Lekce a poučení z noční cesty a cesty do nebe

15.05.2015 17:45

Páteční kázání 15. 5. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (sAs) jedné noci z Posvátné mešity do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení. Toto Prorok (sAs) absolvoval duší i tělem, při vědomí, nespal při tom. V Koránu se hovoří o noční cestě na začátku súry Noční cesta a o cestě do nebes na začátku súry Hvězda. Zmiňují se o tom také správné hadísy o Prorokovi.
Nebyl však potvrzen ani rok, ani měsíc, kdy byl Prorok (sAs) přenesen na noční cestě. V životopisech je zmíněna řada výroků, které tento čas stanovují. Co se týče řetězce tradentů – i když jsou všechny výroky slabé - je nejspolehlivějším výrok Músy bin Okba podle al-Zoharího, podle kterého k noční cestě došlo rok před hidžrou. Pokud by byl tento výrok správný, došlo k noční cestě v měsíci rabíc al-awwal.
V každém případě spor o určení noci, kdy došlo k noční cestě a cestě do nebes nás nemusí trápit, neboť se k tomuto termínu neváží žádná ustanovení islámského práva.


Co nás však zajímá, je to, abychom věřili a byli Vznešenému Alláhovi vděční za to, že k zázraku noční cesty a cesty do nebes proroka Muhammada (sAs) došlo způsobem, který jsme popsali v úvodu tohoto kázání.
Čas nám nedovoluje zmínit se o podrobnostech noční cesty a cesty do nebes, ale chtěl bych hovořit o některých lekcích a poučeních, která z nich plynou.


Příklady těchto užitečných lekcí:


1) Po zkouškách a strastech přichází projevy přízně a dary od Vznešeného Alláha s Jeho dovolením. Prorok (sAs) byl vystaven velkým zkouškám a pak přišel tento projev přízně od Vznešeného Alláha po té, co Kurajšovci uzavřeli cestu šíření islámu v Mekce, Thaqífu a arabských kmenech a rozhodli o blokádě proti šíření islámu a jeho stoupencům ze všech stran. Prorok (sAs) se ocitl v nebezpečí po smrti svého strýce Abú Táliba, svého největšího ochránce, a také po smrti své milující manželky Chadídži, která mu ulevovala od bolesti a smutku. Prorok (sAs) však pokračoval ve své cestě, byl trpělivý pro věc Alláhovu, nenapadlo ho Alláhovi cokoli vyčítat, ani proti němu bojovat, ani se neuchýlil k podvodnému triku posměváčka. Nastal čas velké zkoušky a pak přišla noční cesta a cesta do nebes a bylo mu to souzeno Pánem všech světů. Byl povznesen do nebes jako žádné jiné stvoření. Alláh ho odměnil za jeho trpělivost a úsilí, dodal mu síly ve strastech a nepřátelství protivníků islámu, setkal se s ním přímo, bez posla, bez skrývání a ukázal mu svět neznáma jako nikomu jinému z lidí. Nechal ho sejít se se svými bratry posly na jedné úrovni a byl jim imámem a vůdcem jakožto jejich pečeť a poslední z nich.
 

2) Velká statečnost Proroka (sAs) se projevuje v tom, jak čelil modloslužebníkům věcí, která odporovala jejich myšlení, zpočátku ho jejich představivost nebyla schopna pochopit, nezabránil mu však ani strach ze střetu s nimi, aby se k ní veřejně hlásil, setkával se s jejich odsouzením a posměšky. Stal se tak pro svůj lid nejlepším příkladem, jak se veřejně hlásit k pravdě před těmi, kdo pravdu nemají, i kdyby se proti pravdě spolčili, vedli proti ní válku všemi svými silami. Moudrým krokem Proroka (sAs) bylo předložit modloslužebníkům jako argument své vyprávění o noční cestě do mešity al-Aqsá. Alláh mu ukázal znamení, kterým museli uvěřit i nevěřící. Prorok (sAs) například popsal mešitu al-Aqsá, přičemž potvrdili, že je popis správný a odpovídá skutečnosti, kterou znali. Vyprávěl také o karavaně v Rauhá‘ (místo), velbloudech, které ztratili, a o tom, a jak pil vodu z pohárů. Dále další jeho vyprávění o druhé karavaně, ze které utekli velbloudi, přičemž přesně popsal jednoho z jejich velbloudů. Dále jeho vyprávění o třetí karavaně v al-Abwá‘ (místo) a velbloudu, který ji vede, a o tom, že právě vychází z jednoho konkrétního místa. Modloslužebníci se o tom ujistili a zjistili, že vyprávění Proroka (sAs) byla pravdivá. Byly to jasné důkazy, proti kterým nemohli nic namítat a nemohli ho obvinit ze lži. Přesto mu neuvěřili. Při této události se ukázala síla víry Abú Bakra (rAa). Když k němu přišli nevěřící a řekli mu o tom, odpověděl jim naprosto přesvědčivě, že pokud to řekl, je to jistě pravda. Pak řekl: „Skutečně mu věřím i v tom, co je ještě dále, věřím mu to, co řekl o nebesích časně ráno a na sklonku noci.“ Proto si zasloužil přezdívku as-Siddíq (Spravedlivý). Toto je ukázka naprostého porozumění a přesvědčení. Srovnal tuto zprávu a zjevení seslané z nebes a ukázal jim, že jestliže je to něco neskutečného pro obyčejného člověka, pro Proroka (sAs) je to zcela možné.
Modlitba Proroka (sAs) s ostatními proroky je důkazem toho, že mu svěřili vedení a vůdcovství a že učení islámu zrušilo předcházející učení.
Spojení mešity al-Aqsá a Posvátné mešity je velmi moudré a užitečné a odkazuje na význam mešity al-Aqsá pro muslimy. Bylo to místo, kam směřoval při své noční cestě Prorok (sAs) a odtud se vznesl do nebes, a bylo to místo, ke kterému se zpočátku modlili v mekkánském období. Muslimové by tedy měli mešitu al-Aqsá milovat i vše, co je kolem ní, neboť je to požehnané a posvátné místo. Toto spojení dává muslimům pocit odpovědnosti vůči mešitě al-Aqsá. Ohrožení této mešity je ohrožením pro Posvátnou mešitu a její lid.
Důležitost modlitby: Tradice potvrzuje, že modlitba byla nařízena právě při cestě Proroka (sAs) do nebes. Ibn Kathír o tom říká: „Velká péče je věnována poctě modlitby a její velikosti.“
Prorok (sAs) byl dotázán, jestli při své cestě viděl Alláha. Odpověděl: „Světlo, které vidím.“
Prorok (sAs) viděl během svých nočních cest mnoho věcí a viděl také velká znamení svého Pána. Čas nám však nedovoluje se o nich zmínit. Toto nám tedy postačí. Požehnání a mír budiž s naším prorokem Muhammadem, jeho rodem a druhy.

—————

Zpět