Mešita a její role pro obrození islámské komunity

04.10.2019 14:13

Páteční kázání 4. 10. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Mešita v islámu představuje maják navádějící na správnou cestu na zemi, je to prvořadá instituce výchovy a vzdělávání jednotlivce i celé společnosti. Islámské centrum nebo mešita zde v Evropě má významnou roli. První stavbou postavenou na Zemi, aby sloužila k uctívání Všemohoucího Alláha, byla mešita v Mekce. Všemohoucí Alláh přikázal prorokovi Ibrahímovi – mír s ním – aby byla postavena stavba, aby byly vztyčeny její zdi, aby se stala spojnicí k uvedení lidí na správnou cestu až do Soudného dne. Všemohoucí Alláh pravil: „A věru prvním chrámem, jenž pro lidstvo byl založen, byl ten, jenž v Bakce stojí, jenž požehnáním je i vedením správným pro lidstvo veškeré.“ (3:96) Prorok Muhammad (sAs) byl prvním, kdo v islámu postavil mešitu. Touto mešitou je mešita Quba. Od doby, kdy Prorok (sAs) postavil první mešitu, až do dnešního dne je velké množství mešit rozmístěných ve všech koutech světa. Jsou to nejčistší a pro Alláha nejmilejší místa. Prorok (sAs) řekl: „Nejmilejšími zeměmi pro Alláha jsou mešity, které jsou v těchto zemích. Nejvíce nenáviděnými zeměmi pro Alláha jsou tržiště, která jsou v těchto zemích.“ Islám pečoval o hodnotu mešity, neboť má velký vliv a úctyhodný užitek pro jednotlivce i celou společnost. V mešitě sestupují milosti a jsou vyslyšeny prosebné modlitby, násobí se odměna a stupně. Prorok (sAs) řekl: „Jakákoli skupina lidí, která se sejde v některém domě Alláha, aby recitovala Alláhovu Knihu, učili se ji a vyučovali ji, dosáhne klidu a pokoje, budou zahrnuti milosrdenstvím, obklopeni anděly a Alláh se o nich zmíní všem, kdo jsou mu nablízku.“

V mešitě se muslimové scházejí, jejich srdce jsou v harmonickém souznění, duše jsou klidné, jsou vzájemně propojení, je v nich ukotvena morálka a hodnoty, jak jednat s muslimy i nemuslimy, upevňují se společenská pouta mezi muslimy bez ohledu na jazyk, kterým hovoří, nebo na jejich rasu a vlast jako v případě zdejší muslimské menšiny při sváteční modlitbě, při společenských událostech. Proto si Prorok (sAs) přál chodit do mešity. Řekl: „Kdo jde do mešity při rozbřesku nebo stmívání, tomu Alláh připraví vhodné útočiště v Ráji po každé, když tam jde, nebo jde zpět.“ Z některých mešit vycházejí jako absolventi učenci a imámové.

Všemohoucí Alláh – chvála Mu – chválí všechny, kdo staví mešity a podílí se na dobročinných darech určených pro jakoukoli činnost, kterou uspořádají, aby se muslimská menšina sešla, vyzdvihuje všechny, kdo se o ně starají modlitbou, uctíváním, poslušností, připomínáním si Alláha, recitací Koránu. Všemohoucí Alláh – chvála Mu – pravil: O modlitebny Alláhovy se mohou starat jedině ti, kdož věří v Alláha a v den poslední, modlitby dodržují, almužny dávají a jen Alláha se obávají. A možná že budou mezi těmi, kdož správnou cestou jsou vedeni.“ (9:18)

Mešita je pevně ukotveným majákem vědění, je první etapou ve vzdělávání a učení islámu. Prorok (sAs) vyzdvihoval tuto roli mešity, kterou hraje ve vědění: „Kdo přijde do mešity za věděním, má odměnu jakou poutník, který úspěšně dokončil velkou pouť.“

Všemohoucí Alláh – chvála Mu – znectil každého, kdo se pokouší poškodit mešitu a zabraňovat tomu, aby v ní bylo vzýváno jméno Všemohoucího Alláha, kdo se snaží ji zničit ať svými činy či slovy, anebo vyslovováním nepatřičných a podivných fatew a rozchází se s názorem, na kterém se shodne skupina v centru. Všemohoucí Alláh – chvála Mu – takové lidi znectil a popisuje je jako nespravedlivé, které na tomto světě stihne hanba a nesmírná muka na Onom světě: „Kdo je nespravedlivější než ten, jenž zabraňuje, aby se v modlitebnách Alláhových vzývalo jméno Jeho, a snaží se o jejich zničení? Patřilo by se, aby do nich vstupovali naplněni bázní; hanba jim bude patřit na tomto světě a v životě budoucím je trest strašný očekává.“ (2:114)

V této době mešity a islámská centra stále plní svou roli ve sjednocování řad věřících, sjednocení v oddanosti a bohabojnosti. V mešitách jsou si všichni lidé před Alláhem rovní, všichni pocítí, jak jsou vůči Němu slabí a jsou Jeho služebníky. Není tam rozdílu mezi bohatým a chudým, silným a slabým. Muslimové by si měli připomínat slova svého Proroka (sAs): „Věřící jsou si navzájem jako stavební kameny podporující jeden druhého.“ (všichni se na něm shodují)

Ó Alláhu, ochraňuj muslimy všude na světě a dej, ať je v této zemi i ve všech ostatních zemích, kde jsou muslimové, bezpečno a bezpečí.

—————

Zpět