Loučení s ramadánem

02.08.2013 01:21

Páteční kázání 2. 8. 2013 (24. ramadán 1434), šejch Sa‘úd Náfi‘ al-‘Anzi, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechnes Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jakoby to bylo včera, kdy jsme vítali měsíc ramadán, a dnes už se s ním pomalu loučíme. Toto je poslední páteční kázání v ramadánu. Sláva tomu, kdo řídí čas a nechává plynout dny a noci a měsíce a roky. Vše jednou skončí, zatímco On je Živý a sám o sobě Věčný. „A On je ten, jenž stanovil střídání noci i dne jako znamení pro toho, kdo chce si Boha připomenout, a toho, kdo chce být vděčný.“ (25:62). Z ramadánu zbylo už jen málo. Využijme těchto posledních pár dní tak, jak přísluší! Proste Alláha o to!

Srdce zbožných jsou nakloněná tomuto měsíci a jsou plná bolesti z jeho odchodu. A jak by ne, když v tomto měsíci se sesílá milost Pána světů, a přitom nevědí, zda se dožijí příštího ramadánu. Muslimové! Srdce jsou věru smutná z odchodu tohoto měsíce, měsíce půstu a nočních modliteb, měsíce lásky a bratrství, měsíce milosti a odpuštění, měsíce požehnání a klidu v duších a měsíce, kdy lidé při svých prosbách pokorně zvedají dlaně k Pánu světů. Kolik lidí se vrátilo na správnou cestu právě a v tomto měsíci a kolik lidí bylo vykoupeno v tomto měsíci z pekla přesto, že by si ho předtím zasloužili!

Lidé! Ramadán uplynul tak rychle, jakoby jen proletěl okolo nás. Stejně tak uplyne i celý život. Někteří lidé se topí v hříchu tak dlouho, dokud jim stářím nezešediví vlasy, a jsou překvapeni, jak rychle život utekl a že zemřeli dříve, než udělali pokání.

Mnohé muslimy měsíc ramadán změnil či narušil rutinu v jejich životě. Probudil v nich vznešené vlastnosti a připomněl jim velkolepé významy. Naučil je trpělivosti, almužně, dobrému chování k ostatním, vzájemné spolupráci na dobrých věcech, noční modlitbě, recitaci Koránu a dalším chvályhodným činům a hodnotám.

Ramadán uplynul a teď je svědkem pro ty, kteří konali dobře a svědkem proti těm, kteří konali špatně. Jak krásný je dobrý skutek, když ho následuje další, a jak ohavný je špatný skutek, když ho následuje další! Rozumný člověk je ten, kdo po ramadánu pokračuje v dobrých činech, na které si v ramadánu navykl a neposkvrnil své činění v ramadánu návratem k hříchům po skončení ramadánu. Blahopřejeme všem, kterým bylo v ramadánu odpuštěno a jejich skutky byly přijaty.

Těm, kteří až do teď lhostejní vůči tomuto velkolepém měsíci vzkazujeme: Skutky člověka jsou hodnoceny u Alláha podle toho, jak jsou zakončeny. Ramadán ještě neskončil. Zbývá několik dní. Učiň upřímné pokání a začni s tím, co jsi měl dělat celý ramadán a možná, že když ho ukončíš dobrem, tak ti Alláh připíše celý měsíc k dobru!

Muslimové! Alláh vám v islámu stanovil některé věci ve spojení s koncem tohoto požehnaného měsíce. Pojďme se podívat na to nejdůležitější z toho:

1. Zakátu l-fitr, což je povinná almužna spojená s ukončením půstu měsíce ramadánu. Je povinností ji odvést za každého muslima – muže i ženu, dítě i dospělého. V obou sbírkách sahíh se o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vypráví, že přikázal odvést jako zakátu l-fitr jeden sá‘ (objem 3,28 litru) datlí či ječmene, a to za svobodného muslima i za otroka, za muže i za ženu, za dítě i za dospělého. Dále přikázal, aby tato almužna byla odvedena před tím, než lidé vyrazí na sváteční modlitbu. Zakátu l-fitr byl stanoven hlavně ze dvou důvodů:

- Jeden z nich se týká samotného postícího, který odvádí almužnu, a tím je očištění od případných chyb během ramadánu.

- Druhá věc je, že zakátu l-fitr by měl zajistit to, aby v den svátku měli všichni muslimové radost a nebyl mezi nimi někdo, kdo nemá ten den jídlo. Jak již bylo řečeno, nejlepší je odvést tuto almužnu v den svátku ráno před tím, než lidé vyrazí na modlitbu. Lze ji však odvést i jeden až dva dny předem. Nelze ji však odložit až po sváteční modlitbě, protože pak už nebude u Alláha přijata jako zakátu l-fitr, ale jako obyčejná almužna. Zakátu l-fitr je povinné odvést za každou osobu, za kterou je člověk finančně zodpovědný, ať už je to manželka, dítě nebo další. Je dobré jej odvést i za nenarozené dítě, ale není to povinné. Dále je třeba vědět, že almužnu člověk odvádí v zemi, kde žije a neměl by ji posílat do zahraničí.

2. Děkování Alláhu. Alláh říká (ve významu): „… a abyste oslavovali Alláha za to, že vás uvedl (na správnou cestu) – a snad budete děkovat!“ (2:185). Jak je řečeno v tomto verši a více objasněno v Prorokově sunně, muslim má o svátku oslavoval Alláha, a to slovy:

 „Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhi l-hamd.“

Tato slova by měli muži opakovat nahlas a ženy potichu od západu slunce poslední den ramadánu až do začátku sváteční modlitby. Sváteční modlitby by se měli zúčastnit všichni muslimové. Umm ‘Atijja vyprávěla: „Alláhův posel (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nám přikázal jít na fitr a adhá, přikázal to i dívkám a mladým ženám, které se ještě nevdaly (a neměly ve zvyku vycházet z domu) a menstruujícím ženám. Ženy v menstruaci se však neúčastní modlitby, ale zúčastní se dobra a modlitby muslimů.“ Pak řekla: „Posle Alláha, některé z nás nemají šaty na ven!“ Řekl: „Ať jim půjčí jejich sestry ze svých šatů.“

3. Měsíc ramadán sice končí, ale čas pro dobré skutky ne. Ten končí až smrtí. Půst je doporučen mimo ramadán ve všech časech kromě svátků. K tomuto doporučenému půstu patří mj. půst šesti dní z měsíce šawwálu, který přichází po ramadánu. Je to i výraz vděku za to, že nám Alláh dovolil se postit a modlit v noci celý ramadán. Ten však, kdo musí nahradit některé dny z ramadánu, tak ať je nejprve nahradí, a pak ať se postí těchto šest dní. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl:„Ten, kdo se postil ramadán, a pak se po něm postil šest dní, jakoby se postil celý rok.“

Prosím Alláha, aby od nás přijal náš půst, naše modlitby a prosby.

—————

Zpět