Láska a tolerance ve společnosti

12.04.2019 20:10

Páteční kázání 12. 4. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Není krásnějšího života, než je život, který těší člověka pro lásku k druhým a lásku druhých k němu. Jeho srdce je prosto jakékoli zášti, nenávisti, nesnášenlivosti, závisti. Naopak je plné lásky, přátelství a soucitu vůči druhým. Džábir vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Věřící miluje a je milován. V tom, kdo nemiluje a není milován, není nic dobrého.“ Al-Manáwí vysvětluje tento hadís takto: „Věřící miluje a je milován pro své dobré mravy, dobrou povahu a vlídnost. V tom, kdo nemiluje a není milován, není nic dobrého, protože jeho víra je slabá a je špatné povahy a mravů.“ Prorok (sAs) řekl: „Lidé jsou jako zlato a stříbro. Kdo byli nejlepší v předislámské době, jsou nejlepší i v islámu, pokud mají náboženské chápání. Duše jsou jako naverbovaní vojáci, druží se s těmi, kdo jsou podobných kvalit, a drží se dál od těch, kdo nedosahují jejich kvalit.“ Lidé ve společnosti by se měli seznamovat a sbližovat a ne se od sebe vzdalovat a soupeřit.

Láska a tolerance jsou považovány za základní lidské principy, ke kterým vyzývá islám. Vznešený Alláh – chvála Mu – pravil Prorokovi (sAs) a celé islámské obci po něm: „Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým!“ (7:199) O Svém Prorokovi (sAs) také pravil: „Díky milosrdenství Alláhovu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli.“ (3:159) O jeho poslání a poselství pravil: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107) O vlastnostech bohabojných pravil: „… a kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem.“ (3:134) Láska a tolerance jsou klíčem k srdcím, cestou šíření víry, stvrzují a posilují vztahy mezi lidmi. Láska a tolerance jsou základními stavebními kameny společnosti, které stojí za to chránit, aby byla společnost v bezpečí, silná a soudržná. Láska je jako strom, ze kterého vyrůstají další dobré vlastnosti jako například dobročinnost, obětování se, skromnost, náklonnost, trpělivost a jiné dobré vlastnosti, kterými se vyznačují čistí, výjimeční lidé. Proto Alláh stvořil člověka s přirozeným instinktem milovat, jako je například přirozená láska k rodičům a k dětem, láska k vlasti a také láska ke všemu, co je dobré, díky které automaticky odmítáme zlo a podobně. Mnoho slavných a moudrých lidí mluvilo o lásce a jejím významu v životě každého člověka, o tom, že je opravdovým tajemným heslem k vybudování čisté společnosti žijící v míru a shodě. Naše společnosti zoufale potřebují toto pochopit. Je skutečně třeba připomínat důležitost tolerance a lásky ve společnosti, je to nutné od všech a zejména od těchto společností, ve kterých žijeme. Je třeba, aby si všichni uvědomili kulturu odlišnosti a přijetí druhého, neboť rozmanitost a rozdílnost jsou naprosto přirozené, takto Alláh lidi stvořil, s tím, že každý musí znát své hranice a dodržovat určité způsoby chování.

Láska je prostředkem ke konání zázraků. Jak se říká: „Dobrým chováním si získáš náklonnost lidí.“ Dobré chování a jednání s druhými, konání dobra a pomoc druhým vedou k lásce, přijetí a rychlé reakci. Prostřednictvím lásky k lidem se můžeme dotknout toho dobrého a krásného, co je v nich. Tento cit také pomáhá člověku přecházet chyby druhých a odpouštět poklesky a tím udržovat dobré vztahy mezi lidmi. Prorok (sAs) radil: „Budeš-li se dobře chovat ke svému sousedovi, budeš věřícím. Budeš-li činit lidem to, co bys chtěl, aby oni činili tobě, budeš muslimem.“ Toto je islámská morálka, které nás učil. Prorok (sAs) se choval dobře ke svému lidu, přestože se oni nechovali dobře k němu, a když nad nimi získal moc, oplatil jim špatné chování odpuštěním a dobrým chováním, když dobyl Mekku, řekl: „Kurajšovci, co myslíte, že s vámi udělám?“ Odpověděli: „Dobro, milý bratře, milý bratranče.“ Řekl jim: „Běžte. Jste volní.“ A jindy, když byl zraněn v obličeji, zeptali se ho (sAs): „Neprokleješ je?“ Odpověděl: „Ó Alláhu, přiveď můj lid na správnou cestu, neboť oni nevědí.“ Jeho mravy byly jako maják, kterým se řídili jeho druhové i lidé, kteří přišli po něm. A proto je důležité a nutné, aby nám byly tyto dobré vlastnosti vzorem a abychom se jimi řídili.

Nechť nám všem Alláh dopřeje dobré srdce a shovívavost.

—————

Zpět