Lekce a ponaučení na konci ramadánu

29.04.2022 00:11

Datum: 29. duben 2022 (28. ramadán  1443 h), imám: dr. Usama al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Na konci ramadánu se zastavíme, abychom si vzali ponaučení z toho, jak rychle plynou dny a noci. Všemohoucí Alláh praví: „A On je ten, jenž stanovil střídání noci i dne jako znamení pro toho, kdo chce si Alláha připomenout, a toho, kdo chce být vděčný.“ (25:62) Rozumný člověk si z toho vezme ponaučení o tom, jak rychle uběhne život, a naplní každou chvilku, která se mu naskytne, dobrem, v poslušnosti vůči svému Pánovi, toužíce po Jeho spokojenosti, než se naplní jeho čas. At-Tirmídhí traduje, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Moudrý člověk zpytuje sám sebe a koná tak, aby mu to bylo ku prospěchu po smrti. Pošetilý člověk se nechává svést svými tužbami a přeje si od Alláha splnění svých marnivých přání.“ Tento život ubíhá jako ramadán, plyne se svými radostmi, tužbami, těžkostmi, vynaloženým úsilím a lidé na to zapomínají. Avšak zjistí, co si nastřádali. Pokud to bylo dobré, tak je to dobře, pokud to bylo špatné, tak je to zlé. Mocný Alláh praví: „A kdo učinil dobra jen za váhu prášku, uzří je, a kdo učinil zla jen za váhu prášku, uzří je.“ (99:7-8)

Vy, kdo věříte, vy, kteří jste byli Alláhem poctěni, abyste Mu byli poslušni, stojí za to, abyste v tom pokračovali i ve zbývajících dnech požehnaného ramadánu a i po něm. Muslimům bylo přikázáno, aby byli poslušni svému Pánovi v každé době, než se se svým Mocným a Vznešených Pánem setkají. Náš Všemohoucí a Požehnaný Pán praví: „… a Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybné přijde!“ (15:99) Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Všemohoucí Alláh má nejraději ty skutky, které trvají, i kdyby jich bylo málo.“

Vytrvat v poslušnosti je možné například půstem šest dnů z měsíce šawwálu, což je velice záslužné. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se postí v měsíci ramadánu a pak pokračuje šesti dny z měsíce šawwálu, jako by se postil celý věk.“

Držte se toho, na co jste si přivykli během ramadánu – na modlitby ve stanovený čas, na společnou modlitbu v mešitě, pokračujte dál v dobrém jednání s lidmi, mějte s nimi trpělivost, udržujte dobré vztahy s příbuznými, nakrmte potřebné, zdravte se, vytrvejte v nočních modlitbách, postavte se v poslušnosti vůči svému Pánovi a rozlučte se se svým měsícem tak, jak jste ho přivítali, tedy s prosebnými modlitbami, konáním skutků poslušnosti a uctívání, proste Alláha, aby přijal váš půst, vaše modlitby, abyste byli zachráněni. Proste Ho, aby vám dal dostatek obživy, aby vám požehnal ve vašich dětech a abyste byli i nadále obdařeni darem bezpečí a víry.

Alláh vám stanovil na závěr vašeho měsíce zbožné skutky, abyste jimi doplnili nedostatky svého půstu. Mezi tyto skutky patří zakát al-fitr – almužna u příležitosti malého svátku, která je povinná podle hadísu Ibn Umara – radija lláhu anhumá: „Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – uložil jako povinnost zakát al-fitr – almužnu u příležitosti malého svátku v podobě určitého množství sušených datlí nebo ječmene. Je to povinné pro otroka i svobodného člověka, muže i ženu, dítě i dospělého muslima.“

Zakát al-fitr – almužna u příležitosti malého svátku se odměřuje podle jídla obvyklého v dané zemi, například pšenice, sušených datlí nebo rýže. Měrnou jednotkou je dutá míra sác za každého člověka a odpovídá 2,4 kilogramům a zarovná-li se na tři kilogramy, tak je to ještě lepší. Zde v České republice byla stanovena na minimální hodnotu 120 nebo150 Kč. Učenci mají za to, že tato almužna náleží pouze muslimům. Může být uhrazena před svátkem, ale nejde ji uhradit po sváteční modlitbě. Jako almužnu není možné dávat něco, co je špatné kvality. Alláh je Dobrý a přijímá jen to, co je dobré. Dávejte tedy dobrou almužnu, stojí to za vaše duše.

Na závěr vašeho měsíce byl také stanoven takbír. Začíná se po západu slunce v předvečer svátku a pokračuje se, dokud imám nezahájí sváteční modlitbu. Toto je znění takbíru: „Alláhu akbar. Alláhu akbar. Lá iláha illa lláh. Walláhu akbar, alláhu akbar wa lilláhi-l-hamd.“ Oživte tuto tradici a Alláh nechť oživí vaše srdce vírou, nechť nám všem dopřeje upřímně následovat nejlepšího ze všech – salla lláhu alajhi wa sallam. Služebníci Alláhovi, vyjadřujte znovu svůj vděk Alláhovi za to, že jste se dočkali konce vašeho měsíce, proste ho, aby přijal váš půst a modlitby, proste vašeho Pána o odpuštění na konci vašeho měsíce za to, co jste udělali špatně nebo nedostatečně. Al-Hasan – radija lláhu anhu – řekl: „Proste co nejvíce o odpuštění, protože nevíte, kdy bude seslána milost.“ Luqmán řekl svému synovi: „Synu, nechej svůj jazyk přivyknout na prosby o odpuštění, neboť Alláh má určitý čas, kdy prosícího neodmítá.“

Prosíme Mocného a Vznešeného Alláha, aby od nás všech přijal půst a modlitby a abychom se znovu a znovu po mnoho let dočkali dalších ramadánů a abychom se po dlouhá léta těšili dobrému zdraví.

—————

Zpět