Láska k Prorokovým společníkům (rAa)

04.09.2015 12:59

Páteční kázání 4. 9. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Prorokovi společníci (rAa) jsou tou nejlepší generací, neboť splnili slib, který dali Alláhovi, a přijali islám.

Prorokův společník: je ten, kdo se setkal s Prorokem (sAs), uvěřil v jeho poselství a s tímto přesvědčením také zemřel.

Všemohoucí a Vznešený Alláh si vybral Svého milého, vyvolil si ho (sAs) mezi ostatními proroky a posly a vybral mu společníky, ty nejlepší ze zbožných, kteří v něj uvěřili, následovali ho, podporovali ho a pomohli mu k vítězství, to oni nám předali tuto skvělou víru.

cAbdulláh bin Mascúd (rAa) řekl: „Alláh pohlédl do srdcí svých služebníků a zjistil, že Muhammadovo (sAs) srdce je to nejlepší. Vyvolil si ho tedy a vyslal ho s poselstvím. Pak se podíval do srdcí svých služebníků, když už si vybral Muhammadovo srdce, a našel srdce jeho společníků, nejlepší ze všech služebníků, a učinil z nich pomocníky Svého Proroka (sAs), aby bojovali pro jeho víru.“ (podle Ahmada a Hassana al-Albáního)

cAbdulláh bin Umar (rAa) řekl: „Společníci Alláhova Posla (sAs) mají to nejlepší srdce ze všech lidí tohoto národa, to nejhlubší vědění a nejméně se přetvařují. Tyto lidi si Vznešený a Všemohoucí Alláh vybral, aby byli společníky Jeho Proroka a předávali Jeho víru.“

Láska k Prorokovým (sAs) společníkům je cesta, prosebné modlitby za ně jsou blízkostí, chování se podle jejich vzoru je prostředkem, jejich následování je předností. Jejich Pán podal svědectví o jejich zbožnosti a upřímné mysli, nalezl v nich uspokojení a učinil je spokojenými.

Vznešený Alláh pravil: „Alláh věru nalezl zalíbení ve věřících, když ti přísahali věrnost pod stromem, a On dobře ví, co bylo v srdcích jejich. A seslal k nim sakínu a odmění je brzkým úspěchem.“ (Úspěch, 48:18) A dále: „A Alláh nalezl zalíbení v prvních předchůdcích z přesídlenců a pomocníků a v těch, kdož je následovali ve zbožných skutcích a také oni nalezli zalíbení v Alláhovi. On pak připravil pro ně zahrady, pod nimiž řeky tekou a v nichž nesmrtelní navěky přebývat budou – a to úspěch bude nesmírný.“ (Pokání, 9:100)

Sacíd bin Abí Burajra vyprávěl podle svého otce, že Alláhův Posel (sAs) řekl: „Hvězdy jsou zdrojem bezpečí pro nebesa, a když zmizí hvězdy, stane se nebesům to, co jim bylo přislíbeno (ponoří se do tmy). Já jsem zdrojem bezpečí pro své společníky, kdybych zmizel, stalo by se jim to, co jim bylo přislíbeno. Moji společníci jsou zdrojem bezpečí pro celý národ, kdyby zmizeli, stane se lidem to, co jim bylo přislíbeno.“ (podle Muslima)

Prorok (sAs) také řekl: „Nejlepší lidé jsou ti z mé generace, pak ti, kteří jsou jim nejblíže, pak ti kteří jsou jim nejblíže. Pak přijde lid, jehož vyznání bude předcházet jeho přísaze, a jehož přísaha bude předcházet jeho vyznání.“ (podle al-Buchárího a Muslima) Uvádí se, že „z generace“ Proroka (sAs) znamená „jeho společníci“, druzí znamená „následovníci“ a třetí znamená „následovníci následovníků“.

Wá’ila bin al-Asqac vyprávěl, že Alláhův Posel (sAs) řekl: „Budete na tom dobře, dokud bude naživu někdo, kdo mě viděl a byl mým společníkem. Přísahám při Alláhovi, budete na tom dobře, dokud bude naživu někdo, kdo viděl toho, kdo mě viděl, a byl společníkem toho, kdo byl mým společníkem.“ (upraveno al-Albáním)

Existuje mnoho hadísů o zásluhách společníků (rAa), ale nemáme čas se o nich zmínit. Každý muslim je musí mít rád a hledat u nich útěchu, jsou tím nejlepším vzorem, nejlepším vedením hned po milovaném Prorokovi (sAs). Prorok (sAs) řekl:„Následujte mne a následujte čtyři správně vedené chalífy, držte se jich zuby nehty, mějte se na pozoru před novotami, každá novota svádí na scestí.“

Žádný muslim se nemá pouštět do sporů mezi nimi. Nechť je přesvědčen o tom, že je to jen zkouška a že zkoušenému, který koná dobře, náleží dvě odměny a chybujícímu jedna odměna. Chyba se jim odpouští za jejich úsilí.

Musíme mít na paměti jejich zásluhu, hovořit o jejich hrdinských činech, o tom, co vykonali důležitého, a uznávat jejich přednost. Imám al-Qurtubí – nechť je k němu Alláh milostiv – vysvětlil, že Alláhova slova: „A ti, kdož přišli po nich, hovoří: ‚Pane náš, odpusť nám i bratřím našim, kteří nás předešli ve víře…‘“ (Shromáždění, 59:10) jsou důkazem, že máme mít rádi Prorokovy společníky (rAa). Tento verš byl seslán po verších, které se zmiňují o přednosti přesídlenců a pomocníků.

O Prorokových (sAs) společnících se nesmí mluvit neuctivě. Prorok (sAs) řekl: „Nikdo se nevyjadřujte neuctivě o mých společnících, protože i kdyby někdo z vás vynaložil tolik zlata jako je hora Uhud, nevyrovnalo by se to jediné minci, ani polovině hodnoty mince vynaložené jimi.“ (podle Al-Buchárího) Také řekl: „Alláh prokleje každého, kdo bude mluvit neuctivě o mých společnících.“ (upraveno al-Albáním) Prorok (sAs) před tímto také varoval takto: „Kdo se bude vyjadřovat neuctivě o mých společnících, toho prokleje Alláh, andělé i všichni lidé.“ (podle at-Tabraního, upraveno al-Albáním)

Imám ad-Dahabí – nechť je k němu Alláh milostivý – říká ve své knize: „Přednost společníků (rAa) Proroka (sAs) pozná ten, kdo bude přemýšlet o jejich životě a o tom, co po sobě zanechali, ještě za života Proroka (sAs) a po jeho smrti, o tom, jak se předháněli ve víře, jak se utkávali s nevěřícími, šířili víru, ukazovali islámské náboženské rituály, stavěli na nejvyšší post slova Alláh a posel, učili jeho přikázáním, způsobům a nebýt jich, nedostala by se k nám tato víra, nevěděli bychom nic o přikázáních, o tom, že tradice je tradice a není to povinnost, neznali bychom hadísy a to, co je nejlepší…

Nechť Alláh žehná a dá mír našemu proroku Muhammadovi, jeho rodu a druhům.

—————

Zpět