Láska kvůli Alláhovi

30.09.2016 21:26

Páteční kázání 30. 9. 2016 (28. dzú l-hidždža 1437), šejch Ahmad Rajab, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Láska na cestě Alláhově je tím nejlepším vztahem, kterého lze nejlépe využít ze zbožných skutků v systému zvyklostí a je to to nejpevnější islámské pouto. Láska na cestě Alláhově znamená lásku kvůli Alláhovi, zapříčiněnou Alláhem a ze žádného jiného důvodu. Mějte rádi své bratry ve víře kvůli Alláhovi – Požehnanému, Všemohoucímu – když samividíte, že jsou zbožní a věřící, a mějte je tedy rádi kvůli Alláhovi, neboť je to přátelství, které je povinností každého muslima vůči svým bratřím věřícím.

Zmíníme zde několik příkladů předností lásky na cestě Alláhově:

1) Alláh má rád ty, kdo se mají navzájem rádi kvůli Němu. Podle posvátného hadísu ve kterém Alláh říká (ve významu): „Moje láska je určena těm, kdo se mají navzájem rádi kvůli Mně, kdo spolu sedávají kvůli Mně, kdo se navzájem navštěvují kvůli Mně a kdo jsou k sobě navzájem štědří kvůli Mně.“

2) Kdo se mají navzájem rádi kvůli Vznešenému Alláhovi, budou chráněni stínem Jeho trůnu v den, kdy nebude jiného stínu. Prorok (sAs) řekl: „Sedm ochrání Alláh Svým stínem v den, kdy nebude jiného stínu.“ A pak mezi nimi zmínil „dva, kteří se mají rádi kvůli Alláhovi, setkávají se a opouštějí kvůli Alláhovi.“ (podle Al-Buchárího a Muslima) Prorok (sAs): „V Soudný den Alláh řekne: ‚Kde jsou ti, kteří se mají navzájem rádi skrze Mou Slávu? Dnes je ochráním Svým stínem, dnes, kdy není jiného stínu než Můj stín.‘“ (podle Muslima)

3) Láska na cestě Alláhově je jedním z důvodů přijetí do Ráje. Prorok (sAs) řekl: „Nevejdete do Ráje, dokud nepotvrdíte svou víru a nebudou z vás věřící, dokud se nebudete mít navzájem rádi. Neměl bych vám snad ukázat něco, co bude podporovat lásku mezi vámi? Učiňte běžnou praxí, že se budete navzájem zdravit ‚as-salámu alajkum‘.“(podle Muslima)

4) Díky lásce na cestě Alláhově si můžeme vychutnávat krásu víry, jak jsme se o tom zmínili v minulém kázání.

5) Víra se stává úplnou teprve prostřednictvím této náklonnosti. Prorok (sAs) řekl: „Kdo má rád kvůli Alláhovi, zlobí se kvůli Alláhovi, dává kvůli Alláhovi a zakazuje kvůli Alláhovi, toho víra je úplná.“

Mezi důležité vlastnosti, o které byste se měli zajímat u svého přítele nebo toho, koho máte rádi, patří:

1) měl by být věřící a zbožný na rozdíl od toho, kdo takový není, každá z těchto vlastností má určité znaky, kterými se vyznačuje, znakem zbožného člověka je to, že dodržuje povinnosti uložené Alláhem, jako např. modlitbu apod., dále upřímnost a důvěryhodnost, dobrá mluva prostá nadávek, klení, pomlouvání apod., to samé radí svému příteli, má rád zbožné, drží se daleko od nepravostí a špatných věcí, pomáhá mu konat zbožné skutky, odrazuje ho od neposlušnosti a další podobné vlastnosti a znaky. Prorok řekl (sAs): „Přátelte se jen s věřícími. Nechť z tvého jídla jí jen bohabojní.“

2) měl by být rozumný, není dobré přátelit se s hlupákem, který bude chtít být prospěšný a uškodí vám.

3) měl by mít dobré mravy, člověk špatných mravů vám škodí nebo vás přinejmenším nakazí svým špatným charakterem nebo vám uškodí množstvím svých sporů.

4) měl by se řídit Prorokovou tradicí, nemějte za přátele ty, kdo se řídí novotami, protože vás svádí ke svým novotám, přinejmenším nakazí vaše myšlení, které pak vám samotným uškodí.

Proto, moji bratři a sestry, jsou určitá práva a povinnosti, které musí všichni muslimové dodržovat a ctít, aby se toto bratrství a láska staly skutečností. Nejde jen o slova. Jsou to slova a činy a uvědomění si vlastní morálky. Bohužel nám nezbývá čas se o všem zmínit. Prosím Alláha, aby nás učinil těmi, kdo se mají navzájem rádi.

—————

Zpět