Měj na paměti Alláha, ochrání tě

18.06.2021 23:09

Páteční kázání 18. 6. 2021 (8. dhul qi´da 1442 H), šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Ibn Abbás – radija lláhu anhumá – vyprávěl, že jel jednou s Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam – když ten se na něj obrátil a řekl: „Chlapče, něco tě naučím: měj na paměti Alláha a On tě ochrání, měj na paměti Alláha a zjistíš, že je s tebou, budeš-li prosit, pros Alláha, budeš-li žádat o pomoc, žádej o ni Alláha.“ (podle at-Tirmídhího)

Zastavíme se společně u části Prorokova hadísu, kdy řekl – salla lláhu alajhi wa sallam: „Měj na paměti Alláha a On tě ochrání.“

Znamená to, abys dbal stanovených hranic, příkazů a zákazů - příkazů tím, že je budeš plnit, zákazů tím, že se jim budeš vyhýbat, a hranic tím, že je budeš dodržovat. Kdo takto činí, dbá hranic stanovených Alláhem v Jeho Knize – a On je Vznešený a Mocný. Alláh – chvála Mu – praví: „Toto je to, co vám bylo slíbeno… všem kajícníkům zákonů dbalým, kteří v tajnosti se Milosrdného obávají a přicházejí se srdcem pokorným.“ (50:32)

Měj na paměti Alláha tím, že Ho budeš poslouchat, a On tě ochrání před neposlušností. Měj na paměti Alláha tím, že budeš jíst jen to, co je povolené, a On tě ochrání před tím, co je zakázané. Měj na paměti Alláha tím, že se budeš přátelit se zbožnými, a On tě ochrání před těmi špatnými. Měj na paměti Alláha a On tě ochrání nyní i potom. Měj na paměti Alláha a On tě ochrání před každou pochybností a touhou. Kdo má na paměti Alláha v mládí, ochrání ho, když zeslábne i když je silný. Kdo dbá na hlavu a vědomí a břicho a co je v něm, toho ochrání náš Pán – chvála Mu. Alláh je nejlepší ochránce, nejmilosrdnější z milosrdných.

Měj na paměti Alláha, když se modlíš, neboť modlitba je dělítkem mezi islámem a bezvěrectvím, vykonávání modlitby je známkou správného vedení, když se nevykonává, je to známkou pokušení a bloudění na scestí. Je to spojnice mezi služebníkem a jeho Pánem. Když se nevykonává, toto spojení se přeruší a Alláh se již nezajímá, kde skončil ten, kdo ji nedodržoval. Alláh nám přikázal, abychom ji dodržovali a dbali na ni. Praví: „Dodržujte modlitby a modlitbu prostřední a stůjte před Alláhem, pokorně mu oddáni!“ (2:238)

Vyhýbej se tomu, co ti nebylo povoleno, dávej si pozor, aby ses nepřibližoval k ohavným věcem. Všemohoucí Alláh praví: „A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.“ (17:32) Buďte takoví, jak o nich Alláh praví: „… kteří pohlaví svá ochraňují…“ (23:5)

Nezatemňujte svou mysl omamnými látkami ani drogami, neničte ji alkoholem. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – a možná že budete blažení.“ (5:90) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nepijte alkohol, je to klíč ke všemu zlu.“ Také řekl – salla lláhu alajhi wa sallam: „Kdo pil alkohol na tomto světě, nebude ho pít na Onom světě, ledaže by se kál.“ Kdo pije alkohol a nekaje se, dostane napít z tekutiny pocházející z těl lidí, kteří byli odsouzeni k mukám pekelným.

Služebníci Alláhovi, abyste byli chráněni Alláhem a aby o vás pečoval celý den, postačí, abyste se modlili společnou ranní modlitbu fadžr se svou manželkou a svými dětmi, je-li to možné. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se pomodlí společnou ranní modlitbu fadžr, je pod ochranou Alláha.“

Mějte na paměti Alláha, co se týče vašich manželek a dcer, neboť jste těmi, kdo o ně mají pečovat a jste zodpovědní za ty, kdo vám byli svěřeni do péče. Uložte jim, aby se zakrývaly, chovaly se cudně a chránily svou čistotu, učte je dobrému, Koránu a ostychu. Královstvím zbožné manželky je její domov.

Učte děti dobrým mravům podle islámu a Prorokova života – salla lláhu alajhi wa sallam – vyvarujte je propasti zkaženosti a všeho, co je příčinou odchýlení se od správné cesty, nechť se obklopují jen zbožnými přáteli, učte je Vznešenému Koránu, učte je sunnu, dávejte jim jíst jen z toho, co je povolené, neboť vydrží hlad na tomto světě, ale nevydrží oheň pekelný.

Neodepírejte nespravedlivě lidem to, co jim po právu náleží. Živte se jen tím, co je povolené. Alláh je dobrý a přijme jen dobrého a přikázal nám, abychom jedli jen z toho, co je dobré. Neberte nic z majetku sirotka, nezískávejte majetek pomocí úplatku. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláh proklel každého, kdo dává úplatek i kdo ho přijímá, i toho, kdo je mezi nimi.“ V Soudný den budete dotázáni na svůj majetek, kde jste ho získali a na co jste ho vynakládali.

Služebníci Alláhovi, nepomlouvejte a neurážejte, nevysmívejte se a nedobírejte si nikoho, nepomlouvejte muslima a neproklínejte věřícího, věřící nepomlouvá, nekleje, neprovádí ošklivé ohavnosti. Muslimem je ten, kdo nikomu neškodí svým jazykem ani rukou. Člověk se dostane do Pekla i jen za to, co způsobil jeho jazyk.

Prosím Alláha, aby nás všechny učinil těmi, kdo na vše dbají a jsou chráněni Alláhem a jsou v Jeho péči.

—————

Zpět