Měsíc radžab

27.01.2023 20:49

Datum: 27. 1. 2023 (5. radžab 1444 h), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh stanovil a určil některé věci jako význačné, mající přednost před ostatními. Takto Alláh upřednostnil některé proroky – Muhammada, Abrahama a Mojžíše – alajhim as-salám – upřednostnil některá místa nad jiná – posvátné okrsky Mekku a Medínu – upřednostnil také některé časy nebo období nad jiná – posvátné měsíce. Mezi tyto upřednostňované posvátné měsíce patří měsíc radžab.

Slovo „radžab“ je odvozeno od slova „tardžíb“ ve významu „velebení“. Měsíc radžab byl považován za významný již v předislámské době. Po příchodu islámu byl jeho význam potvrzen, ba naopak jeho význam ještě stoupl. Je to jeden z posvátných měsíců, o kterých se zmiňuje Vznešený Korán: „Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Alláhově v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné…“ (9:36) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – to vysvětlil: „Rok má dvanáct měsíců, z nichž čtyři jsou posvátné. Tři z nich následují po sobě: dhú al-qa´da, dhú al-hidždža, al-muharram. Čtvrtý z nich – radžab – stojí samostatně mezi měsícem džumádá a ša´bánem.“ (všichni se na něm shodují)

Muslimové, ohledně posvátného měsíce radžabu bylo stanoveno, že je v něm zakázáno začínat boj. Všemohoucí Alláh praví: „Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: ‚Bojovat v něm je hřích těžký…‘“ (2:217)

K dalším pravidlům patří vyvarování se hříchům a neposlušnosti. Všemohoucí Alláh přikázal: „Proto si v nich vzájemně nečiňte zlé.“ (9:36) Al-Qatáda k tomu říká: „Nespravedlnost a křivdění a ubližování druhým v posvátném měsíci, je větším hříchem a břemenem pro duši, než je-li spácháno v jiném měsíci. I když je to v každém případě velký hřích.“ Ibn Kathír říká: „V posvátných měsících se hříchy násobí, a proto se násobí i odškodné za jejich spáchání podle právní školy imáma aš-Šáfi´ího a mnohých dalších učenců.“

Věřící, z moudrosti a milosti Všemohoucího Alláha byl měsíc radžab učiněn posvátným měsícem, kdy je třeba se vystříhat hříchů. Tento měsíc a po něm následující ša´bán jsou přípravou na měsíc ramadán. Jak krásná jsou tato slova: „Radžab je měsícem setby, ša´bán měsícem závlahy a ramadán měsícem sklizně.“ Stojí za to, aby se člověk, který je právě v radžabu, ještě zlepšil v ša´bánu. A kdo využije těchto dvou měsíců, tomu bude dopřán úspěch a odměna v ramadánu.

Kdo podcenil a pohrdal posvátností měsíce radžabu, dostal sám sebe do úzkých. Lidé v předislámské době si s posvátnými měsíci různě pohrávali – povolovali je, zakazovali, posouvali je dopředu i na později, jak se jim zlíbilo. V Koránu je jim to vyčítáno: „Vsunutý měsíc je nadměrné nevěrectví, jímž jsou uváděni v bloudění ti, kdož neuvěřili. V jednom roce prohlašují, že není posvátný, a v druhém roce, že je posvátný, aby to souhlasilo s počtem měsíců, jež Alláh učinil posvátnými, takže dovolují to, co Alláh zakázal.“ (9:37)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – si dával velký pozor, aby ochránil posvátnost a dodržování měsíce radžabu. Připojil se ke svým druhům „pod rouškou palmy“, když si mysleli, že je stále měsíc džumádá, a ukázalo se, že je radžab. K této události byly seslány tyto verše: „Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: ‚Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet se od stezky Alláhovy, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Alláhem; svádět od víry je horší než zabíjet.“ (2:217)

Kdo se chce zachovat dobře v měsíci radžabu, nechť činí tak, jak činil Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – po celý rok: postí se v pondělí a ve čtvrtek a tři dny v každém měsíci, modlí se v noci nepovinné modlitby, co dokáže, připomíná si více Všemohoucího Alláha… a další činy, které ho přiblíží k Alláhovi. Je třeba, aby v tom člověk vytrval po celý rok, jak to dělal Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – a ne pouze v radžabu.

Prosíme Alláha, aby nám dopřál konat správně v měsíci radžabu i po něm, aby nás obdařil tím, že ho budeme moci ctít, abychom se vyvarovali hříchu a neposlušnosti, aby nám dopřál úspěchu v tom, čím Ho uspokojíme, neboť On je nejlepší z těch, kdo jsou odpovědní, a nejštědřejší z těch, kdo dávají.

—————

Zpět