Lhostejnost vůči Alláhu

23.12.2022 17:57

Datum: 23. prosince 2022 (29. džumádá l-úlá 1444 H), z archivu, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jednou z nebezpečných nemocí, kterými muslimové trpí, je lhostejnost k Alláhu. Je to choroba, která tvrdě zasáhla srdce muslimů a rozbourala vztah s jejich Pánem a vztahy mezi nimi samotnými. Alláh nám sdělil, že nevěřící budou v Soudný den velice litovat toho, že byli k Němu lhostejní. Alláh v Koránu říká ve významu: „Pravdivý slib se přibližuje, a hle, strnulé jsou zraky těch, kdož neuvěřili: ‚Běda nám, že lhostejní jsme byli k Němu, ba naopak, byli jsme nespravedliví.‘“ (súra 21, verš 97). Touto lhostejností je obecně myšlena lhostejnost člověka k cíli v tomto životě, kvůli kterému byl stvořen a zároveň lhostejnost k nevyhnutelnému faktu – smrti. A nejen k té, ale i k bolestem při ní a k těm strašným věcem, které následují po smrti v hrobě a pak v Soudný den. 

Řekněme si nejvýraznější příznaky této nemoci:

  1. Láska k tomuto světu a závislost na něm. Proto také vidíme, že většina témat, o kterých se dnes muslimové baví, jsou světské, např. o obchodech (ziscích, ztrátách,  …). Mezilidské vztahy tak dnes závisí většinou na těchto okolnostech. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká: „Prohrál ten, kdo se stal otrokem peněz.“ (sbírka al-Buchárí, předal Abú Hurajra).
  2. Neustálé páchání hříchů a to, že je člověk nebere vážně a neustále odkládá pokání. Proto zde vyzývám všechny muslimy, aby se každý z nich zeptal sám sebe: Existuje jediný den, ve kterém bych nespáchal žádný hřích? Obrovským problémem je, že s častým pácháním hříchů si je muslim přestane časem vyčítat. Ibn Mascúd řekl: „Muslim, když zhřeší, cítí se, jako by nad ním byla hora, která má spadnout. Zatímco pro pokrytce je jeho hřích jako moucha, která mu sedla na nos o on ji mávnutím zahnal.“ Páchání hříchů má negativní vliv na muslima samotného, na jeho majetek, děti i společnost. Imám Ibn al-Qajjim říká: „Škoda, kterou způsobuje v srdci muslima páchání hříchů je jako škoda, kterou způsobí jed v těle, a to v závislosti na vážnosti hříchu. A copak je na tomto světě a v Soudný den něco špatného, co by nemělo za příčinu hříchy?“
  3. Tvrdost srdce. Lhostejnost k Alláhu dovede člověka ke stupni, kdy mu žádná dobrá rada nepomůže. Často vidíme, jak muslim pohřbívá svého blízkého a hned po té jde páchat hřích; nebo poslouchá šejcha při pátečním kázání, ve kterém je varován před zakázanými (harám) penězi a jejich špatným vlivem na člověka na tomto světě a v Soudný den, a hned, jak vyjde z mešity, začne hřešit, To vše jsou ukazatele tvrdosti srdce, kterou způsobila lhostejnost k Alláhu.

Praktické způsoby léčby

  1. Trvale dbát a plnit povinnosti, které máme přímo od Alláha , a to co nejlépe a nejsprávněji. Zvláště pět povinných denních modliteb,. Dbát na modlitbu znamená vykonat každou ve svém určeném čase, a to s pokorným srdcem a správným způsobem – a tím se probudí ona lhostejná srdce. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká ve výroku: „Kdo dbá na tyto povinné modlitby, nebude zapsán mezi lhostejné.“ (Abú Hurajra, sbírky Al-Hakim a Ibn-Chuzajma).
  2. Dbát na připomínání Alláha (dhikr), neboť dhikr přináší do lidského srdce klid a spokojenost a chrání člověka před pokušeními a špatnostmi. Alláh říká v Koránu v popisu správných věřících ve významu: „A vzpomínej na Pána svého v duši své pokorně a bázlivě a polohlasitě za jitra i za večera a nebuď jedním z těch, kdož jsou lhostejní.“ (súra 7, verš 205). Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Rozdíl mezi tím, kdo si připomíná Alláha a tím, kdo si Ho nepřipomíná, je jako rozdíl mezi živým a mrtvým.“ (Sahíh al-Buchárí).

– a možností dhikru máme hodně. Např. čtení Koránu je dhikr, kterým muslim získává za každé přečtené písmeno deset dobrých skutků a zároveň se ochrání před lhostejností. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo v noci přečte deset veršů, nebude zapsán mezi lhostejné.“ (vyprávěl Abú Hurajra, sbírka Al-Hakim). K dhikru patří také prosby o odpuštění (ducá), a jiné.

  • Časté připomínání si smrti, která je stanicí, ke které dojdeme úplně všichni. A přesto na ni muslimové bohužel zapomínají, ba dokonce se bojí o ní mluvit. A důvodem toho je velké množství hříchů. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká: „Připomínejte si často smrt.“

Prosíme Alláha, aby probudil naše srdce a neučinil je tvrdými a aby nás vedl cestou poslušnosti a cestou, která vede k Jeho spokojenosti s námi.

—————

Zpět