Měsíc šabán

28.04.2017 19:12

Šejch Ahmad Rajab, 2.8.1438/28.4.2017, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Právě nám začal významný, požehnaný měsíc a tím je měsíc šacbán. Musíme využít této příležitosti a být poslušni Alláhovi a vyhýbat se jakékoli neposlušnosti vůči Němu. Pojďme si společně poslechnout, co dělal Prorok (sAs) během tohoto měsíce. Al-Buchárí a Muslim tradují podle matky věřících cÁ’iši (rAa), která vyprávěla: „Nikdy jsem neviděla Proroka (sAs), aby se postil celý měsíc, kromě ramadánu, a v žádném jiném měsíci jsem ho neviděla se tolik postit jako v šacbánu.“ At-Tirmídhí a an-Nisá’í tradují podle Usámy bin Zajda, který vyprávěl: „Řekl jsem Prorokovi: ‚V žádném měsíci jsem tě neviděl se tolik postit jako v šacbánu.‘ Odpověděl: ‚Lidé tomuto měsíci nevěnují moc pozornosti, mezi radžabem a ramadánem. Je to měsíc, ve kterém jsou činy lidí předloženy Pánu všech světů, a já bych rád, aby byly mé činy předloženy, když se postím.“ Jako by chtěl Prorok (sAs) říct všem muslimům: Muslimové, služebníci Alláhovi, nezanedbávejte uctívání Alláha, když tak činí jiní lidé. Ba naopak, musíte být bdělí, vynakládat úsilí na uctívání svého Pána – Všemocného, Vznešeného – ne jako ten, kdo nedbá. Vy přicházíte, když jiní odcházejí, dáváte almužnu, když jsou jiní lakotní a lpějí na svém majetku, vy stojíte před Alláhem, když jiní spí, vy si připomínáte Alláha, když se jiní od Něho vzdálí a jsou nedbalí, vy dbáte na svou víru, když jiní ji ztrácí a opouští. Nenechte se zmást a nezoufejte z velkého počtu nedbalých a těch, kdo ji opouští, neboť Alláh pravil: „Však většina lidí, i kdybys po tom sebevíce toužil, nebude věřit!“ (Josef, 12:103) A také přikázal Svému proroku Muhammadovi (sAs): „Buď neochvějný v duši své spolu s těmi, kdož Pána svého zrána i navečer vzývají po Jeho tváři toužíce! A neodvracej oči své od nich v žádosti po krásách života pozemského a neposlouchej toho, jehož srdce jsme učinili lhostejným k připomenutí Svému, ani toho, jenž jen vášně své následuje a jehož chování míru překračuje!“ (Jeskyně, 18:28) Také pravil: „A vzpomínej na Pána svého v duši své pokorně a bázlivě a polohlasitě za jitra i za večera a nebuď jedním z těch, kdož jsou lhostejní.“ (Rozpoznání, 7:205) Macqil bin Jasár vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Odměna za uctívání vykonávané v čase zkoušek je stejná jako odměna za odchod (hidžra) ke mně.“ (podle Muslima)

An-Nawawí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Zkouškami se zde má na mysli pokušení a věnování se pozemským věcem. Důvodem, proč je tak důležité uctívání v tomto měsíci, je právě to, že ho lidé zanedbávají, jsou zaměstnáni jinými věcmi a věnují se mu jen někteří jednotlivci.“

Náš vznešený Prorok (sAs) nás chce všechny upozornit na to, abychom z času, který je zanedbáván, udělali čas poslušnosti vůči Alláhovi.

Zbožné činy v čase, kterému obecně není věnována přílišná pozornost, mají výjimečnou hodnotu. Proto má výjimečnou hodnotu vstávání k modlitbě za nočního klidu, kdy lidé spí. Mnozí z našich předků se také rádi věnovali dodatečné modlitbě mezi modlitbou po západu slunce a večerní modlitbou a připomínání si Alláha, protože jsou to časy, které jsou lidmi zanedbávány. Ten, kdo se drží poslušnosti vůči Alláhovi, zatímco jsou ostatní lidé nedbalí a věnují se něčemu jinému, dostane velkou odměnu. Zbožní lidé tohoto národa se připravovali a předháněli se v přípravě na tento měsíc poslušností vůči Alláhovi. Vypráví se, že Ammár (rAa) se připravoval na půst v měsíci šacbánu stejně, jako se připravoval na půst v měsíci ramadánu.

—————

Zpět