Maso ze zvířat poražených křesťany nebo židy

14.08.2015 12:47

Páteční kázání 14. 8. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Alláh povolil muslimům maso zvířat poražených lidmi Knihy – křesťany nebo židy. Pravil: „Dnes jsou vám povoleny výtečné pokrmy; jídla těch, jimž dostalo se Písma, jsou vám též dovolena a pokrmy vaše jsou zase dovoleny jim.“ (Prostřený stůl, 5:5) Vznešený Alláh prohlásil, že jídlo lidu Knihy je nám povoleno. Jídlo znamená maso ze zvířat poražených křesťany nebo židy, jak vysvětlil Ibn Abbás a další učenci. Zvířata, která byla poražena lidmi Knihy známým způsobem, tedy přeříznutím krčních žil a hrtanu, máme dovolena a ta, která byla zabita elektrickým proudem, udušením apod. – jak je zde běžnou praxí – což odporuje povolenému způsobu dle islámského práva, jsou považována za zdechliny a pro muslimy není maso z nich povolené k jídlu, ani aby ho prodávali. Vznešený Alláh pravil: „A jsou vám zakázány zdechliny, krev, vepřové maso…“(Prostřený stůl, 5:3) V této otázce jsou rovni muslimům a nejsou nad nimi, tedy že by jejich „zdechliny“ byly povolené a „zdechliny“ muslimů ne. Každý muslim musí k jídlu hledat to, co je dobré a povolené. To, o čem existuje pochybnost, je lepší nechat a vyhnout se tomu.

Maso z porážky jiných nemuslimů, jako jsou uctívači model, zvířat, ateisti apod. je pro muslimy zakázané, nesmí ho jíst a nestačí nad ním jen pronést basmalu (bismilláh). Maso z porážky, nad kterým nebyla pronesena basmala – pokud bylo zasvěceno jinému než Alláhovi, není povoleno ho jíst: Vznešený Alláh pravil: „A jsou vám zakázány zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno jinému než Alláhovi…“ (Prostřený stůl, 5:3)

Pokud tomu tak nebylo, jsou dvě možnosti:

- basmala nebyla vyřčena z nedbalosti nebo opomenutí: vědecká veřejnost je toho názoru, že je možné ho jíst, protože Prorok (sAs) řekl: „Alláh odpustil mému národu chyby a opomenutí…“

- basmala není vyřčena úmyslně: vědecká veřejnost je toho názoru, že není povolené takové maso jíst, protože Vznešený Alláh pravil: „Nepojídejte z toho, nad čím nebylo proneseno jméno Alláhovo, neboť to věru je hanebnost!“ (Dobytek, 6:121) Podle právní školy imáma aš-Šáficího je povolené takové maso jíst, protože podle ní je basmala doporučeníhodná, ale lepší je pro nás řídit se podle většiny.

Rozpory, které jsme zmínili ohledně basmaly, se týkají muslimů a lidu Knihy. Ibn Qudáma po té, co se zmiňuje o názorech učenců na basmalu, říká: „Muslim a křesťan nebo žid jsou si ve všem, co bylo výše popsáno, rovni. To znamená v provádění porážky a v lovu.“ Určitá skupina učenců říká, že maso ze zvířat poražených křesťany nebo židy je povolené, ať pronesli basmalu při porážce či nikoli, jestliže dodrželi podmínky islámské porážky nebo porážky podle požadavků jejich náboženství, protože Alláh nám povolil maso z jejich porážky bez jakéhokoli omezení. Alláh pravil: „…jídla těch, jimž dostalo se Písma, jsou vám též dovolena a pokrmy vaše jsou zase dovoleny jim.“ (Prostřený stůl, 5:5) V otázce pronesení basmaly křesťany a židy při porážce není shoda, nicméně je třeba, aby porážka byla provedena správným způsobem, jinak není toto maso dovolené.

Je třeba také poznamenat, že Prorokovy instrukce týkající se těchto porážek se netýkají pouze dodržování podmínek obřadních rituálů, ale věnuje se také zdraví člověka a laskavosti a soucitu s dobytkem a zvířaty.

Prorok (sAs) například doporučoval: „Alláh předepsal dokonalost ve všem. Pokud zabíjíte, zabijte dobře, pokud provádíte porážku, proveďte ji dobře, nechť každý z vás nabrousí své ostří, ať zvíře, které zabíjíte, netrpí.“

Povinností je obětování. Zvíře bez obětování není dovolené, neboť to, co nebylo obětováno, je zdechlina a všichni se shodují na tom, že zdechlina je zakázaná, není-li člověk nějakými okolnostmi nucen ji pozřít. Vznešený Alláh pravil: „A jsou vám zakázány zdechliny…“ (Prostřený stůl, 5:3)

Kobylky, ryby a vše, co žije pouze ve vodě, je povolené bez porážky, mrtvé. Podle Ibn Umara Prorok (sAs) řekl: „Byly nám povoleny dvě zdechliny a dva druhy krve. Těmi zdechlinami jsou ryby a kobylky, dva druhy krve jsou játra a slezina.“

Navzdory protestům, ke kterým dochází v různých částech světa proti islámskému způsobu porážky zvířat, navzdory rozšíření řady způsobů, jak ukončit život zvířat a ptáků, jako je elektrický proud nebo omráčení a jiné, moderní vědecké studie začínají potvrzovat, jak islámský způsob porážky prospívá zdraví a je chybou to dělat jinak.

Porážky jiným než islámským způsobem mají řadu negativních účinků na zdraví. Řada vědeckých studií, které se v poslední době objevily, přináší nezvratné důkazy rizik a záporů jiných způsobů porážky, než je ten islámský. Nejznámější z nich je studie Rebeccy Smith, členky VIVA (Vegetarians International Voice for Animals), která jejím prostřednictvím přesně ukázala rizika povolených způsobů omráčení, kdy většina zvířat, která ztratila vědomí, ho znovu nabývá, když krvácí, než pojdou.

Další studie doktora Schultze z univerzity v Hannoveru v Německu potvrdila, že bolest, kterou zachytil encefalograf, způsobená „omráčením“, se nedá srovnávat s islámskou porážkou, při které porážené zvíře nevykazuje žádné známky bolesti. Navíc srdce se zastaví mnohem rychleji, takže krev se dostane do masa. Takových studií, které dokazují výhody islámské porážky a to, že je mnohem zdravější, čistší a laskavější ke zvířatům, je mnoho. Čas nám však nedovoluje se o nich zmínit. Kdo má zájem, nechť si je vyhledá.

Každý muslim by měl vyhledávat takové jídlo, které je povolené, dobré, a podřídit se tak příkazům Alláha a neměl by tuto věc neoprávněně zlehčovat. Doporučujeme také bratrům a sestrám, kteří mají podniky s halál masem, aby lidem pomohli, aby pro ně bylo halál maso dostatečně dostupné. Nechť Alláh oplatí všem muslimům dobrem a nechť nám všem dá Alláh vše, co je dobré a povolené, a ochrání nás před špatným a zakázaným.

—————

Zpět