Loučení s ramadánem

31.05.2019 09:53

Páteční kázání 31. 5. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi,

měsíc ramadán se blíží ke konci, zbývá jen pár dní a rozloučíme se s váženým hostem, měsícem plným dobra, oddanosti, požehnání. Prosíme Alláha, který nám ulehčil půst i noční modlitby, aby přijal naše činy a aby je učinil z těch, kdo budou svědčit v náš prospěch a ne proti nám.

V tichosti se loučíme se s naším milým měsícem. V šepotu loučení se ozývá: Rozlučte se se svým měsícem dobře, ještě více se snažte v těchto zbývajících dnech, připomínejte si více Alláha, čtěte více Korán, více se modlete, dávejte dobročinné dary, konejte dobré skutky. Správným vedením Proroka (sAs) bylo, že během těchto dní jeho úsilí ještě zesilovalo. Imám Muslim uvádí, že Prorok (sAs) vynakládal během posledních deseti dní takové úsilí jako nikdy jindy. Vězte, že v koncích a závěrečných fázích je varování, ale ještě je příležitost, ještě je cítit závan milosti. Kdo jste tedy nedostatečně přivítali ramadán, dělejte to lépe a vynaložte větší úsilí na jeho konci. Kdo jste dobře přivítali ramadán a vynakládali jste úsilí, neošiďte rozloučení.V šepotu loučení se ozývá: Zamyslete se, vezměte si ponaučení z toho, jak plynou dny. Vzpomeňte si vy, kdo se postíte, když se loučíte s tímto měsícem, jak rychle plynou dny, roky, vyprší stanovený čas. V rychlosti plynutí dní je ponaučení pro ty, kdo si ho chtějí vzít, lekce pro ty, kdo se chtějí poučit. Tento svět, ať trvá jakkoli dlouho, jednoho dne skončí, ať je život jakkoli dlouhý, jednou dospěje ke svému konci. Mocný a Vznešený Alláh praví:

A Alláh působí střídání noci a dne – a věru je v tom poučení pro lid prozíravý.“ (24:44)

Každá duše okusí smrti; a teprve v Den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny.“ (3:185)

Využijte dobře dní, které máte ve svém životě. Napravte se, než bude pozdě, neboť váš čas je omezený a smrt přichází náhle.V šepotu loučení se ozývá: Zbavte se sporů a neshod, neboť brání dobru, které zůstává skryté. Ve sbírce správných hadísů Al-Buchárího se traduje podle Ubády bin as-Sámita, že Prorok (sAs) vyšel, aby jim oznámil Noc úradku, když tu se dva muslimové hádali, a řekl: „Vyšel jsem, abych vám oznámil noc úradku, ale ten a ten se hádali, a tak byla zpráva o této noci vzata zpět.“ (podle al-Buchárího)

V šepotu loučení se ozývá: Dejte pozor, abyste nebyli jako žena, jež rozpletla přadeno své poté, co s námahou je upředla.

Co teprve s lidmi, kteří znají Alláha jedině v ramadánu! Jakmile ramadán skončí, oslaví to tím, že přestanou plnit povinnosti, přestanou se modlit, vymění je za neposlušnost a věci zakázané. Mnozí lidé se v ramadánu pečlivě modlí, ale jakmile ramadán skončí, zanechají modlitby, následují své touhy a jsou stejní, jako byli před ramadánem. Takoví lidé by měli zpytovat své svědomí, měli by se polepšit. Kdo uctívá ramadán, tak ramadán jednou skončí, kdo uctívá Alláha, Alláh je stále živoucí, neumírá a je třeba Ho uctívat a poslouchat. Všemohoucí Alláh praví: „A Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde!“ (15:99) Tedy až do konce vašich dní.

Pokud Alláh přijme vaše činy, není to z vděčnosti. Pokud Alláh nepřijme vaše činy, není to ze strachu. Vězte, že znamením toho, že byly činy přijaty, je to, když se vaše situace po té zlepší, znamením toho, že bylo přijato, co jste vykonali v ramadánu – dá-li Alláh – je to, že se po té budete chovat správně a budete poslušni Alláha. Proste Alláha, abyste vytrvali a byli úspěšní.

V šepotu loučení se ozývá: Rozlučte se s tímto měsícem tím, že budete hodně prosit o odpuštění, budete se kát a pronášet prosebné modlitby, abyste byli mezi těmi, kdo se uchrání před Ohněm pekelným.

V šepotu loučení se ozývá: Nezapomeňte v den svátku na připomínání si Alláha, pronášení slov „Alláh je Veliký“ (Alláhu akbar) a nezapomeňte se zúčastnit sváteční modlitby, shromáždit se a setkávat se s příslušníky komunity, dobře se chovat k lidem, k rodině a ke společnosti v tento požehnaný den, neboť toto je den připomínání si Alláha, vděčnosti, radosti, pospolitosti, setkávání se a pěkného chování jednoho k druhému. Nechť Alláh přijme naše činy.

—————

Zpět