Matka věřících Chadídža a její významná role ve výchově a utváření islámské obce

05.11.2021 15:29

Datum: 5. listopadu 2021, imám: Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V požehnané mocné noci, v jeskyni Hirá, kde vládl pokoj a milosrdenství, sestoupil Gabriel – alajhi as-salám – se světlem správného vedení, v noci, která je pro Všemohoucího Alláha tou nejvelkolepější, a k nejvýznamnějšímu člověku, který kdy na světě byl, aby Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – předal největší zvěstování, kterým jsou slova Všemohoucího Alláha: „Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil, člověka z kapky přilnavé stvořil! Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý, ten, jenž naučil perem, naučil člověka, co ještě neznal.“ (96:1-5) To byla první písmena obce, která se vydala na cestu, aby otevřela obzory na východě i západě, aby vyvedla lidi z temnot ke světlu, z útlaku různých náboženství ke spravedlnosti islámu.

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se odebral z jeskyně Hirá k matce věřících Chadídže – radija lláhu anhá – k této čisté, ctnostné ženě, o které věděl, že mu bude tím nejlepším pomocníkem a oporou, stejně jako on jí byl tím nejlepším manželem. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se s ní oženil po té, co se ona sama přesvědčila o jeho důvěryhodnosti, milosti a starostlivosti o její majetek, když mu ho svěřila, aby s ním obchodoval jako kupec v Sýrii. Všemohoucí Alláh tomu chtěl, aby si ho zamilovala a tak uzavřeli šťastné manželství tak, jak tomu chtěl a jak předurčil Všemohoucí Alláh, aby si byli navzájem oporou. Manžel, kterého Všemohoucí Alláh určil k tomu, aby byl posledním prorokem, a manželka, která ho má podporovat, má mu být oporou svou láskou, něhou a soucitem na straně jedné a má mu pomáhat svou mocí a finančními prostředky na straně druhé. Proto byly seslány verše, které měly být ujištěním o milosti, jaké se Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – dostalo od Alláha: „Což nenašel tě jako sirotka – a v útulek tě nepřijal? Bloudícím tě nalezl – a správnou cestu ti ukázal, nuzákem tě nalezl – a bohatství ti věru dal!“ (93:6-8)

Tyto verše byly vyjeveny na samém počátku zjevení, když za ní Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – přišel a vyprávěl jí o tom, co se stalo v jeskyni, když z něj spadl strach. A ona mu naprosto důvěřovala, znala ze své zkušenosti mravy Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – věděla, jak je upřímný a ctnostný, znala jeho dobrou morálku. Řekla mu: „Přijmi to dobré zvěstování! Přísahám při Alláhovi, že Alláh tě nikdy nezostudí, neboť přísahám při Alláhovi, že ty udržuješ dobré vztahy se svými příbuznými, jsi pravdomluvný, všem pomáháš, podporuješ chudého, jsi štědrý k hostům a pomáháš těm, koho stihlo neštěstí.“

Po prvním zvěstování byla Chadídža – radija lláhu anhá – první, kdo, přestoupil na islám, čímž naplnila význam manželství, tedy svou bezmeznou důvěrou ve svého manžela, našeho Proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam. Zástupce nebes Gabriel – alajhi as-salám – zvěstoval zástupci Země našemu proroku Muhammadovi – salla lláhu alajhi wa sallam – pozdravení pro Chadídžu od jejího Pána, aby jí předal dobrou zprávu o tom, že jí bylo určeno místo v Ráji z úcty k ní, pro její silnou a neotřesitelnou víru ve zjevnou Pravdu.

Po té, co zjevení pokračovalo, stala se Chadídža – radija lláhu anhá – první učitelkou po boku prvního učitele lidstva, našeho proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam, která mu pomáhala a poskytovala mu materiální i psychickou podporu.

S Chadídžou, matkou věřících – radija lláhu anhá – měl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – čtyři dcery: Zeinab, Umm Kulthúm, Fátimu a Ruqajju – radija lláhu anhunna – a syna al-Qásima, jehož si vzal přízvisko – salla lláhu alajhi wa sallam. Chadídža – radija lláhu anhá – je babičkou Hasana a Huseina – radija lláhu anhumá – neboť jsou potomky Fátimy az-Zahrá‘ – radija lláhu anhá, která je z rodu Prorokova a má vznešený původ.

Chadídže – radija lláhu anhá – a Marii, dceři Imrána – mír s ní – se dostalo toho nejlepšího postavení, neboť jsou těmi nejlepšími ženami mezi nebem a zemí. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejlepší ženou je Marie, dcera Imrána a nejlepší ženou je Chadídža, dcera Chuwajlidova.“ Stojí za to, aby si ženy v dnešní době vzaly matku věřících Chadídžu – radija lláhu anhá – za vzor hodný následování, aby byly dobrými vychovatelkami, utvářely hodnotový systém správné rodiny a vedly k dobrým mravům.

Během Prorokovy – salla lláhu alajhi wa sallam – mise, byla – radija lláhu anhá – prvním člověkem, kdo v něj uvěřil. Opora tohoto velkého náboženství vycházela z tohoto požehnaného rodu, který se opíral o seslaného proroka a manželku, která ho podporovala v tom, aby mohl uskutečnit to, co mu bylo s velkou důvěrou svěřeno. Odměnou za postoj, který matka věřících zaujala, jí byla láska a loajalita Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – po celý její život i po smrti. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – říkával: „Mocný a Vznešený Alláh mi nedal nic lepšího než ji. Věřila ve mně, když mě jiní odsuzovali, věřila mi, když mě ostatní považovali za lháře, podpořila mě ze svého majetku, když se mi od jiných nedostávalo, a Mocný a Vznešený Alláh mi dal od ní syna, když mi nedopřál dětí od jiných žen.“

Každá správná manželka se svým manželem, každá matka něžná ke svým dětem, každá žena, která se snaží o zlepšení ve společnosti, je ostrým nábojem, díky kterému vítězí hodnoty a správná morálka ve společnosti, je pokladnicí nedocenitelných hodnot.

—————

Zpět