Láska a bratrství v Islámu

29.05.2015 17:50

Páteční kázání 29. 5. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.
Láska v islámu znamená lásku pro Alláha a kvůli Alláhovi. Máš rád svého bratra muslima kvůli Alláhovi – Požehnanému a Vznešenému – protože víš, že je bohabojný a věřící. Máš ho rád v islámu, tato náklonnost je povinností každého muslima vůči svým bratrům a sestrám ve víře.


Jaký má láska v islámu užitek:


1) láska Vznešeného Alláha k těm, kdo se mají navzájem rádi kvůli Němu. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl podle Proroka (sAs), že jeden člověk navštívil svého bratra (ve víře) v jiné vesnici a Alláh mu poslal do cesty anděla. Když ho muž potkal, zeptal se ho anděl: „Kam jdeš?“ Muž odpověděl: „Chci navštívit svého bratra v této vesnici.“ Anděl se ho zeptal: „Udělal jsi pro něho něco?“ Muž řekl: „Ne, mám ho rád kvůli Všemocnému a Vznešenému Alláhovi.“ Anděl mu odpověděl: „A já jsem byl poslán Alláhem, abych ti vyřídil, že tě má Alláh rád tak, jako ty máš svého bratra kvůli Němu.“ (podle Muslima) A podle posvátného hadísu: „Moje láska patří těm, kdo se mají rádi kvůli Mně, kdo spolu posedí kvůli Mně, kdo se navštěvují kvůli Mně a kdo se štědře obdarovávají kvůli Mně.“
 

2) kdo se mají rádi kvůli Vznešenému Alláhovi, budou chráněni stínem Jeho trůnu v den, kdy nebude žádný stín kromě tohoto. Prorok (sAs) řekl: „Sedm (lidí) Alláh ochrání Svým stínem v den, kdy nebude žádný stín kromě Jeho stínu… dva lidé, kteří se mají rádi, setkávají se a opouštějí se kvůli Alláhovi.“ (podle al-Buchárího a Muslima) Prorok (sAs) řekl: „Alláh řekne v Soudný den: ‚Kde jsou ti, kdo se mají rádi kvůli Mé Slávě? Dnes je ochráním Svým stínem, v den, kdy není žádný jiný stín než Můj.‘“ (podle Muslima)
 

3) láska v islámu je jedním z důvodů přijetí do Ráje. Prorok (sAs) řekl: „Do Ráje nevstoupíte, pokud nebudete věřící, nebudete věřícími, pokud se nebudete mít navzájem rádi. Něco vám poradím. Když to uděláte, budete se mít navzájem rádi. Šiřte mezi sebou pozdravy (zdravte se navzájem ‚as-salámu alejkum‘).“ (podle Muslima)
Vlastnosti toho, koho si vybrat za svého bratra (ve víře) a komu se vyhnout
Přátelé se navzájem ovlivňují. Proto se musí každý muslim starat o to, koho si vybere za svého přítele. K tomuto Prorok (sAs) řekl: „Člověk následuje víru svého přítele. Každý tedy zvažujte, koho se vyberete za přítele.“
Mezi nejdůležitější vlastnosti, které by měl mít přítel, patří:
- aby byl věřící a bohabojný na rozdíl od toho, kdo takový není, každá z těchto vlastností se vyznačuje určitými znaky, podle kterých se pozná. Bohabojného člověka poznáme podle toho, že dbá na dodržování povinností uložených Alláhem, jako je např. modlitba apod., mluví slušně, nenadává a nekleje, nepomlouvá apod., radí svému příteli, má rád zbožné, straní se všech nepravostí a špatností, pomáhá k poslušnosti, odrazuje od neposlušnosti a další podobné vlastnosti. Opačné vlastnosti svědčí proti takovému člověku. A úspěch pochází jedině od Alláha.
Prorok řekl (sAs): „Za přítele měj jen věřícího a pouze zbožný nechť jí tvoje jídlo.“
- Přítel by měl být rozumný. Není dobré přátelit se s člověkem nerozumným, protože vám může chtít být užitečný a přitom vám uškodí.
- Musí mít dobrou morálku. Člověk se špatnou morálkou vám uškodí. A i kdyby tomu tak nebylo, nakazí vás svou špatnou povahou nebo vám uškodí množstvím svých konfliktů.
- Musí následovat tradici (sunnu) - mějte se na pozoru před těmi, kdo následují novoty. Mohou vás svést ke svým novotám, pokazit vaše myšlení a uškodit vašemu smýšlení.
Práva a správné chování bratrů (sester) ve víře:
Bratři a sestry ve víře by se měli správně chovat. Dodržování správného chování ukazuje upřímnost této lásky kvůli Vznešenému Alláhovi. Příkladů správného chování je mnoho. Uvedeme jen některé z nich:
- pozdrav a úsměv při setkání – Prorok (sAs) řekl: „Nepodceňujte žádný dobrý skutek, i kdyby to bylo jen usmání se na vašeho bratra muslima.“ (podle Muslima)
- dar – obdarování posílí lásku a odstraní zlobu – Prorok (sAs) řekl: „Obdarovávejte se a mějte se navzájem rádi.“
- prosebná modlitba za přítele – Prorok (sAs) řekl: „Kdykoli se muslim modlí za svého bratra ve víře, který není přítomen, řeknou andělé: ‚Nechť se totéž splní i tobě.‘“ (podle Muslima) To platí po dobu jeho života i po smrti.
- máme-li někoho rádi, máme mu to říci – Prorok (sAs) řekl: „Má-li člověk rád svého bratra ve víře, má mu to říct. Má mu říct: ‚Mám tě rád kvůli Alláhovi.‘ A druhý mu odpoví: ‚Mám tě rád, ty, jenž sis mne oblíbil kvůli Němu.‘“
- návštěva – návštěva má být příležitostná, ani příliš zřídka, protože tím vyvolá nesoulad, ani příliš často, protože může vést k nudě a přesycenosti – Prorok (sAs) řekl: „Navštěvuj občas, tvoje oblíbenost bude větší.“
- pomoc, plnění potřeb, nejvyšším stupněm je plnění potřeb druhého přednostně před vlastními potřebami, střední cestou je plnění potřeb druhého, aniž by o to požádal, přičemž tyto potřeby nejsou v rozporu s vlastními potřebami, minimem je plnění potřeb druhého, když si o to řekne, je-li to možné.
- skrývání chyb druhého, uchování jeho tajemství, radit mu a přitom zachovávat slušnost a mlčenlivost, bránit jeho pověst, být shovívavý k jeho pochybením, dobře se k němu chovat… atd.
Prosím Alláha, aby nám všem dopřál tuto lásku a spojil nás v ní.

—————

Zpět