocí něj Alláh vyvedl lid z temnoty ke světlu správného božského vedení. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Je to výzva našeho otce Ibráhíma, zvěstování Ježíše – alajhi as-salám – a vidění jeho matky, která viděla, když porodila, že z jejího lůna vyšlo světlo, které osvítilo paláce Sýrie.“ Všemohoucí Alláh praví: „A přišlo k vám nyní od Alláha světlo a Písmo zjevné.“ (5:15)

Proto se stalo nutností, aby každý muslim vyjadřoval svou vděčnost za toto velké požehnání, aby náležitě projevil svou loajalitu a lásku tomu, jehož prostřednictvím toto Všemohoucí Alláh uskutečnil, tedy Prorokovi Muhammadovi – salla lláhu alajhi wa sallam – a to uposlechnutím jeho příkazů, následováním jeho kroků a jeho správné cesty. „Rci: ‚Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je odpouštějící a slitovný.“ (3:31) Všemohoucí Alláh vzdával svému ctěnému Prorokovi čest, velebil ho a ctil a totéž přikázal věřícím. Přikázal jim, aby se za Proroka modlili a přáli mu mír. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na Proroka; vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!“ (33:56) Jedním z projevů toho, jak Všemohoucí Alláh poctil Svého Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – je to, jak vyzdvihl jeho pověst: „… a pověst tvou jsme do výše nezvedli?“ (94:4) Své velebené jméno – sláva Mu – Alláh spojil se jménem Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam. Mudžáhid ve výkladu verše říká, že jde o slova „Vyznávám, že není boha kromě Alláha a vyznávám, že Muhammad je Posel Alláhův.“ Všemohoucí Alláh učinil ze svolávání míru na Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – jeden z pilířů modlitby v poslední části tašahhudu. Ibn Abbás vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – je učil tašahhud, jako je učil súru z Koránu, a říkal: „Pozdravení, požehnání, modlitby a dobro pro Alláha, mír s tebou Proroku a milost Alláhova a Jeho požehnání, mír s námi a se všemi zbožnými služebníky Alláhovými, vyznávám, že není boha kromě Alláha, vyznávám, že Muhammad je Posel Alláhův.“

Nejvyšší pocty a přiblížení se Alláhovi, kterého se dostalo našemu proroku Muhammadovi – salla lláhu alajhi wa sallam – se dostalo tím, že nám bylo přikázáno se za něho modlit a přát mu mír, zatímco jsme v přítomnosti Všemohoucího Alláha při každé modlitbě. Máme přikázáno po pozdravení Všemohoucího Alláha pozdravit také Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – oslovit ho s plným vědomím a ne nevědomky, neboť Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – je živoucí v srdcích věřících, přítomen v jejich vědomí, jeho světlo nepohasíná, jeho stopy nemizí, ba naopak je přítomen v každém čase. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdykoli mě někdo pozdraví, navrací Alláh duši do mého těla, abych mohl pozdrav opětovat.“

Když si muslim vybaví hodnotu svého Proroka a pozdraví jej pětkrát za den a noc, znamená to nekonečně dobra pro Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam.

Ibn al-Kathír řekl: „Mocné pozdravení, jehož pravá podstata je neobsažitelná a hodnota nepoznatelná.“ Bylo řečeno: „Mír s tebou.“ Tedy: podvolení se ti, odevzdání se ti.

Součástí loajality vůči Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – je, aby muslim věřil a byl přesvědčen o tom, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – je pro něj přednější než on sám. Všemohoucí Alláh praví: „Prorok je bližší věřícím než oni sobě navzájem a jeho manželky jsou matkami jejich.“ (33:6) Veškeré dobro, požehnání a postavení, které muslim žádá, které si přeje od Všemohoucího Alláha, na tomto i na Onom světě, tak je v prvé řadě pro Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – a není to díky někomu nebo od někoho, ale je to díky Alláhovi a od Něho a Jeho Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – který nás vedl, kterého jsme následovali po cestě přímé.

Všemohoucí Alláh vytvořil přítomnost Proroka v islámské společnosti přítomností jeho dědiců, kterými jsou učenci, kteří brání víru, chrání ji před vykrvácením, šíří tradici Proroka a následují jeho přímou cestu. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Učenci jsou dědici proroků. Zdědili vědění. Kdo si jej vezme, vezme si ho velký díl. Kdo se vydá na cestu vědění, tomu Alláh ulehčí cestu do Ráje.“ Proto jsou obě části vyznání a jedinost Všemohoucího Alláha spojeny s pozdravením Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – a zbožným služebníkům Alláhovým.

Služebníci Alláhovi, přítomnost Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – na tomto světě, mezi jeho druhy, s jeho osobností a čestnou povahou, znamenala, že lidé na tomto světě jsou v bezpečí před mukami. Když řekl Abú Džahl: „Ó Alláhu, jestli je toto Pravda od tebe, tak dej, ať prší z nebe kamení, anebo na nás sešli strašlivá muka“, seslal Mocný a Vznešený Alláh tento verš: „Alláh však není takový, aby je ztrestal, když jsi mezi nimi – ani nechce být Alláh vykonavatelem jich potrestání, dokud budou prosit o slitování.“ (8:33) Z úcty k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – Všemohoucí Alláh odstranil od lidí na tomto světě muka a trest.

Abú Músá al-Ašcarí řekl: „V časech Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – byly dvě jistoty. Jedna byla odstraněna, druhá zůstala.“ Po té, co se Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – vydal k Nejvyššímu Společníkovi, zůstala lidem jediná jistota, jak se uchránit před mukami, a tou je prosba o slitování.

—————

Zpět