Měsíc radžab

23.03.2018 14:53

Páteční kázání 23. 3. 2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Měsíc radžab je jeden z posvátných měsíců, o kterém Vznešený Alláh pravil: „Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Alláhově v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné – a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte zlé.“ (Pokání, 9:36)

Al-Buchárí a Muslim zaznamenali podle Abú Bakra (rAa), že Prorok (sAs) řekl: „Rok má dvanáct měsíců, z nichž čtyři jsou posvátné. Tři jdou po sobě: dhú l-qiՙda, dhú l-hidždža a muharram. Čtvrtým je radžab kmene Mudar, který přichází mezi měsícem džumádá (ath-thání) a šaՙabánem.“

Tyto měsíce byly nazvány posvátnými ze dvou důvodů:

1) protože v nich bylo zakázáno bojovat, ledaže by si začal nepřítel

2) protože zákaz porušování zakázaných věcí je v nich silnější než v jiných.

Proto nám Vznešený Alláh zakázal dopouštět se v těchto měsících neposlušnosti. Pravil: „Proto si v nich nečiňte zlé.“ Dopouštění se neposlušnosti je zakázané v těchto i jiných měsících, ale v těchto je tento zákaz ještě silnější. Šejch As-Saՙadí – nechť je k němu Alláh milostivý – poukazuje ve svém vysvětlení slov „Proto si v nich nečiňte zlé“ na to, že se svědomí pravděpodobně obrací na těchto dvanáct měsíců, a Vznešený Alláh z nich učinil jakési měřítko pro věřící, aby žili dlouho díky své poslušnosti vůči Němu, byli vděční Vznešenému Alláhovi za to, že je tímto obdařil, že tyto měsíce ustanovil ve prospěch věřících. Dávejte si tedy pozor, abyste si v nich nečinili zlé.

Svědomí se pravděpodobně obrací na tyto čtyři posvátné měsíce. Tento zákaz, aby si zejména v těchto měsících nečinili zlé spolu se zákazem páchání zlého v kterýkoli čas, je za účelem zesílení zákazu a páchání zlého je v těchto měsících horší než v jiných. Ibn Abbás (rAa) řekl: „Vznešený Alláh stanovil čtyři měsíce, které učinil posvátnými, zesílil v nich zákazy, hřích je v těchto měsících závažnější, zbožné skutky a odměna je větší, Vznešený Alláh vyhradil čtyři posvátné měsíce na připomínání si Alláha, zakázal v nich páchání zla, aby jim byla vzdána čest, i když je to zakázáno v jakémkoli čase.“ Nyní máme měsíc radžab, jeden z posvátných měsíců. Musíme si tento čas užit poslušností, připomínáním si Alláha, obnovením pokání, vyhýbáním se hříchům, neposlušnosti a páchání zla ve všech podobách, připravovat se během něj na přivítání požehnaného měsíce ramadánu uctíváním a poslušností, dokud nepřijde ramadán a my budeme dobře připraveni. Naši zbožní předci (rAa) se připravovali na měsíc ramadán předem, aby byli předem připraveni na jeho přivítání a aby se v něm mohli usilovně věnovat uctívání a poslušnosti. Podle některých předků se traduje, že prosili Alláha půl roku před ramadánem, aby jim bylo dáno dožít se ramadánu, a pak půl roku prosili, aby od nich přijal jejich činy. Takto se předkové připravovali na měsíc ramadán a vítali ho s větší mírou uctívání a poslušnosti.

Vězte však, bratři a sestry, že v měsíci radžabu nebyla stanovena žádná zvláštní přednost pro jakýkoli způsob uctívání. To však neznamená, že by se nesmělo plně se oddat Alláhovi prostřednictvím stanovených dobrovolných modliteb a zbožných skutků, vznešených činů, jako jsou modlitba, půst, dobročinný dar, čtení Koránu a jiné skutky přibližující nás Alláhovi v každém čase. V tomto měsíci však mají větší cenu a je za ně větší odměna – dá-li Alláh, protože je to posvátný měsíc a je tedy jiný než ostatní měsíce v roce. Proto imám an-Nawawí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Nebylo stanoveno, že by byl půst v měsíci radžabu zakázán, ani že by v něm byl výslovně určen. Ale počátek půstu se k němu vztahuje.“ Podle Abú Dáwúda se traduje, že Posel Alláhův (sAs) ustanovil půst v posvátných měsících a radžab je jedním z nich. Traduje se podle Abú Dáwúda, že Prorok (sAs) řekl: „Posti se během posvátných měsíců a pak půst přeruš.“ To znamená, že je doporučené během těchto posvátných měsíců se některé dny postit a v některých dnech půst přerušit.

Vy, kdo jste úspěšní, oslavujte tento měsíc, využijte jeho významu, kajte se ke svému Pánovi, zanechte předchozích chyb, aniž byste se k nim vraceli, všeho ošklivého, co jste učinili, polepšete se, zlepšete své jednání. Prosíme Alláha, aby nám požehnal v měsíci radžabu a šaՙabánu a aby nám dopřál dožít se ramadánu, aby nám dopřál úspěchu v tom, co činíme během těchto dní, v tom, co Ho činí spokojeným. Nechť Alláh žehná a dá mír našemu Prorokovi Muhammadovi, jeho rodu a druhům. Chvála budiž Alláhovi, Pánu všech světů.

 

—————

Zpět